Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – nagrody i wyróżnienia:

 • 1977 – odznaczenie przez Ministra Oświaty i Wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
 • 1985 – wyróżnienie przez Wojewódzką Radą Narodową Odznaką Za Zasługi dla Województwa Bielskiego (wręczenie w trakcie uroczystości nadania imienia Prof. Tadeusza Kotarbińskiego).
 • 1999 – nagrodzenie szkoły Odznaką Honorową III stopnia w dowód uznania za zasługi dla PCK
 • 2005 – odznaczenie oznaką PCK II-stopnia, za działalność w zakresie honorowego krwiodawstwa (wręczenie w trakcie uroczystości z okazji 20-lecia nadania szkole imienia Prof. Tadeusza Kotarbińskiego)
 • 2006 – uzyskanie Certyfikatu Systemu Zarządzania ISO 9001:2001 w zakresie usług edukacyjnych
  i wychowawczo- opiekuńczych
 • 2009 – odznaczenie szkoły Medalem Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju
 • 2012 – wyróżnienie ZS nr 1 Odznaką Honorową PCK I-stopnia za działalność na rzecz honorowego krwiodawstwa

Historia szkoły – najważniejsze daty

 • 01.02.1947 – powstaje Szkoła Przemysłowa Państwowych Zakładów Metalurgicznych w Andrychowie,
  której spadkobierczynią jest nasza placówka.
 • 01.09.1962 – powołane do życia zostaje Technikum Mechaniczne.
 • 26.10.1969 – Ministerstwo Przemysłu Maszynowego tworzy Zespół Szkół Zawodowych, składające się z: Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy WSW, Technikum Mechanicznego i Technikum Mechanicznego dla Pracujących. W tym dniu oddano do użytku Szkoły nowo wybudowany budynek przy ulicy Starowiejskiej 22. Koszty budowy sfinansowała w całości WSW.
 • 01.09.1974 – Ministerstwo Przemysłu Maszynowego zmienia nazwę szkoły na Zespół Szkół Technicznych MPM, a później na Zespół Szkół Technicznych Wytwórni Silników Wysokoprężnych w Andrychowie.
 • 29.03.1985 – Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej nadaje Szkole imię Profesora Tadeusza Kotarbińskiego.
 • 01.09.1991 – dyrektor ZST, w porozumieniu z Wojewódzkim Biurem Pracy i Kuratorium Oświaty,  powołuje  do działania Technikum Elektroniczne .
 • 01.09.1994 – w ZST  zaczyna działać Liceum Ekonomiczne.
 • 01.09. 2002 – w związku ze zmianami w systemie oświaty, Starostwo Powiatowe w Wadowicach przekształca Szkołę w Zespół Szkół nr 1 im. prof. T. Kotarbińskiego.
  W jego skład wchodziły: Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz nowo powołane Liceum Ogólnokształcące (do 2013r.)  i Liceum Profilowane (do 2006r.).
 • 1.09. 2003 – w Technikum utworzono nowy kierunek – technik elektronik (do 2012r.).
 • 1.09. 2005 – w Technikum zaczyna działać kierunek – technik informatyk.
 • 1.09.2009 – Technikum wzbogaca się o nowy kierunek kształcenia – technik obsługi turystycznej, a Liceum Ogólnokształcące o profil sportowy.
 • 1.09.2010 – utworzono nowe kierunki w Technikum – technik organizacji reklamy i technik spedytor.
 • 1.09.2012 – Technikum zaczyna kształcić w nowym kierunku – technik budownictwa.
 • 1.09.2016 – w ZS nr 1 zaczyna działać klasa wielozawodowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
 • 1.09. 2017 – Starostwo Powiatowe w Wadowicach przekształca szkołę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Dyrektorzy Szkoły:

 • dr inż. Roman Błocki (1947 – 1951)
 • dr Adam Wiktor (1951 – 1969)
 • inż. Kazimierz Jasiński (1969 – 1972)
 • mgr Eugeniusz Ryłko (1972 – 1991)
 • inż. Tadeusz Tomiak (1991 – 1997)
 • inż. Józef Srebrny (1997 – 2002)
 • mgr Tomasz Bizoń od roku 2002 do chwili obecnej

Historia Szkoły w pigułce

Starania o utworzenie w Andrychowie szkolnictwa zawodowego rozpoczęły władze miejskie w 1887 roku. Zostały one uwieńczone sukcesem w 1910 roku. Wtedy to bowiem  Rada Gminna podjęła decyzję o zorganizowaniu szkoły dla uczniów  różnych zawodów rzemieślniczych. Zajęcia szkolne odbywały się wówczas przy Męskiej Szkole Powszechnej w godzinach popołudniowych.

W 1930 roku placówka przyjęła nazwę Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Andrychowie.

Wybuch II wojny światowej przerwał działalność szkoły, ale zaraz po wyzwoleniu Andrychowa spod okupacji hitlerowskiej podjęto starania zorganizowania placówki kształcącej wykwalifikowanych robotników  dla rozwijających się  Zakładów Metalurgicznych.
Pomysł ten został wprowadzony w życie w dniu 1 lutego 1947, kiedy to  Departament Kadr i Szkolenia Zawodowego przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu powołał Szkołę Przemysłową Państwowych Zakładów Metalurgicznych w Andrychowie, której spadkobierczynią jest CKZiU w Andrychowie.

Od początku roku szkolnego 1962/63 zaczęło działać 5-letnie Technikum dla młodzieży niepracującej, powołane do życia dzięki inicjatywie dyrektora Adam Wiktora.

Od 10 września 1969 roku powołany został Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa Przemysłu Maszynowego w Andrychowie w składzie: Technikum Mechaniczne MPM, Technikum Mechaniczne dla pracujących WSW, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla pracujących WSW w Andrychowie.
Szkoły te podjęły naukę w nowo wybudowanym budynku, mieszczącym się przy ulicy Starowiejskiej, który został oddany do użytku 26 października 1969 roku.

W roku 1974 szkoła zmieniła swą nazwę na Zespół Szkół Technicznych. Ważnym dniem dla ZST był 29.03.1985 r, kiedy to  miała miejsce uroczystość nadania szkole imienia profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Obecni na niej byli członkowie rodziny Patrona: jego żona, Janina Kotarbińska oraz syn, Adam.

Przemiany ustrojowe, jakie zaszły w latach 1989-1990, szczególnie w gospodarce, wyraźnie zachwiały normalną spokojną pracę w ZST. Najbardziej odczuwalna była rezygnacja „Andorii” i Ministerstwa Przemysłu Maszynowego z finansowania szkoły. Pozostały tylko fundusze kuratoryjne często niewystarczające. Te kłopoty, jak również nadchodzący wyż demograficzny na poziomie wieku szkoły średniej, a także malejące zainteresowanie młodzieży tradycyjnymi (dla ZST) kierunkami kształcenia – postawiły przed kierownictwem szkoły nowe zadania.
Oto w 1991 roku otwarto Technikum Elektroniczne, a w 1993 roku – Liceum Ekonomiczne. Zespół Szkół Technicznych zmienił zatem zupełnie i poszerzył znacznie swoją strukturę i kierunki kształcenia. Grono pedagogiczne zmieniło też strukturę specjalnościową; w latach 1990-1997 przyjęto 37 nowych nauczycieli przedmiotów teoretycznych oraz praktycznej nauki zawodu,  zaspakajając potrzeby nowych kierunków kształcenia. Urządzono ponadto nowe pracownie: elektroniczną do zajęć praktycznych, elektroniczną do ćwiczeń laboratoryjnych, maszynopisania oraz informatyczną; rozwinięto przy tym infrastrukturę do zajęć z wychowania fizycznego, organizując salę do ćwiczeń gimnastycznych oraz siłownię. Zmienił się model funkcjonowania warsztatów szkolnych. Z wydziału szkoleniowego, finansowanego z zewnątrz, stały się zakładem wchodzącym w skład struktury ZST – samofinansującym się i prowadzącym proces szkolenia pod nazwą Gospodarstwa Pomocniczego.

Reforma systemu oświaty i reforma administracyjna nakładająca na powiaty obowiązek finansowania i nadzorowania szkół średnich, które miały miejsce w 1999 r., stały się dla ZST kolejnym wyzwaniem. Szkoła dostosowała się jednak do zmieniających się warunków oraz zapotrzebowania młodzieży i środowiska. Zaczęły wówczas działać w ZST Liceum Ogólnokształcące i Liceum Profilowane. Od roku szkolnego 2002/2003 nastąpiła kolejna zmiana nazwy szkoły na  Zespół Szkół nr 1 w Andrychowie.

Duży wysiłek kierownictwa szkoły i wielu nauczycieli sprawił, że w latach 2002-2017 „Kotarbin” stał się szkołą nowoczesną, edukującą młodzież w zawodach dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Powstało wiele nowych kierunków kształcenia. Od 1.09. 2005  w Technikum zaczął działać  kierunek  technik informatyk, od 2009 r. szkoła poszerzyła swoją ofertę o kierunek  technik obsługi turystycznej, a w kolejnych latach o kierunek technik organizacji reklamy, technik spedytor oraz  technik budownictwa. Od września 2016  w ZS nr 1 zaczęła działać klasa wielozawodowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Dzięki uczestnictwu szkoły w latach 2010-2015 w samorządowym projekcie „Modernizacja Kształcenia Zawodowego”,  współfinansowanym przez UE, placówka nasza wzbogaciła się o nowoczesne wyposażenie dla pracowni językowej, informatycznej i ekonomicznej, a uczniowie wzięli udział w rozlicznych bezpłatnych kursach kwalifikacyjnych oraz stażach wakacyjnych i wycieczkach zawodoznawczych.

Działania władz Powiatu wadowickiego, zmierzające do zdecydowanego rozwoju szkolnictwa zawodowego, zaowocowały przekształceniem naszej szkole od roku szkolnego 2017/2018 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w skład którego wchodzą: Technikum Nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, II Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.

W ramach dofinansowania, otrzymanego z Funduszy Europejskich w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, nasza placówka wzbogaciła ofertę edukacyjną o kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy kompetencji ogólnych (np. kurs prawa jazdy kat. B, kurs operatora koparko-ładowarki, kasjera złotówkowo- walutowego, animatora czasu wolnego, obsługi kasy fiskalnej, kurs AutoCad, Photoshop). Projekt „Andrychowskie CKZiU” umożliwia także uczniom dostęp do zajęć dodatkowych, dostosowanych do potrzeb i zainteresowań oraz udział w 4 tygodniowych stażach u przedsiębiorców z płatnym stypendium w wysokości 1500 zł).  Pozyskane środki finansowe pozwalają także na doposażenie naszej szkoły w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

1. Tradycje kulturalne rodziny Kotarbińskich
Stary, znany i zarazem nie pozbawiony słuszności jest pogląd, że środowisko, z którego człowiek wyrasta nie pozostaje obojętne dla formowania się jego osobowości. Pierwsze wpływy, które odegrały niebagatelną rolę w kształtowaniu wrażliwości i zainteresowań intelektualnych Tadeusza Kotarbińskiego pochodziły z domu rodzinnego. Przyszedł bowiem na świat w rodzinie, w której działalność artystyczna była treścią powszedniego dnia, której członkowie swymi osiągnięciami pozostawili ślad w dziejach kultury polskiej. Wychowywany wśród dźwięków muzyki, oswajany od najmłodszych lat życia ze sprawami malarstwa, teatru i poezji nie poświęcił się zawodowemu uprawianiu żadnej ze wspomnianych dziedzin sztuki.

