Wiosną 2023r. Zarząd Powiatu w Wadowicach po szczegółowej prezentacji dyrektora CKZiU uzasadniającej celowość i zasadność wsparcia dla Andrychowskiej szkoły, zdecydował o przystąpieniu do kolejnego projektu konkursowego ogłoszonego w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Zgodnie z nim w Polsce powstanie 120 Branżowych Centrów Umiejętności w różnych dziedzinach kształcenia zawodowego. Po kilku tygodniach intensywnych prac projektowych, w tym poszukiwaniu partnera gospodarczego o zasięgu ogólnopolskim w obszarze spedycji udało się domknąć i złożyć wniosek konkursowy.

Przeszedłszy pozytywnie analizę formalną i merytoryczną w dniu 15 czerwca 2023r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie przyznała wsparcie przedsięwzięcia Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie spedycji dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie do wniosku KPO/23/BCU/W/0008- przyznając 111 punktów, najwięcej spośród wniosków złożonych dla dziedziny spedycji.

Wartość dofinansowania wyniosła 12 000 000 zł, a całość przedsięwzięcia zamknie się kwotą ok. 14 400 000 zł. uzupełnioną z budżetu Powiatu Wadowickiego. Utworzenie BCU ma nastąpić nie później niż 31 grudnia 2024r.

Planowana inwestycja to min: budowa jednokondygnacyjnego budynku łączącego budynek szkoły i warsztaty z pracowniami kształcenia zawodowego oraz auli, poligonu przeładunkowego, dróg dojazdowych wraz z miejscami parkingowymi. Dodatkowo pracownie zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny z branży spedycyjnej

Zakres obligatoryjnych zadań publicznego BCU obejmuje:

1) integrowanie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, uczelni oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1a ustawy, które prowadzą działalność w zakresie jednej z dziedzin zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ustawy, w zakresie której BCU jest ukierunkowane branżowo;

2) prowadzenie działalności wspierającej współpracę szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, placówek i uczelni z pracodawcami;

3) prowadzenie branżowych szkoleń zawodowych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 4a ustawy, dla uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich i innych osób dorosłych, w tym pracowników oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu;

4) prowadzenie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 4 ustawy;

5) prowadzenie szkoleń branżowych, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.);

6) prowadzenie kursów, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy, przygotowujących do uzyskania kwalifikacji sektorowej, o której mowa w art. 2 pkt 11b ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226 oraz z 2023 r. poz. …);

7) pozyskiwanie od pracodawców, za pośrednictwem organizacji branżowej właściwej dla danej dziedziny zawodowej, informacji dotyczących zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i umiejętności w danej dziedzinie zawodowej i przekazywanie ich do dnia 31 sierpnia każdego roku Instytutowi Badań Edukacyjnych w Warszawie do wykorzystania przy opracowywaniu danych, w oparciu o które jest ustalana coroczna prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim i krajowym rynku pracy, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy;

8) prowadzenie działalności innowacyjno-rozwojowej upowszechniającej wiedzę i nowe technologie oraz transformację ekologiczną i cyfrową w zakresie danej dziedziny;

9) prowadzenie działalności wspierającej realizację doradztwa zawodowego dla uczniów i aktywizację zawodową studentów, doktorantów i absolwentów studiów;

10) przeprowadzanie egzaminów zawodowych, o których mowa w rozdziale 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 1234 i …), z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie szkolnictwa branżowego przyporządkowanego do danej dziedziny zawodowej.

Ponadto BCU, podobnie jak placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, będą współpracowały z pracodawcami, urzędami pracy i podmiotami prowadzącymi kształcenie ustawiczne w zakresie zadań statutowych oraz będą obowiązane do współpracy ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi, z uczelniami i pracodawcami, w tym w zakresie udostępniania infrastruktury dydaktyczno-lokalowej na cele edukacyjno-szkoleniowe.

BCU będzie mogło również:

1) prowadzić kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy, w zakresie innym niż obejmującym przygotowanie do uzyskania kwalifikacji sektorowej;

2) realizować zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania danego zawodu, polegające w szczególności na prowadzeniu:

a) zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania danego zawodu,

b) zajęć uzupełniających dla młodocianych pracowników, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy;

3) prowadzić dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do branżowych szkół I stopnia – w zakresie kształcenia zawodowego teoretycznego, w przypadku gdy branżowa szkoła I stopnia nie ma możliwości zrealizowania tego kształcenia;

4) prowadzić współpracę międzynarodową w zakresie realizowanych zadań.