Przez jakiś czas skłaniał się ku architekturze, próbował także grafiki. Ostatecznie przecież zdecydował się na wybranie zupełnie innej drogi, aczkolwiek wiodącej również pośród problemów kultury. Dlatego też śmiało można powiedzieć, że obcowanie ze sztuką, które zapewniał mu dom rodzinny zaowocowało w przyszłości filozofa. Stworzyło mu bowiem solidne podstawy kulturalne; sprzyjało wczesnemu pobudzaniu umysłu i kształtowaniu się zainteresowań działalnością twórczą niezależnie od jej formy. Fakt, że Tadeusz Kotarbiński nie uprawiał sztuki zawodowo, nie oznacza wcale, by w ogóle zrezygnował z czynnego zajmowania się sztuką. Wiadomo, że czasem rysował. Dał się także poznać jako poeta.

2. Młodość

Tadeusz Kotarbiński urodził się 31 marca 1886 roku w Warszawie. Po krótkiej nauce prywatnej w domu podjął naukę w Filozoficznym Gimnazjum Rządowym w Warszawie. Była to szkoła carska, a więc z istoty swej obca młodzieży polskiej, wychowywanej w domu patriotycznie. Oceniając swą szkołę po upływie wielu lat, Tadeusz Kotarbiński zauważył, że pomimo niepodważalnych jej niedostatków, zdołała ona jednak wywrzeć pewien korzystny wpływ na jego osobowość. Jednakże strajk szkolny w 1905 roku przeszkodził, będącemu już w ostatniej klasie gimnazjum, T. Kotarbińskiemu w dojściu do matury. Jesienią 1905 roku Wyjechał do Krakowa wiedziony nadzieją na możność dostania się w Galicji na studia bez matury. Galicyjska administracja uniwersytecka nie okazała się jednak tak wielkoduszna, jak to sobie wyobrażali uczestnicy romantyczno-patriotycznego zrywu. T. Kotarbiński dostał się na Wydział Filozoficzny Wszechnicy Jagielońskiej, lecz jedynie jako wolny słuchacz, nie zaś pełnoetatowy student. Jego ideałem była wówczas wiedza uniwersalna, encyklopedyczna, dlatego też słuchał wykładów z fizyki, matematyki i chemii. Oprócz nauki, napawał się także artystyczną atmosferą Krakowa. Konieczność zdania matury okazała się jednak nieodzownym warunkiem dalszych studiów.

Pod przybranym nazwiskiem Borowiecki, jako że uzyskanie paszportu na wyjazd do zaboru rosyjskiego nie było łatwe, T. Kotarbiński powrócił do Warszawy. Wiosną 1906 roku przystąpił do egzaminów w prywatnym gimnazjum Chrzanowskiego. W tym czasie zmienił nieco swoje zainteresowania. Zaczął studiować architekturę, początkowo w Politechnice Lwowskiej, potem w Darmstadzie. Okres darmstadzki przyczynił się prawdopodobnie do zasiania ziarna prakseologii w twórczości T. Kotarbińskiego. Pobyt w Darmstadzie, chociaż przyjemny i korzystny, nie mógł trwać dłużej. Okazało się, że matura uzyskana w prywatnym gimnazjum nie jest równoznaczna z uznawanym przez władze uczelniane świadectwem pochodzącym z uczelni państwowej. Taką maturę, państwową, dającą prawo do immatrykulacji można było uzyskać w głębi Rosji. Zdał ją w 1907 roku na wiosnę, w Parnawie w Estonii. Droga do studiów stała nareszcie otworem. Do architektury jednak T. Kotarbiński juz nie chciał powracać.

Podjął w 1907 roku studia filozoficzne we Lwowie. Lata spędzone we Lwowie, to okres kształtowania się osobowości T. Kotarbińskiego, jego podłoża intelektualnego, które później stanowiło oparcie dla jego własnej działalności naukowej, głównie dla stylu uprawianej przez niego nauki. Był uczniem Kazimierza Twardowskiego – twórcy szkoły lwowsko-warszawskiej. Obok K. Twardowskiego, który należał do grona bezpośrednich mistrzów Kotarbińskiego wymienić należy również osobę Stanisława Leśniewskiego, ucznia Twardowskiego, a potem profesora uczelni lwowskiej oraz Jana Łukasiewicza. W czerwcu 1912 roku Tadeusz Kotarbiński z dyplomem doktora filozofii opuścił Lwów. Zaczął starania o podjecie pracy. Na uczelni polskiej było to nie możliwe z uwagi na jej brak. Jedyną realną pracą było nauczanie w prywatnych gimnazjach polskich. Jednak i tu napotkał na wiele trudności. W Kongresówce galicyjskiej doktorat filozofii, jako zagraniczny, nie został uznany, a świadectwo maturalne, dające pewne uprawnienia nauczycielskie, uznano po 5 latach za przedawnione. Po raz trzeci już T. Kotarbiński zmuszony był zdawać egzamin z zakresu gimnazjum. Egzamin ten, zdał pozytywnie. Otrzymał więc dyplom „nauczyciela domowego”. Wkrótce potem rozpoczął nauczanie greki i łaciny w warszawskim gimnazjum im. Mikołaja Reja. W 1912 roku skończył się pierwszy okres życia Tadeusza Kotarbińskiego, w którym głównym zajęciem było pobieranie i kumulowanie wiedzy; zaczął się etap emanacji treści nabytych, a także zrodzonych na ich gruncie treści nowych.

3. Praca nauczycielska i twórcza

W tym czasie, gdy T. Kotarbiński, sprawował funkcje nauczyciela gimnazjalnego, życie filozoficzne w Warszawie stopniowo rozwijało się. Nauczanie nie zabierało T. Kotarbińskiemu całego czasu. Jeszcze w 1912 roku, wygłosił szereg odczytów na temat utylitaryzmu etycznego, a w 1913 roku pojawiły się w „Przeglądzie Filozoficznym” i „Nowych Torach” jego pierwsze artykuły. W 1913 roku ukazała się także pierwsza obszerniejsza praca filozofa zatytułowana „Szkice praktyczne”. W dwa lata później, czyli w 1915 roku ukazała się drukiem rozprawa historyczno-porównawcza pt.: „Utylitaryzm w etyce Milla i Spencera”. W czerwcu 1915 roku czynnie uczestniczył w założeniu i działalności Instytutu Filozoficznego w Warszawie. W 1918 roku zaczął na nim pracę jako jej wykładowca. W 1919 otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego oraz kierownictwo katedry. W 1929 roku zostaje mianowany profesorem zwyczajnym. W tym także roku ukazał się obszerny podręcznik pt.: „Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk”.

Wyłożył w Elementach.. rdzeń własnej koncepcji filozoficznej, która stała się znana pod nazwą reizmu, czyli konkretyzmu. Okres lat trzydziestych był wypełniony również szczególnie bogatą działalnością odczytową i publicystyczną. T. Kotarbińskiego pochłaniały sprawy o znaczeniu społecznym, żywo reagował na wypadki polityczne, jakie miały miejsce w życiu uniwersyteckim. Piętnował prześladowania ludzi o odmiennych przekonaniach, rasie i wyznaniu. Pisał wiele artykułów do czasopisma „Racjonalista”, „Przegląd Społeczny”, „Studio”, Wiedza i Zycie”, „Przegląd Warszawski”. Wygłaszał także pogadanki w Polskim Radio. Wybuch wojny zahamował tę działalność. Już w październiku 1939 roku Związek Nauczycielstwa Polskiego działający pod nazwa TON (Tajna Organizacja Nauczycielska) przystąpił do nauczania podziemnego. T. Kotarbiński należał do najbardziej czynnych jej wykładowców i organizatorów. W 1943 roku z uwagi na grożące mu niebezpieczeństwo wyjechał z Warszawy. Przebywał w Krężnicy Okrągłej. Czas spędzał na rysowaniu, pisaniu wierszy a także na pisaniu wykładu prakseologii. Po powrocie do Warszawy w dalszym ciągu zajmował się praca w podziemnym uniwersytecie.

Przerwał ją na krótko na przełomie 1943/44 roku z uwagi na chorobę jaką przebywał. Podczas rekonwalescencji nauczał w domu na ulicy Brzozowej 13 w Warszawie. Działo się tak do powstania. Dom na Brzozowej został spalony, a wraz z nim książki, notatki, zaczęte i napisane już prace. Po powstaniu T. Kotarbiński dzielił los wszystkich wygnańców z Warszawy. Rok akademicki 1944/45 spędził w Radomiu, gdzie również wykładał. Po zakończeniu wojny w 1945 roku, jako jeden z pierwszych, przystąpił do intensywnej działalności nauczycielskiej i do organizacji szkolnictwa wyższego. T. Kotarbiński odznaczany był najwyższymi orderami państwowymi. Zmarł 3 października 1981 roku w Warszawie.

4. Daty i fakty z życia Tadeusza Kotarbińskiego

1886 – 31 marca w Warszawie – urodził się Tadeusz Marian Kotarbiński
1906 – zdaje egzaminy maturalne w prywatnym gimnazjum Chrzanowskiego w Warszawie
1907 – podejmuje studia filozoficzne na Uniwersytecie Lwowskim
1907 – zdobywa atestację, po wtórnym złożeniu egzaminów w państwowym gimnazjum w Parnawie (Estonia)
1912 – uzyskuje dyplom doktora filozofii
1912 – 1918 – naucza języków klasycznych w Gimnazjum im. M. Reja w Warszawie
1919 – otrzymuje stanowisko profesora nadzwyczajnego oraz kierownictwo katedry filozofii godność kierownika katedry piastować będzie do roku 1939
1929 – zostaje mianowany profesorem zwyczajnym
1939 – 1944 – bierze udział w tajnym nauczaniu średnim i uniwersyteckim
1945 – współuczestniczy w organizowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
1945 – 1949 – jest rektorem Uniwersytetu Łódzkiego
1951 – 1961 – kontynuuje wykłady z logiki, etyki, metodologii nauk na Uniwersytecie Warszawskim

Tadeusz Kotarbiński był członkiem wielu towarzystw naukowych pełniąc w nich najwyższe godności:
od 1946 – pełnił funkcję prezesa Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz przewodniczącego Towarzystwa Kultury Moralnej
od 1952 – był członkiem rzeczywistym prezydium Polskiej Akademii Nauk
od 1957 – był członkiem prezydium PAN
1957 – 1962 – był dwukrotnym prezesem PAN
1960 – 1963 – był przewodniczącym Międzynarodowego Instytutu Filozofii (Institut International de Philosophie)
1961 – 1967 – był przewodniczącym Rady Naukowej w Pracowni Ogólnych Problemów Organizacji Pracy PA
1961 – 1971 – był przewodniczącym Rady Naukowej w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN
1967 – 1970 – był przewodniczącym Rady Naukowej w Zakładzie Prakseologii PAN

Tadeusz Kotarbinski był członkiem kilku zagranicznych akademii nauk, otrzymał doktoraty honoris causa:
1947 – Universite Libre w Brukseli
1957 – Uniwersytetu Łódzkiego
1964 – Uniwersytetu Jagielońskiego
1967 – Uniwersytetu we Florencji
1968 – Uniwersytetu w Oxfordzie
1969 – Uniwersytetu w Bratysławie

Tadeusz Kotarbiński był laureatem najwyższych odznaczeń państwowych. Otrzymał między innymi:
1959 – Order Budowniczego Polski ludowej
1972 – Nagrodę Państwową I stopnia
1979 – Specjalną Nagrodę Państwową za Całokształt Działalności i Twórczości Naukowej oraz Badawczej.

Uczony był autorem około 600 rozpraw, traktatów i publikacji naukowych.

Napisał między innymi:

1913 – Szkice praktyczne, Zagadnienie z filozofii czynu
1915 – Utylitaryzm w etyce Milla i Spencera
1929 – Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk
1955 – Traktat o dobrej robocie
1956 – Etyka niezależna
1956 – Sprawność i błąd
1957 – Wykłady z dziejów logiki
1966 – Medytacje o życiu godziwym
1968 – Hasło dobrej roboty
1979 – Szkice do historii filozofii i logiki

Tadeusz Kotarbiński wydał zbiorki poezji:

1956 – Wesołe smutki
1970 – Rytmy i rymy
1973 – Wiązanki

Absolwenci z lat 1954 i 1955

1954

Technikum Mechaniczne dla Pracujących, specjalność: budowa silników spalinowych
Bednarski Jan, Bizoń Józef, Byrski Włodzimierz, Cebula Witold, Dybał Kazimierz, Grudniewicz Stanisław, Gwoździewicz Czesław, Koczur Jan, Kolasa Stanisław, Leśniak Tadeusz,Łysoń Maria, Nowak Stanisław, Marek Tadeusz, Magiera Marian, Mrzygłód Zuzanna, Rusinek Mieczysław, Rogala Stanisław, Smaza Marian, Smaza Zygmunt, Sordyl Jadwiga, Sordyl Maria, Styła Władysław, Szafrański Mieczysław, Torczewska Emilia, Walusiak Stefan, Wróbel Stefan, Zacny Józef, Żydek Stefan

1955

Technikum Mechaniczne dla Pracujących specjalność: udowa silników spalinowych
Adamus Józef, Bury Jan, Curzydło Eugeniusz, Czarnik Eugeniusz, Dubaj Stanisław, Dybał Władysław, Gawęda Adam, Gawęda Józef, Gasidło Zdzisław, Janicki Józef, Jurasz Stanisław, Fijak Józef, Fila Józef, Krystian Karol, Leśniak Józef, Machander Kazimierz, Młynarczyk Ryszard, Mrzygłód Emil, Papiernik Jerzy, Piasecki Jan, Pinocci Józef, Plac Henryk, Piwowarski Edward, Prus Józef, Rajda Czesław, Siwek Józef, Sumper Marian, Zacny Józef, Zając Władysław, Zaremba Józef, Załuski Emil

Absolwenci z lat 1959-1969

1959

Technikum Mechaniczne dla Pracujących, specjalalność–budowa obrabiarek, opiekun: mgr Adam Wiktor
Bogacz Antoni, Bogacz Bolesław, Bizon Stefan, Czarnik Czesław, Gajda Stanisław, Kasperek Franciszek, Komendera Kazimierz, Kucewicz Marian, Marcak Stanisław, Magiera Jan, Pabiś Roman, Łysoń Henryk, Poręba Józef, Potępa Józef, Stanisławek Józef, Walusiak Jan, Wiktor Mieczysław, Wojewodzic Antoni, Żabiński Tadeusz, Loth Ryszard

1960

Technikum Mechaniczne dla Pracujących, specjalność–budowa obrabiarek, opiekun: mgr Marian Gancarczyk
Barszczewski Zbigniew, Bizoń Bolesław, Bizon Marian, Burzej Tadeusz, Bury Stanisław, Ćwiertnia Kazimierz, Gałosz Marian, Góralczyk Stanisław, Kozłowska Barbara, Kudłacik Jan, Kuźma Alojzy, Matejko Adam, Marek Stefan, Mikołajko Zdzisław, Orkisz Stanisław, Paczyński Leon, Polak Marian, Romański Edward, Sordyl Jerzy, Szlagor Jan, Talar Tadeusz, Tomiak Tadeusz, Wiktor Lucjan, Woźny Stefan, Łata Janina, Skowroński Edward

1965

Trzyletnie Technikum dla Pracujących przy Wytwórni Silników Wysokoprężnych, opiekun klasy: ……….
Babiński Leopold, Bakalarski Edward, Białczyk Jerzy, Błażuk Stanisław, Bury Józef, Bryndza Aleksander, Copija Ryszard, Duda Stanisław, Gondko Jan, Grzybek Stefan, Jończy Mieczysław, Jordanek Stanisław, Kurczak Antoni, Kolber, Tadeusz, Kopka Jan, Klimeczko Henryk, Kózka Stanisław, Magiera Józef, Masiński Jan, Mastek Stanisław, Misiek Stanisław, Młocek Kazimierz, Moskwa Krzysztof, Mrzygłód Edward, Nalborczyk Marian, Polak Stanisław, Pszczółka Adam, Rusinek Ryszard, Rzycki Stanisław, Szemik Eligiusz, Tomiak Ludwik, Winiarski Eugeniusz, Wiśniowski Jan, Wojewodzic Stanisław, Zając Jan, Żydek Jan, Żywiński Tadeusz

1966

Trzyletnie Technikum dla Pracujących przy Wytwórni Silników Wysokoprężnych, opiekun klasy: ……….
Adamczyk Józef, Baścik Ludwik, Bies Eugeniusz, Borgosz Eugeniusz, Ficek Stanisław, Graca Jan, Gwiżdż Andrzej, Gzela Kazimierz, Jończy Józef, Karkoszka Zbigniew, Kołodziejczyk Antoni, Kryska Marian, Kuźma Zofia, Legień Zdzisław, Maciejczyk Roman, Małecki Stanisław, Moskwik Mieczysław, Mreńca Władysław, Mikołajko Marian, Nowak Zdzisław, Pająk Stanisław, Pietraszek Władysław, Pilch Edward, Romańczyk Józef, Rzycki Robert, Sarapata Ryszard, Turek Kazimierz, Wójcik Zbigniew, Wolanin Józef, Kolber Piotr, Kundys Henryk

1967

Technikum Mechaniczne,Klasa V, Wychowawca klasy: ……….
Bąkowski Jerzy, Błasiak Julian, Bogacz Tadeusz, Buda Stanisław, Bury Józef, Cepiel Henryk, Dryja Leszek, Goloch Józef, Jurczak Tadeusz, Kierczak Włodzimierz, Kojder Wiesław, Korczyk Paweł, Kubień Czesław, Łysoń Stanisław, Micherda Franciszek, Mrowiec Adam, Niedziółka Maria, Okrzesik Janusz, Orlicki Jerzy, Potocki Zygmunt, Sibiga Mieczysław, Skrzypiec Tadeusz, Smolarek Maciej, Stanisławek Zygmunt, Sztefko Tomasz, Ślesak Janusz, Walusiak Mieczysław, Wieroński Jan, Żabiński Mieczysław. Trzyletnie Technikum dla Pracujących przy Wytwórni Silników Wysokoprężnych,opiekun klasy: ……….
Banaś Jan, Błachut Jan, Buda Kazimierz, Bury Bronisław, Chmiel Marian, Dybał Jerzy, Flaga Jan, Graca Stanisław, Gwoździewicz Andrzej, Górkiewicz Józef, Jarnot Stanisław, Jastrzębska Halina, Jończy Jan, Karcz Edward, Korczak Tadeusz, Kudłacik Hieronim, Magiera Jan, Mołdawski Zdzisław, Nalborczyk Stanisław, Nowak Józef, Osowski Jan, Pająk Henryk, Ryłko Henryk, Ryłko Stanisław, Socała Kazimierz, Syty Stanisław, Wiedyska Andrzej, Wiktorczyk Józef, Zieliński Krzysztof, Zięba Jan, Legień Zdzisław, Nowak Zdzisław.

1968

Technikum Mechaniczne Klasa V, Wychowawca klasy: ……….
Bizoń Roman, Błasiak Marian, Bogacz Stanisław, Bujnowski Jan, Cabak Bolesław, Fąferko Ryszard, Firliński Adam, Karło Jan, Komendera Adam, Kolber Franciszek, Kosowski Edward, Kózka Roman, Kramarz Jan, Kuźma Józef, Kuźma Stanisława, Łaskawski Marek, Maliborski Jerzy, Małecki Krzysztof, Mazgaj Wanda, Mrzygłód Władysław, Oczko Stanisław, Ochmanek Jan, Richter Bogdan, Sordyl Adam, Sordyl Halina, Srebrny Józef, Surma Józef, Surma Tadeusz, Szmalenberg Jan, Sporysz Aleksander, Tomiak Tadeusz, Wcisło Stanisław, Wołek Mieczysław, Żywiński Maksymilian.

Trzyletnie Technikum dla Pracujących przy WSW, Klasa III, opiekun klasy: ……….
Bębenek Andrzej, Błachut Antoni, Borgosz Kazimierz, Chruszcz Maksymilian, Curzydło Stefan, Czaicki Stanisław, Gwoździewicz Jan, Gwoździewicz Piotr, Homel Henryk, Kiszczak Józef, Koczur Władysław, Komendera Jan, Łakomiak Władysław, Marcak Józef, Miodoński Jerzy, Ochmanek Bolesław, Pudełko Władysław, Rokowski Adam, Rupik Henryk, Simoni Jan, Skowron Józef, Sporysz Wojciech, Stypuła Adam, Spila Jarek, Sordyl Jan, Szczepaniak Stanisław, Wądrzyk Stanisław, Wcisło Jacek, Witkowski Włodzimierz, Żydek Romuald.

1969

Technikum Mechaniczne , Klasa V, wychowawca: mgr inż. Zdzisław Gieruszczak
Bloch Jerzy, Brożyna Krystyna, Bury Stefan, Cabak Elżbieta, Duźniak Zbigniew, Dybał Grzegorz, Dzidek Marian, Dziubek Halina, Fraś Stanisław, Gawęda Eugeniusz, Góra Leszek, Górkiewicz Jan, Herma Krystyna, Okraszewski Stefan, Jarosz Jan, Klęczar Jacek, Kuchta Wacław, Kurek Tadeusz, Lachendro Jerzy, Legień Małgorzata, Listwan Zygmunt, Marczyński Stanisław, Michałek Karolina, Mrzygłód Bolesław, Mrzygłód Ryszard, Nycz Zygmunt, Pałosz Józef, Poloński Bogdan, Prus Andrzej, Przestrzelski Andrzej, Pudełko Ryszard, Sularz Jan, Szlagor Tadeusz, Szlucha Maria, Urbańczyk Andrzej, Welenc Wiesław, Wetula Krzysztof, Węgrzyn Ludwik, Wysogląd Stanisław, Zarębski Stanisław, Foryś Andrzej.

Trzyletnie Technikum dla Pracujących przy Wytwórni Silników Wysokoprężnych,Klasa III, opiekun: ……….
Bogacz Józef, Bogunia Stanisław, Burzyński Jan, Cibor Zenon, Dyrcz Ryszard, Drąg Franciszek, Gawlik Stanisław, Gębala Józef, Guzek Adam, Gwożdziewicz Stanisław, Kadłubicka Irena, Kobiela Jan, Kobielus Stanisław, Lempart Feliks, Lempart Jan, Mazgaj Kazimierz, Nowak Władysław, Polak Władysław, Pytel Edward, Rupik Wiktor, Rzycki Władysław, Sikora Witold, Sordyl Konstanty, Stachura Stanisław, Stuglik Maksymilian, Swakoń Adam, Szatko Andrzej, Trzaska Ryszard, Wiśniowski Andrzej, Wojtyła Jerzy, Zawadzki Adolf, Żywioł Tadeusz.

Absolwenci z lat 1970-1979

1970

Technikum Mechaniczne, klasa V, wychowawca: mgr Bolesław Górak
Bielec Tadeusz, Brzazgacz Józef, Cibor Józef, Dziubczyk Miczał, Filary Krzysztof, Górski Edward, Jakubowski Zbigniew, Karelus Edward, Kasperek Maria, Koczur Anna, Korbel Jan, Kudłacik Władysław, Kulig Ewa, Lot Urszula, Małecki Antoni, Marczyński Krzysztof, Matlak Adam, Mrzygłód Józef, Nowak Leszek, Piątek Wiesław, Polak Kazimiera, Polak Szczepan, Respondek Stanisław, Rodewald Bogdan, Rubinek Marian, Sakrejda Andrzej, Smaza Paweł, Smaza Stefan, Srebrny Henryk, Swakoń Barbara, Szlagor Jan, Sztafa Wiesław, Talar Tadeusz, Trojak Tadeusz, Tytko Stefan, Wojtaszewski Józef, Wójcik Andrzej, Wróbel Kazimierz.

Technikum dla Pracujących przy WSW, klasa 3, Opiekun: b/d
Adamus Stanisław, Baran Ryszard, Ćwiertka Wiesław, Duda Andrzej, Gasidło Kazimierz, Kalerus Alfred, Koczur Andrzej, Kołodziejczyk Maria, Końkowski Ryszard, Krupnik Adam, Lichański Antoni, Mamica Andrzej, Małysiak Tadeusz, Mrzygłód Tadeusz, Mikołajek Edward, Matyszkowicz Henryk, Nowak Krystyna, Nalborczyk Kazimierz, Pabiś Jan, Polak Franciszek, Pszczółka Jerzy, Radwan Eugeniusz, Rokowski Stanisław, Saferna Jerzy, Skorupa Henryk, Skowron Stanisław, Wiercimak Anna, Wiercimak Józef, Witkowski Stanisław, Wróbel Tomasz, Zawojska Janina, Żurek Włodzimierz, Wadowski Jan.

1971

Technikum Mechaniczne, klasa 5, wychowawca: mgr, inż. Zdzisław Gieruszczak
Babik Maria, Bartnicki Henryk, Biela Jerzy, Bogdalczyk Tadeusz, Cinal Czesław, Ćwiertka Grażyna, Czyżowski Jan, Dwojak Henryk, Dybał Paweł, Gałuszka Elżbieta, Gołba Stanisława, Graca Łucja, Harnas Piotr, Homel Adam, Jajkiewicz Edward, Kapela Jan, Klimek Kazimierz, Kubień Zbigniew, Matlak Maria, Mokwa Krzysztof, Pawiński Waldemar, Potempa Anna, Prus Zdzisław, Przestrzelska Zofia, Rajda Roman, Rokowski Wiesław, Rygał Janusz, Smreczyński Krzysztof, Szemik Jacek, Toma Zbigniew, Trojak Stanisław, Walczak Jan, Walusiak Ryszard, Warchoł Zdzisław, Wiktor Mieczysław, Wykręt Zofia, Zacny Jan, Zacny Zofia, Zaręba Stefan.

Technikum Mechaniczne dla Pracujących, klasa 3a, opiekun: inż. Tadeusz Tomiak
Babiński Henryk, Chrapek Eugeniusz, Drewniany Stanisław, Gałuszka Stanisław, Kliś Monika, Kłapyta Józef, Kocemba Jan, Kosycarz Andrzej, Konik Jan, Lisicki Jan, Magiera Władysław, Matusiak Antoni, Młocek Julian, Mrzygłód Edward, Odrobina Ludwik, Prus Bolesław, Sopicki Tadeusz, Szymocha Ryszard, Szymonek Danuta, Szopiński Andrzej, Warchoł Maria, Wcisło Stanisław, Wójciewicz Andrzej, Wróbel Marian, Zieliński Mieczysław.

Technikum Mechaniczne dla Pracujących, klasa 3b, opiekun: mgr inż. Ryszard Synowiecki
Boba Eugeniusz, Bury Józef, Burzyńska Józefa, Cabak Bogusław, Firczyk Andrzej, Gunia Adam, Hałat Kazimierz, Kachel Jan, Kierpiec Edward, Koczur Andrzej, Kudłacik Jerzy, Leja Bolesław, Lichański Edward, Ligus Kazimierz, Miodoński Stefan, Mrzygłód Tadeusz, Pabiś Maria, Pasternak Jan, Pietyra Stanisław, Praciak Roman, Ramult Gerard, Szafran Władysław, Tomaszek Henryk, Zemła Zdzisław.

1972

Technikum Mechaniczne klasa V, Wychowawca: mgr inż. Alicja Konieczna
Borgosz Maria, Buda Andrzej, Gawryluk Edward, Graca Maria, Guzdek Wiesław, Kasperkiewicz Józefa, Koczur Krystyna, Kołaczek Jan, Kołodziejczyk Stanisława, Komendera Józef, Kosar Bogusław, Księżyk Aleksander, Luranc Urszula, Łabowicz Leokadia, Mazgaj Zeokadia, Mironowicz Anna, Mrawczyński Jan, Nawrot Stanisław, Nycz Ewa, Pysz Stanisław, Sznabel Henryka, Szlagor Marek, Sordyl Anna, Tomiak Andrzej, Tomiak Leszek, Wieroński Adam, Waluś Stanisława, Wojtala Jerzy, Zacny Andrzej

Technikum Mechaniczne dla pracujących, klasa IIIa, opiekun: inż. Tadeusz Tomiak
Bargieł Adam, Borgosz Stanisław, Chrapkiewicz Franciszek, Dyrcz Eugeniusz, Jakubowski Kazimierz, Markielowski Marian, Munio Wiesław, Pabiś Józef, Paluch Jan, Pęczek Mieczysław, Pietruszka Stanisław, Raczek Czesław, Rajda Piotr, Ramenda Marian, Ryba Bolesław, Słowik Jan, Smaza Adam, Sośniecki Józef, Stuglik Adolf, Susfał Marian, Szczur Józef, Szlagor Grażyna, Widlarz Józef, Wojewodzic Kazimierz, Wykręt Barbara, Żabiński Stanisław, Graca Władysława

1973

Technikum Mechaniczne, klasa V, wychowawca: mgr Edward Walusiak
Antecka Maria, Babik Małgorzata, Bizoń Maria, Błasiak Kazimierz, Buszydlik Adam, Bylica Ryszard, Dąbrowska Stanisława, Jonłecz Adam, Kierczak Wiesław, Koczur Jerzy, Korbel Marek, Kramarz Krzysztof, Kreczmer Jan, Kryń Stanisław, Kurek Kazimiera, Machaczka Halina, Marek Jan, Niedziółka Janina, Praciak Maria, Prus Władysław, Przybyłowicz Zbigniew, Pustelnik Waldemar, Rokowski Jacek, Sikora Danuta, Sordyl Jan, Sordyl Maria, Sordyl Teresa, Walusiak Andrzej, Wetula Anna, Wojewodzie Andrzej, Zając Kazimierz, Zielinski Janusz, Żywioł Adam

Technikum Mechaniczne dla Pracujących, klasa III, opiekun inż. Marian Polak
Biernacki Henryk, Bizoń Kazimierz, Buda Bronisława, Cieciak Stanisław, Galas Janina, Jończy Maria, Kamiński Stanisław, Kowalska Maria, Kraińska Maria, Łysoń Danuta, Marek Leon, Mazgaj Henryka, Młocek Aleksandra, Moskwik Stanisława, Noszka Józef, Ociepa Zofia, Panek Jan, Paszewski Henryk, Rajda Roman, Rams Lidia, Sabuda Wiesława, Sikora Stanisława, Smaza Barbara, Sobaniec Józef, Sokołowska Maria, Szafrański Józef, Szatan Stanisław, Smaza Maria, Wandor Mieczysław, Wróbel Zdzisław, Zaborowska Jadwiga, Buchała Michał, Cibor Kazimierz, Ćwiertnia Emil, Graca Stanisław, Małysz Władysław, Mazgaj Stefan, Młynarczyk Mieczysław, Nowak Antoni, Pasternak Kazimierz, Pietras Marian, Pabis Józef, Rajda Kazimierz, Semik Jan, Skrzypek Wiesław, Ziembla Józef

1974

Technikum Mechaniczne, klasa V, wychowawca: mgr Zofia Stach
Adamus Andrzej, Barszczewska Krystyna, Bizoń Danuta, Borgosz Anna, Gałuszka Jadwiga, Górecki Adam, Guzek Jadwiga, Gwoździewicz Marian, Janiczak Krzysztof, Koczur Michał, Koczur Włodzimierz, Komendera Eugeniusz, Kudłacik Anna, Kuźniar Janusz, Lempart Wiesława, Maryon Stanisław, Młynarczyk Janina, Mrawczyński Mieczysław, Niemczyk Adam, Nowak Paweł, Pabiś Janusz, Pająk Maria, Rajda Czesław, Skrętkowicz Maria, Słabiszewska Krystyna, Tkacz Włodzimierz, Uroda Józef, Walczak Józefa, Wawro Bogusław, Winiarska Barbara, Wrona Halina, Wróbel Jerzy, Zaborowska Jolanta, Zacny Janusz, Zaręba Jadwiga, Zwinczak Jan, Żabiński Władysław, Żurek Jerzy, Żydek Błażej

Technikum Mechaniczno-Ekonomiczne, opiekun: b/d
Byrski Franciszek, Karcz Czesław, Kierczak Stanisław, Krzywda Czesław, Lach Marian, Łyso Stanisław, Maciejczyk Jan, Oboza Marian, Ogiegło Jerzy, Osowski Antoni, Praciak Jan, Studzik Tadeusz, Tlała Andrzej, Wawro Emil, Węgrzyn Jan, Zaborowski Ludwik, Ciecia Stanisław, Stuglik Adolf, Szafrański Józef

1975

Technikum Mechaniczne, klasa Va, wychowawca: mgr Otylia Jończy
Babik Jerzy, Babiński Bogdan, Brożyna Piotr, Buda Władysław, Chochowski Zbigniew, Czuba Marek, Gawęda Kazimierz, Hałat Adam, Janik Henryk, Jura Adam, Kapela Wiesław, Kasperek Władysław, Kudłacik Roman, Kużma Jan, Lachendro Bogusław, Lachendro Leszek, Lazarowicz Jerzy, Legut Jerzy, Mazgaj Stanisław, Michali Józef, Pietras Jan, Plac Stanisław, Powroźnik Kazimierz, Ptak Piotr, Sikora Stanisław, Skrzyński Juliusz, Słaby Leszek, Smaza Janusz, Smreczyński Tadeusz, Socała Julian, Sordyl Bronisław, Szłapa Józef, Sztuka Marek, Witkowski Jan, Zuśka Krzysztof

Technikum Mechaniczne, klasa V, wychowawca: mgr Krystyna Korbut-Płonka
Adamczyk Irena, Adamus Jerzy, Babińska Danuta, Bizoń Jan, Buda Ryszard, Buda Teresa, Burzyński Władysław, Byrski Adam, Chmiel Jadwiga, Cichoń Danuta, Dybał Maria, Fujak Halina, Góra Urszula, Grygny Marian, Jakubowska Zofia, Kozieł Jerzy, Legień Andrzej, Leśniak Wanda, Lisicka Jadwiga, Mastek Urszula, Mrzygłód Bogusława, Nowak Teofil, Oboza Urszula, Osowski Wiesław, Pabiś Mieczysław, Pikoń Jerzy, Socała Maria, Sordyl Władysław, Srebrny Jan, Talar Bernadeta, Walusiak Kazimierz, Wróbel Maria, Zwinczak Irena, Żydek Mateusz

Technikum Mechaniczne, klasa IV, opiekun: inż. Tadeusz Tomiak
Brandys Tadeusz, Cebula Kazimierz, Celej Maria, Chilijski Wiesław, Chowaniak Maria, Dąbrowski Wiesław, Dwornik Andrzej, Groń Jadwiga, Gwizdalski Zbigniew, Hyrkiel Stefania, Jakubowski Stanisław, Janik Teresa, Jochimczyk Andrzej, Kaziukonis Tadeusz, Kasperkiewicz Krystyna, Kolber Jan, Kolber Marek, Król Ryszard, Laszczak Zofia, Lisak Edward, Łysoń Andrzej, Łysoń Jan, Masiuk Zdzisław, Matyszkowicz Madej, Micherda Krystyna, Mrzygłód Jan, Naumiuk Andrzej, Sołtysek Leopold, Studnicki Bogusław, Szymala Zbigniew, Urbaniak Leszek, Wenda Barbara, Zając Anna, Zając Janina

1976

Technikum Mechaniczne, klasa Va, wychowawca: mgr Günter Berndsen
Adamus Bogdan, Buda Jadwiga, Byrska Lucyna, Gajda Krystyna, Gałuszka Aleksandra, Guzik Jan, Koczur Jacek, Krupa Danuta, Kukuła Czesław, Lach Stanisław, Lachendro Renata, Maciejczyk Krystyna, Malik Danuta, Matusiak Danuta, Miarka Teresa, Mikołajek Barbara, Mrzygłód Zbigniew, Mrzyk Wanda, Niemczyk Halina, Oboza Aleksander, Oboza Andrzej, Pażdzior Irena, Pikoń Barbara, Pikoń Maria, Polak Małgorzata, Pułka Danuta, Prus Teresa, Rokowski Piotr, Rusinek Jadwiga, Rygał Halina, Sordyl Ryszard, Stanek Jan, Talar Janusz, Turek Paweł, Wojewodzic Jerzy, Wysmołek Elżbieta, Wysogląd Piotr, Zaremba Jacek, Zoń Jerzy

Technikum Mechaniczne, klasa Vb, wychowawca: mgr inż. Zdzisław Gieruszczak
Baścik Marek, Błasiak Jan, Chmiel Marek, Cinal Henryk, Fabia Stanisław, Gałuszka Kazimierz, Gębala Marek, Jarzyna Jan, Kalamus Zdzisław, Kołodziejczyk Włodzimierz, Konior Adam, Kudłacik Jerzy, Kuźma Włodzimierz, Leśniak Tadeusz, Lichański Jan, Marek Tadeusz, Maryon Ryszard, Mazgaj Tadeusz, Mrowiec Adam, Nidecki Piotr, Płażowski Stanisław, Prus Roman, Ramenda Leszek, Ryszka Zbigniew, Sedlaczek Andrzej, Szczepański Andrzej, Wawak Jerzy, Wojewodzic Andrzej, Wojewodzic Franciszek, Wójcik Wiesław

Technikum Mechaniczne dla Pracujących,opiekun: mgr Krytyna Korbut Płonka
Borgosz Stanisław, Górecki Roman, Hałat Teresa, Karcz Franciszka, Małolepszy Ludomir, Mamica Wanda, Marczyńska Sabina, Pasternak Maria, Polarski Stanisław, Potoczny Tadeusz, Skowron Tadeusz, Tomiczek Andrzej, Walczak Janina, Brańka Andrzej, Buda Władysława, Gnojek Stanisław, Góralczyk Maria, Guzdek Zuzanna, Holcman Tadeusz, Karelus Jerzy, Kędzior Tadeusz, Kocemba Antoni, Kotlarski Jan, Krupnik Jan, Lulewicz Henryk, Laskowski Zbigniew, Master Jerzy, Młynarczyk Adam, Rupik Danuta, Rupik Piotr, Sałapatek Krystyna, Świątek Maria, Sośniecko Władysława ,Wcisło Czesław

Technikum Mechaniczne dla Pracujących, opiekun mgr inż. Marian Polak
Adamus Józef, Agustyniak Grażyna, Bryzek Franciszek, Bury Józef, Chrapek Krystyna, Denisow Zofia, Gawęda Halina, Głąb Ryszard, Guzdek Janina, Herma Stanisława, Janiczek Józef, Kierczak Marian, Kudłacik Roman, Mastek Henryk, Matejko Kazimierz, Mikołajek Mieczysław, Mikołajek Zofia, Niziński Józef, Nowak Aleksandra, Mikołajek Wanda, Pająk Grażyna, Pająk Krzysztof, Pyto Wisław, Sordyl Tadeusz, Stanaszek Krystyna, Szmeil Eryk, Targosz Jan, Tomiczek Henryk, Wądrzyk Tadeusz, Wnęk Jacek, Wróbel Zofia, Zięba Józef, Wykręt Kazimierz

Technikum Mechaniczne dla Pracujących, klasa III b TMdP Opiekun mgr Wanda Zabramska-Bizoń
Bliźniak Tadeusz, Drąg Krzysztof, Fijałek Jacek, Fimber Jan, Gielas Andrzej, Gondko Jan, Gruszka Zbigniew, Harańczyk Tadeusz, Jamróz Włodzimierz, Kamińska Halina, Kapela Stanisław, Klimczeczko Stanisław, Kudela Władysława, Kukuła Danuta, Liczek Tadeusz, Magiera Antoni, Masłowski Krzysztof, Mokwa Marcin, Mrzygłod Henryk, Placek Witold, Sikora Marian, Sordyl Józef, Szlucha Barbara, Tomczyk Maria, Wanat Bogusława, Wasyliszn Roman, Witek Antoni, Żmudka Czesław, Żmudka Tadeusz, Kozik Leszek, Rusin Henryk

Technikum Mechaniczno-Ekonomiczne, opiekun: b/d
Buda Władysława, Górecki Roman, Guzdek Zuzanna, Karcz Franciszka, Kędzior Tadeusz, Kocemba Antoni, Kotlarski Jan, Krupnik Jan, Lulewicz Henryk, Małolepszy Ludomir, Mamica Wanda, Kuźma Sabina, Młynarczyk Adam, Rupik Danuta, Rupik Piotr Pasternak Maria, Polarski Stanisław, Zoń Krystyna, Skowron Tadeusz,Świątek Maria, Babińska Elżbieta, Baścik Benedykt, Buda Maria, Denisow Jan, Dubel Stanisław, Herma Edward, Janeczko Aleksander, Koim Stanisław, Kopyto Jan, Krawczyń Stanisław, Kręcioch Krystyna, Krok Krystyna, Kurzyniec Roman, Matyjasik Stanisław, Mazgaj Kazimierz, Mrzygłód Józef, Panek Barbara, Ptasznik Stanisław, Sawera Władysława,Wygoda Jerzy, Żyła Mieczysław.

1977

Technikum Mechaniczne, klasa V a, wychowawca: inż. Andrzej Iwaniec
Adamik Stanisław, Adamus Jan, Bies Zbigniew, Bizoń Zbigniew, Bury Zbigniew, Caputa Marek, Ćwiertka Adam, Ćwiertka Stanisław, Dej Janusz, Dzidek Stanisław, Górkiewicz Jerzy, Harat Janusz, Hatala Tadeusz, Kocemba Stanisław, Koczur Andrzej, Komendera Antoni, Kopczyński Marek, Kubień Krzysztof, Kubik Franciszek, Kuźma Lesław, Leszczyński Edward, Matlak Tadeusz, Miodoński Tadeusz, Niemczyk Dariusz, Niziński Jerzy, Ogręglicki Bogusław, Pająk Stanisław, Płonka Krzysztof, Polak Mieczysław, Prus Bogdan, Przybyłowicz Marek, Szlagor Wiesław, Tomiak Jan, Wider Adam, Zaremba Paweł

Technikum Mechaniczne, klasa V b, wychowawca: mgr inż. A. Konieczna
Adamus Andrzej, Babińska Ewa, Bąk Wincenty, Bylica Jerzy, Gacek Grzegorz, Gancarczyk Leszek, Gazda Małgorzata, Hajost Józefa, Hornik Marek, Jachimczyk Czesław, Kasperek Mieczysław, Kobiałka Krzysztof, Konior Danuta, Kowalska Irena, Kozioł Urszula, Krupnik Józef, Król Teresa, Łysoń Maria, Łysoń Zofia, Maciejczyk Genowefa, Magiera Anna, Magiera Urszula, Magiera Jerzy, Mazgaj Paweł, Młocek Jadwiga, Pasternak Zofia, Pawiński Jerzy, Piętka Mirosław, Procner Grażyna, Rajda Adam, Rokowski Zdzisław, Rusinek Marian, Sobita Urszula, Sroka Marek, Surowiec Jolanta, Szafarz Maria, Szczur Jolanta, Szymala Krzysztof, Targosz Małgorzata, Trukawka Ewa, Wójcik Władysław,

Technikum Mechaniczne dla Pracujących, klasa III a, opiekun: mgr Janusz Ślepak
Bal Wiesław, Borgosz Elżbieta, Graboń Emil, Guzek Lucyna, Homa Zbigniew, Janicka Zofia, Józefiak Marek, Karcz Wanda, Krystjan Piotr, Kwarciak Ryszard, Łysoń Edward, Najbor Leszek, Nikliborc Józef, Ogórek Mieczysław, Ogórek Jadwiga,Oliwa Tadeusz, Pałosz Waldemar, Pabiś Irena, Rusinek Zofia, Studnicki Andrzej, Szydłowski Julian, Szmeil Emil, Wawak Antoni, Zaremba Zofia, Żmuda Józef, Potoczny Tadeusz,

Technikum Mechaniczne dla Pracujących, klasa III b, opiekun: mgr Krystyna Chrapkiewicz
Babik Małgorzata, Biel Małgorzata, Bogacz Ryszard, Byrska Zdzisława, Chrapkiewicz Krystyna, Hajost Bogumiła, Jakubowska Elżbieta, Kopka Stanisława, Kowalczyk Barbara, Kudłacik Aniela, Legień Paweł, Łysoń Zofia, Maciejczyk Henryk, Mazgaj Grażyna, Pabiś Ryszard, Putak Ryszard, Romik Urszula, Stawowy Aleksander, Stuglik Jadwiga, Stuglik Jerzy, Stuglik Włodzimierz, Szlagor Ryszard, Wolanin Halina, Wetula Józef, Walaszek Fryderyk, Zięba Krzysztof, Żak Krystyna, Żydek Zofia, Wąsik Jan.

1978

Technikum Mechaniczne, klasa Va, wychowawca: mgr Józef Chmiel
Adamus Krzysztof, Belik Józef, Bednarski Andrzej, Bogacki Bogdan, Buda Ryszard, Frączek Marek, Górski Ireneusz, Hatala Józef, Iskierka Tadeusz, Kaczor Marek, Kędzierski Jan, Kolber Jan, Komendera Piotr, Kopczyński Kazimierz, Kornecki Janusz, Kowalczyk Andrzej, Kulic Kazimierz, Kuma Kazimierz, Lekki Marek, Łysoń Leszek, Maciejczyk Tadeusz, Magiera Zbigniew, Miodoński Marian, Mrawczyński Stanisław, Nosek Marek Leszek, Pietraszek Jerzy, Potempa Jerzy, Potempa Stanisław, Smolec Stanisław, Sordyl Edward, Węglarz Marek, Wnęczak Józef, Żabiński Marian.

Technikum Mechaniczne, klasa Vb, wychowawca: mgr Krystyna Chrapkiewicz
Babik Jadwiga, Bierndgarska Emilia, Bizoń Jerzy, Cinal Edward, Dudek Lilianna, Gancarczyk Janusz, Kalińska Barbara, Kocemba Marian, Kosar Bogusława, Kosycarz Barbara, Kowalczyk Ola, Król Krystyna, Krupa Irena, Kuś Barbara, Matejko Maria, Mazgaj Władysława, Mrzygłód Danuta, Oboza Antoni, Ochman Bożena, Pikoń Teresa, Piwowarski Józef, Polak Zbigniew, Rokowska Małgorzata, Roman Grażyna, Sordyl Janusz, Stanek Maria, Targasz Jan, Turała Stanisław, Urbaniec Urszula, Wacięga Zbigniew, Wawak Kazimierz, Wcisło Wanda, Witkowska Barbara, Wojewodzie Halina, Wojnar Kazimierz, Wojtyła Genowefa, Wróbel Anna, Wróbel Włodzimierz, Wykręt Halina, Wysogląd Zofia, Zarębski Aleksander.

Zaoczne Technikum Mechaniczne, opiekun: b/d
Babik Bogdan, Bylica Józef, Głuc Gustaw, Głuc Antoni, Kojder Antoni, Kula Jan, Kurylak Andrzej, Ogórek Rudolf, Pająk Grzegorz, Polak Marian, Rodak Karol, Siwek Kazimierz, Siwek Marian, Socha Stefan, Szafran Ryszard, Więckowski Stanisław, Żywiński Stefan,

Technikum Mechaniczne dla Pracujących, IIIa, opiekun: mgr Wanda Zabramska-Bizoń
Augustyniak Wiesław, Bizoń Jadwiga, Bizoń Józefa, Bodzek Henryk, Bucki Jan, Burdek Henryka, Burliga Jan, Dybał Barbara, Domański Tadeusz, Gawęda Stefan, Gondko Teresa, Gorzowski Józef, Góralczyk Tadeusz, Jaskierny Zygmunt, Jaworski Kazimierz, Kudela Henryk, Łysoń Włodzimierz, Marek Janusz, Mleczko Leszek, Młynarski Zbigniew, Oleksy Halina, Penkala Marian, Skowron Maria, Smaza Stanisław, Sordyl Józef, Sopicki Andrzej Sośnicki Andrzej, Szczelina Dominik, Zaremba Teresa.

Technikum Mechaniczne dla Pracujących, klasa IIIb, opiekun: mgr inż. Zdzisław Gieruszczak
Banat Andrzej, Bendyk Józef, Buda Barbara, Chowaniak Helena, Gaudyn Tadeusz, Koczur Maria, Kruszczecki Zbigniew, Kuśmierz Krystyna, Kwarciak Teresa, Jaglarz Stanisława, Macudzińska Danuta, Mrzygłód Krzysztof, Nizińska Maria, Niemczyk Mieczysław, Oboza Janina, Ochamanek Tadeusz, Pikoń Marian, Polak Edward, Rajda Czesław, Smaza Rozalia, Stuglik Jan, Surzyn Bogusława, Sordyl Małgorzata, Szymonek Barbara, Talar Krystyna, Szmeil Barbara, Uroda Edward, Widlarz Józef, Mleczko Aleksander.

1979

Technikum Mechaniczne, klasa Va, wychowawca: mgr Adam Bizon
Błasiak Dariusz, Borgosz Ryszard, Buda Jerzy, Bylica Andrzej, Byrski Adam, Chrapkiewicz Eugeniusz, Czarnik Wiesław, Gawęda Jerzy, Glanowski Kazimierz, Górkiewicz Kazimierz, Janosz Leszek, Kozłowski Paweł, Króliczek Zbigniew, Marczyński Andrzej, Mikołajek Wojciech, Młodzik Marek, Niemczyk Zdzisław, Pabiś Henryk, Pabiś Kazimierz, Pająk Wiesław, Paleczny Andrzej, Polak Krzysztof, Potempa Zdzisław, Rajda Teofil, Rys Piotr, Swakoń Krzysztof, Świątek Józef, Talar Marek, Toma Jerzy, Trybuła Aleksander, Wesołowski Jerzy, Wożniak Mariusz

Technikum Mechaniczne, klasa Vb, wychowawca: mgr Karolina Koczur–Tomiak
Babik Halina, Bajorska Teresa, Balon Izabela, Balon Małgorzata, Balon Tadeusz, Bednarz Danuta, Chwierut Małgorzata, Cieciak Stanisław, Cinal Ryszard, Duszak Izabela, Fryś Piotr, Góra Kazimierz, Karcz Irena, Karelus Dorota, Kizner Danuta, Kocemba Zofia, Koczur Jan, Koczur Stefan, Kolber Alfred, Kowalski Henryk, Krupnik Joanna, Króliczek Grzegorz, Marczyńska Danuta, Migdałek Józef, Odrobina Wiesław, Osowski Bogdan, Rokowski Ryszard, Romik Marian, Sala Urszula, Siwek Zbigniew, Socała Józef, Sołtysek Henryk, Spisak Bogusława, Tokarczyk Elżbieta, Walczak Krystyna, Waluś Małgorzata, Wanat Ewa, Wolanin Wiesława, Wołek Jadwiga, Wróbel Maria, Wykręt Jan, Żydek Teresa.

Technikum Mechaniczne dla Pracujących, klasa III, opiekun: inż. Tadeusz Tomiak
Bąk Józef, Buda Ewa, Gałuszka Andrzej, Gawęda Bogdan, Koczur Jerzy, Kamionka Stanisław, Klimeczko Józef, Kukuła Jan, Kuś Krystyna, Łysoń Edward, Marczyńska Halina, Marczyński Ryszard, Mazanek Zuzanna, Mikołajek, Stefan, Mrajca Jan, Mrozek Ryszard, Mrzyk Bogusław, Nowak Aloizy, Orlicka Maria, Pytel Adam, Skowron Ludwik, Sordyl Jan, Stuglik Danuta, Stuglik Henryk, Szczurek Zenon, Turek Jan, Walczak Czesław, Kajor Jerzy.

Absolwenci z lat 1980-1989

1980

Technikum Mechaniczne, klasa Va, wychowawca: mgr Otylia Jończy
Bańkowski Krzysztof, Buda Stefan, Cibor Krzysztof, Ćwiertka Danuta, Duda Grażyna, Dziedzic Anna, Gawęda Krzysztof, Gieruszczak Róża, Jędryka Jarosław, Jura Jerzy, Kiznar Wiesław, Kolec Henryk, Kołodziejczyk Piotr, Król Marcin, Króliczek Marek, Kuc Józef, Kuś Jerzy, Magiera Paweł, Matusiak Stanisław, Pałaszewski Paweł, Płonka Hieronim, Polak Mirosław, Rajda Krystyna, Socała Mirosław, Sordyl Ewa, Sordyl Krystyna, Sordyl Zbigniew, Stochel Marek, Stuglik Seweryn, Szostak Wiesława, Szymczyk Anna, Targosz Aleksandra, Turek Jan, Woźniak Paweł.

Technikum Mechaniczne, kl. Vb, wychowawca: mgr Krystyna Korbut-Płonka
Bąk Maciej, Bizoń Andrzej, Bizoń Barbara, Bury Krzysztof, Bury Zofia, Burzej Małgorzata, Dryjak Jacek, Dubaj Janusz, Dura Robert, Gawęda Wiesław, Guzdek Bogusława, Jończy Lidia, Kensiak Jerzy, Knapek Bogdan, Kołodziejczyk Kazimierz, Korzeniowski Zygmunt, Kozioł Małgorzata, Kryń Marek, Kudłacik Andrzej, Marek Władysława, Mrzygłód Mirosław, Niemczyk Krystyna, Peszek Małgorzata, Pikoń Włodzimierz, Przeciszowski Janusz, Przystał Wiesława, Ramza Małgorzata, Rychter Jerzy, Sala Grażyna, Skowroński Krzysztof, Targasz Maria, Tomiak Krzysztof, Wojewodzic Zbigniew, Wrona Marek, Wróbel Stanisław

Technikum Mechaniczne dla Pracujących, IIIA, opiekun: mgr Otylia Jończy
Czesław Jarek, Jończy Zenon, Kołaczyk Grażyna, Lupa Bogdan, Pająk Bogdan, Piwowarczyk Leszek, Płonka Tadeusz, Rusinek Jan, Sztuka Bogumiła, Zieliński Czesław, Żaloudik Bogusław, Ćwiertka Ewa, Jura Zbigniew, Kubik Barbara, Łysoń Halina, Mieszczak Agata, Zisper Edward

Technikum Mechaniczne dla Pracujących, III B, opiekun: Czesław Chmiel
Baczyńska Maria, Buda Józef, Gruszczyński Ryszard, Hornik Franciszek, Jakubowski Jan, Kilian Zdzisław, Kojder Urszula, Koczur Krzysztof, Kudela Mirosław, Markiewicz Ryszard, Matlak Józef, Ochmanek Józef, Pasternak Irena, Paszewski Zdzisław, Stuglik Bogusław, Szemik Stanisław, Sztuka Tadeusz, Talar Zbigniew, Biczak Stanisław, Bik Ryszard, Bogdanik Zbigniew, Jankowski Henryk, Mularczyk Stanisław, Kądziołka Jan, Penkala Franciszek, Zwidowski Leszek

1981

Technikum Mechaniczne, klasa Va, wychowawca: mgr Helena Smaza
Bednarczyk Stanisław, Buksa Janusz, Bury Marian, Dziadecki Jerzy, Dźwigoń Adam, Gałuszka Bogdan, Gieruszczak Antoni, Górkiewicz Krystyna, Kawczak Andrzej, Klimczuk Andrzej, Kłaput Elżbieta, Kłusek Jolanta, Koniarz Danuta, Kowalski Andrzej, Kuśnierz Elżbieta, Łokaj Andrzej, Łysoń Krzysztof, Migdałek Andrzej, Palkij Andrzej, Pawlikowski Marek, Pietruszek Krzysztof, Piwowarski Stanisław, Płonka Jan, Polak Andrzej, Rajda Janusz, Rusinek Marek, Saferna Józef, Skowron Jadwiga, Szemik Krzysztof, Talar Wiktor, Tyrybon Anna, Wacięga Krystyna, Węgrzyn Jacek, Wiercimak Teresa, Wnęczak Maria, Wojewodzie Wiesław

Technikum Mechaniczne, klasa Vb, wychowawca: mgr Stanisława Bizon
Bąk Alfreda, Czopek Krzysztof, Drabczyk Krzysztof, Grochel Andrzej, Guzdek Grażyna, Kegel Andrzej, Kłodowiski Adam, Kobiałka Wiesław, Kolber Kazimierz, Kolber Zbigniew, Kreska Grzegorz, Krolz Zbigniew, Kudłacik Małgorzata, Kurek Małgorzata, Magiera Tadeusz, Matejko Renata, Naglik Józef, Pietraszek Andrzej, Płonka Małgorzata, Sopicki Władysław, Sordyl Bogusława, Ściga Bolesław, Walczak Franciszek, Wielgosz Kazimierz, Wiktorczyk Małgorzata, Winiarska Krystyna, Włoch Jan, Wójcikiewicz Kazimierz, Wróbel Lucyna, Wróbel Urszula, Żabiński Czesław, Żydek Andrzej, Żywioł Andrzej

Technikum Mechaniczne dla Pracujących, klasa IIIa, wychowawca: inż. Tadeusz Tomiak
Bizoń Zbigniew, Górkiewicz Olgierd, Kierczak Józef, Kolber Janusz, Korzeniowski Józef, Mazgaj Janusz, Uzar Jan, Walus Jadwiga, Wrona Artur, Zielińska Stefania, Bury Teofil, Graca Irena, Chruszcz Adam, Koczur Bogusław, Oboza Barbara, Pasterak Stanisław, Piesko Józefa, Pławna Maria, Siwiec Stanisław, Żabiński Tadeusz

Technikum Mechaniczne, klasa IIIb, Opiekun: Czesław Chmiel
Augustyniak Elżbieta, Bury Urszula, Chrapek Józef, Dziedzic Teresa, Gajczak Bożena, Gawęda Krystyna, Hałat Jan, Juraszek Maciej, Kaczmarczyk Maria, Kolber Janusz, Kołodziejczyk Jerzy, Koreleczka Ryszard, Magiera Ryszard, Marczyński Andrzej, Maślanka Danuta, Mazgaj Janusz, Mrzygłód Wiesław, Naglik Halina, Płonka Ryszard, Rajda Bogusława, Rupik Urszula, Snażyk Bogdan, Sordyl Leszek, Żabiński Tadeusz, Pietraszek Lilianna, Wróbel Maria, Galas Zbigniew

1982

Technikum Mechaniczne, klasa Va, wychowawca: inż. Andrzej Iwaniec
Bizoń Danuta, Bogacz Ewa, Bryndza Mateusz, Bury Małgorzata, Czechowski Krzysztof, Fryś Danuta, Gąsiorek Wiesław, Goszczycki Andrzej, Jakubowski Stefan, Jamróz Wojciech, Jarzyna Paweł, Kurdziel Mirosław, Machander Marek, Matug Stanisław, Mizera Grzegorz, Moskała Władysław, Mydlarz Józef, Nowak Marek, Okręglicki Przemysław, Paleczny Robert, Piekiełko Krystyna, Piesko Aleksandra, Polak Marek, Polak Mirosław, Sordyl Janusz, Stuglik Janusz, Stuglik Sławomir, Targosz Jacek, Wiktor Janusz, Wysogląd Janusz, Zacny Piotr, Zawarus Marian, Żydek Andrzej

Technikum Mechaniczne, klasa Vb, wychowawca: mgr inż. Alicja Konieczna
Amrozi Artur, Bizoń Halina, Buchała Anna, Buda Dorota, Gałuszka Krzysztof, Guzdek Małgorzata, Homel Piotr, Kierczak Grzegorz, Kubiński Stanisław, Lipowski Eugeniusz, Kuźma Jan, Merta Zbigniew, Migdałek Andrzej, Mrozik Jarosław, Niziński Henryk, Nosek Jolanta, Nowak Piotr, Prystacki Tadeusz, Rajda Jerzy, Rokowski Mirosław, Ryłko Andrzej, Skóbel Zbigniew, Smaza Renata, Urban Marek, Wajdzik Tadeusz, Wiercimak Elżbieta, Wiktor Danuta

Technikum Mechaniczne dla Pracujących, kl. III a, Opiekun: ……….
Adamus Tadeusz, Długosz Magdalena, Guzdek Tadeusz, Marczyński Władysław, Płonka Marek, Sajdak Zbigniew, Żydek Damian, Graca Andrzej, Janicki Stanisław, Łysoń Marek, Ochmanek Antoni, Malanowska Janina, Sordyl Bogdan, Sordyl Bronisław, Zaremba Maciej, Zaremba Maria, Cieślik Andrzej

Technikum Mechaniczne dla Pracujących, kl. III b, Opiekun: Czesław Chmiel
Gałuszka Krzysztof, Gawęda Janusz, Grzesło Bogumiła, Góra Piotr, Gwoździewicz Grażyna, Kasperek Stanisław, Kierczak Henryk, Kiszczak Jadwiga, Kołaczek Zbigniew, Młodzik Bożena, Ćwiertka Henryka, Ortman Piotr, Smaza Zdzisław, Sordyl Maria

1983

Technikum Mechaniczne, klasa Va, wychowawca: mgr Marek Płonka
Adamczyk Andrzej, Bizoń Alina, Chochowski Henryk, Gajczak Jerzy, Gałosz Mirosław, Gawenda Ryszard, Grabowski Zbigniew, Jekiełek Mirosław, Karamańska Maria, Kardaś Piotr, Kiznar Jadwiga, Król Maria, Krupnik Zbigniew, Kubik Katarzyna, Kuc Henryk, Legut Zofia, Łyczak Wiesław, Matyjasik Janusz, Miler Zbigniew, Mizera Janusz, Mrzygód Maria, Niemczyk Stanisław, Ozaist Marek, Pietruszek Henryk, Pszczółka Krzysztof, Rodak Marcel, Różkowicz Grzegorz, Saferna Danuta, Szczypiór Jan, Świątek Zbigniew, Trojak Anna, Wieroński Tadeusz, Wybituła Leszek, Zawadzki Kazimierz.

Technikum Mechaniczne klasa Vb, wychowawca: mgr Krystyna Chrapkiewicz
Adamczyk Bogdan, Adamus Adam, Adamus Tomasz, Bajorski Bogusław, Belak Paweł, Bester Andrzej, Białczyk Halina, Bizoń Mieczysław, Dźwigoń Stanisław, Gawęda Helena, Gąsiorek Jacek, Hrapkowicz Mirosław, Kliś Edward, Kuś Robert, Lipowski Stanisław, Malcer Jarosław, Matusiak Jerzy, Mieszczak Andrzej, Mroczkowska Mariola, Nowak Marek, Oboza Barbara, Paterak Stanisław, Pawlikowska Elżbieta, Pękala Stanisław, Pilarska Ewa, Potempa Barbara, Rokowski Bogdan, Rzycka Dorota, Smaza Ewa, Smolec Józef, Stuglik Zdzisław, Talaga Jan, Urbański Marek, Węgrzyn Bogdan, Winiarska Jolanta, Zięba Józef

Technikum Mechaniczne dla Pracujących, kl. III, Opiekun: ……….

Specjalność: Obróbka skrawaniem
Bizoń Maria, Bizoń Zdzisław, Ćwiertnia Ryszard, Gancarczyk Mirosław, Gieruszczak Barbara, Komendera Bogumiła, Magiera Dorota, Paździora Jacek, Pękala Józef, Płonka Jolanta, Rajda Paweł, Żmija Ryszard, Belak Piotr, Pawełek Jerzy

Specjalność: Budowa silników
Buda Zdzisław, Buldończyk Krzysztof, Kaczmarczyk Andrzej, Mikuła Andrzej, Pękala Andrzej, Piętka Mirosław, Pustelnik Andrzej, Ryczek Wacław, Wyrwiak Jerzy, Żak Zbigniew, Sordyl Edmund

1984

Technikum Mechaniczne, klasa Va, wychowawca: mgr Kazimiera Rokowska
Adamczyk Adam, Foryś Dariusz, Jurek Marek, Komendera Rafał, Kozioł Paweł, Kręcioch Anna?, Krupnik Piotr, Magiera Janusz, Malinka Czesław, Marek Zbigniew, Matura Jerzy, Mazgaj Edward, Mieszczak Renata, Mizera Zygmunt, Mrzygłód Krzysztof, Nowak Łukasz, Ogorzały Michał, Rajda Aleksandra, Rokowska Elżbieta, Ryczko Tadeusz, Socała Jerzy, Stańczak Jarosław, Stochel Paweł Stuglik Bogusława, Szemik Dariusz, Sztuka Krzysztof, Targosz Sławomir, Uroda Dariusz, Walusiak Wojciech, Wądolny Marek, Wójcik Krzysztof

Technikum Mechaniczne, klasa Vb, wychowawca: mgr Karolina Koczur-Tomiak
Adamus Krzysztof, Burek Lucyna, Drąg Cezary, Grabowski Mirosław, Jędras Jadwiga, Kolasa Zbigniew, Krzemiński Robert, Kudłacik Jan, Magiera Mirosław, Matkowski Ireneusz, Mazur Henryk, Mrołek Stanisław , Pietrusa Jerzy, Pietrusiak Piotr, Pilarski Andrzej, Rogala Jacek, Rychter Piotr, Sala Elżbieta, Słaby Anna, Smolec Wiesław, Sordyl Józef, Sordyl Leszek, Tomiczek Krystyna, Walasek Bogumiła, Wienański Marek, Żywioł Maciej

1985

Technikum Mechaniczne, klasa Va, wychowawca: mgr Krystyna Korbut-Płonka
Cinal Stanisław, Daczyński Dariusz, Ficek Dariusz, Gołda Sławomir, Gondko Jacek, Gumulak Zenon, Homel Zbigniew, Hutny Dariusz, Kędzia Stanisław, Kolber Jacek, Kołaczyk Paweł,Krupnik Edward, Lachendro Urszula, Mazgaj Andrzej, Miodoński Rafał, Niemczyk Zbigniew, Piórkowski Robert, Rudzki Ryszard, Sadlik Sławomir, Sikorska Agata, Stanek Janusz, Stypuła Jacek, Tracz Robert, Urban Waldemar, Wykręt Jerzy

Technikum Mechaniczne, klasa Vb, wychowawca: mgr Otylia Jończy
Babik Jan, Bochenek Tadeusz, Burzej Janusz, Chrapkiewicz Andrzej, Chruszcz Marek, Duda Małgorzata, Gałuszko Zofia, Guzdek Janusz, Jekiełek Dorota, Karcz Janusz, Koczur Jerzy, Lubas Lucjan, Łysoń Andrzej, Maciejczyk Henryk, Mikołajko Ryszard, Miksa Paweł, Nalborczyk Jarosław, Olejniczak Stanisław, Sordyl Adam, Wawak Bogusława, Wrona Kornel

1986

Technikum Mechaniczne, klasa Va, wychowawca: mgr Smaza Helena
Bargiel Paweł, Bury Beata, Chrapkiewicz Jerzy, Cycoń Jarosław, Czepiec Grzegorz, Dyrcz Cezary, Gaik Jacek, Głogowski Jacek, Jabcoń Jerzy, Jończy Tomasz, Kaczmarczyk Piotr, Młocek Andrzej, Sajdak Maria, Pieczara Krzysztof, Sędziak Tomasz, Zaręba Jarosław, Zawiła Leszek, Zwierzchowski Robert

Technikum Mechaniczne, klasa Vb, wychowawca: mgr Stanisława Bizon
Adamczy Krzysztof, Babiński Janusz, Bielec Bronisław, Burek Beata, Gibas Mirosław, Kierczak Tadeusz, Klameczko Andrzej, Kudłacik Krzysztof, Leśniak Edward, Mamica Dariusz, Plaszczak Beata, Płonka Krzysztof, Smolik Beata, Sordyl Mariusz, Ślesak Józef, Tomiczek Karol, Wiercimak Wojciech, Woźniak Barbara

1987

Technikum Mechaniczne, klasa Va, wychowawca: inż. Iwaniec Andrzej
Biłko Jacek, Bogunia Krzysztof, Borowiec Wojciech, Fąferko Tomasz, Gabrysiak Ireneusz, Gacek Marcin, Kamiński Jacek, Maryon Zbigniew, Miłkowski Ryszard, Mocniak Piotr, Pastuszko Zbigniew, Pelczar Marek, Pikoń Grzegorz, Seczyński Paweł, Spuła Janusz, Szemik Mirosław, Wojewodzic Marek, Woźniak Jarosław

Bizon Lucyna, Bury Agata, Ćwiertnia Artur, Guzdek Elżbieta, Krupnik Paweł, Krzyścin Dorota, Kuźniar Rafał, Luszczki Iwona, Marek Dariusz, Miler Beata, Rusinek Dariusz, Siwek Ryszard, Stawowy Renata, Tomiczek Barbara, Wykręt Jarosław, Zacny Leszek, Zaremba Ewa, Fryś Jacek

Technikum Mechaniczne dla Pracujących, klasa 3, opiekun: mgr Kazimiera Rokowska
Halama Zdzisław, Leśniak Krzysztof, Madyda Marek, Magiera Marek, Master Stanisław, Matyszkowicz Grzegorz, Nalborczyk Jacek, Ogiegło Paweł, Sajdak Andrzej, Tomaszkiewicz Zbigniew, Wójcicki Roman, Wykręt Krzysztof, Zając Piotr

1988

Technikum Mechaniczne, klasa Va, wychowawca: mgr Józef Chmiel
Dyrcz Dariusz, Grzeszkowicz Bogumił, Gwóźdź Marek, Hruby Zbigniew, Jargus Mirosław, Kocemba Rafał, Korczyński Robert, Kozik Jacek, Malina Jacek, Mrzygłód Janusz, Pawiński Paweł, Polak Paweł, Płonka Andrzej, Pochała Robert, Potempa Janusz, Rojek Robert, Smaza Grzegorz, Szarek Wojciech, Talaga Dariusz, Toma Dariusz

Technikum Mechaniczne, klasa Vb, wychowawca: mgr Krystyna Chrapkiewicz
Chlebowski Mirosław, Cholewa Andrzej, Dziedzic Danuta, Habas Zbigniew, Klapka Grzegorz, Kijak Barbara, Kolber Jolanta, Mistygacz Robert, Młynarczyk Iwona, Mrzygłód Mirosław, Muzolf Ryszard, Niedziela Bogdan, Pachała Beata, Piernik Grażyna, Przystał Jarosław, Rychel Rafał, Sordyl Andrzej, Swakoń Marek, Szamańska Jadwiga, Szczelina Piotr, Syty Zbigniew, Zaremba Paweł, Zontek Jan.

Technikum Mechaniczne dla Pracujących, III, opiekun: brak banych
Błasiak Bogusław, Gawenda Bogdan, Góralczyk Jan, Grajny Adam, Jończy Rafał, Kołaczek Zbigniew, Komendera Janusz, Kudłacik Marek, Mazgaj Ryszard, Pytel Adam, Walczak Marek, Zacny Jarosław.

1989

Technikum Mechaniczne, klasa Va, wychowawca: mgr Karolina Koczur-Tomiak
Biela Bogdan, Bizoń Tomasz, Brańka Sławomir, Gzela Piotr, Janusik Ireneusz, Jasiński Bartosz, Kamuda Piotr, Kolber Jacek, Kordek Krzysztof, Najbor Mariusz, Obtułowicz Paweł, Pieronkiewicz Jacek, Płonka Jacek, Prus Andrzej, Pomietło Sławomir, Putek Damian, Rokowski Marek, Skóbel Andrzej, Stańczak Zdzisław, Szczepański Piotr, Turek Sebastian, Urbańczyk Tomasz, Zięba Gabriel, Żakowski Rafał.

Technikum Mechaniczne, klasa Vb, wychowawca: mgr Kazimiera Rokowska
Chrapkiewicz Alicja, Cyganik Robert, Gałosz Piotr, Gancarczyk Stanisław, Gnutek Ireneusz, Kozik Jacek, Kudłacik Paweł, Małecki Bogdan, Nowak Artur, Nowak Tomasz, Piekarski Sławomir, Rachował Artur, Roman Robert, Rusin Janusz, Saferna Jarosław, Sikora Mirosław, Smaza Mariusz, Wądrzyk Janusz, Wesołowski Ryszard, Zieliński Jerzy.

Technikum Mechaniczne dla Pracujących, Klasa III, opiekun klasy: brak danych
Babiński Paweł, Bryzek Antoni, Celej Marek, Dziedzic Wojciech, Fluder Andrzej, Góral Grzegorz, Guzdek Bogusław, Machander Jerzy, Mróz Piotr, Nędza Andrzej, Oczkowski Krzysztof, Rychter Wiesław, Wójs Janusz, Rutkowski Mariola, Żurek Bogdan, Rajda Paweł.

Absolwenci z lat 1990-1999

1990

Technikum Mechaniczne, klasa Va, wychowawca: mgr Otylia Jończy
Cholewa Janusz, Cinal Tadeusz, Głogowski Jacek, Góra Sławomir, Górkiewicz Artur, Konior Tomasz, Kościelniak Andrzej, Kowalczyk Stefan, Kozak Jerzy, Lura Tomasz, Mądry Jacek, Miarka Adam, Mizera Mariusz, Młyński Michał, Nowak Sławomir, Nowicki Jerzy, Obtułowicz Tomasz, Para Jerzy, Rutkowski Janusz, Sikora Jacek, Sołek Marek, Suwaj Piotr, Talar Krzysztof, Wojewodzic Jacek, Zontek Aleksander.

Technikum Mechaniczne, klasa Vb, wychowawca: mgr Krystyna Korbut-Płonka
Bizoń Róża, Czaicka Danuta, Chajdas Grzegorz, Detko Grzegorz, Dryjak Andrzej, Foryś Sławomir, Gibas Jan, Grocki Piotr, Guzik Stanisław, Górny Tomasz, Gwoździewicz Jacek, Kegel Małgorzata, Kiszczak Andrzej, Kocemba Wacław, Legień Radosław, Leśniak Janusz, Maciejczyk Piotr, Madyda Tomasz, Magiera Grzegorz, Mrzygłód Robert, Sikora Rafał, Swakoń Alina, Trystuła Edyta, Witkowska Olga, Wnęk Henryk, Wojewodzic Janusz, Wysogląd Paweł, Zawarus Piotr, Żakowski Jarosław

1991

Technikum Mechaniczne, klasa V, wychowawca: mgr Stanisława Bizon
Babiarz Marek, Batko Mirosław, Dubel Dariusz, Foryś Krzysztof, Gwóźdź Sławomir, Konior Tomasz, Marczyński Jakub, Mucha Sławomir, Noga Paweł, Rączkowski Jerzy, Rupik Mariusz, Stoczek Paweł, Sudry Andrzej, Toczek Mariusz, Walusiak Jacek, Wójcik Andrzej, Błażuk Sławomir, Bury Bożena, Dziadecki Marek, Graca Renata, Jończy Krzysztof, Marcak Piotr, Mikołajek Małgorzata, Mikołajek Władysław, Pikoń Maciej, Sala Sławomir, Samborski Dariusz, Szukalski Sławomir, Walusiak Robert, Żydek Wojciech

1992

Technikum Mechaniczne, klasa Va, wychowawca: mgr inż. Konieczna Alicja
Borgosz Piotr, Borgosz Tomasz, Chowaniec Tomasz, Ciężkowski Tomasz, Fikus Mariusz, Graca Stanisław, Hrapkowicz Janusz, Józefowski Grzegorz, Kierpiec Krzysztof, Kleczawski Sławomir, Kołaczyk Tomasz, Legut Paweł, Magiera Mirosław, Nadajczyk Piotr, Sołek Jarosław, Trzop Rafał, Wesołowski Dariusz, Wiercimak Dariusz

Technikum Mechaniczne, klasa Vb, wychowawca: mgr inż. Marek Andrzej
Bakalarski Piotr, Biesik Mariusz, Bizoń Kazimierz, Jończy Izabela, Kadłubicki Sławomir, Kaziukonis Dariusz, Kleczewski Grzegorz, Kolec Arkadiusz, Krzywoszyja Jacek, Maślanka Wojciech, Mizera Artur, Nędza Dariusz, Pasternak Andrzej, Potempa Stanisław, Stachera Sławomir, Wądrzyk Aleksander, Zolich Sebastian

Technikum Mechaniczne dla Pracujących, klasa III, opiekun: mgr Adam Bizon
Bizon Szczepan, Dudziak Zbigniew, Gondko Janusz, Guzdek Jerzy, Jaworski Krzysztof, Jura Małgorzata, Kraus Sławomir, Lasek Tomasz, Matoga Włodzimierz, Młocek Piotr, Mieszczak Mirosław, Mrzygód Grzegorz, Pasternak Andrzej, Parządka Marek, Rudnicki Andrzej, Sobita Marcin, Szemik Jacek, Szot Bronisław, Tomiczek Michał, Trojak Krzysztof,

1993

Technikum Mechaniczne, klasa Va, wychowawca: mgr Krystyna Chrapkiewicz
Banaś Robert, Bizoń Paweł, Breczko Mariusz, Fraś Maciej, Gajczak Ernest, Janica Kordian, Jankowski Robert, Łada Mariusz, Łakomiak Paweł, Maciejczyk Tomasz, Nowak Piotr, Nowakowski Bogdan, Orlicki Tomasz, Pomietło Dariusz, Pytel Tomasz, Toma Adam, Wykręt Piotr, Zemła Marcin.

Technikum Mechaniczne klasa Vb, wychowawca: mgr Krystyna Chrapkiewicz
Czarnik Ryszard, Habos Iwona, Karolczyk Rafał, Kopka Tomasz, Leśniak Paweł, Mizera Brygida, Nowak Mirosław, Pacht Grzegorz, Płonka Ireneusz, Rokowski Kazimierz, Sordyl Mariusz, Tomaszewski Daniel, Zieliński Artur.

1994

Technikum Mechaniczne, klasa Va, wychowawca: mgr Kazimiera Rokowska
Andryszczak Marcin, Babik Andrzej, Boidoł Piotr, Biel Marek, Bodzek Janusz, Ćwiękała Tomasz, Domagała Piotr, Dyląg Artur, Gugulski Michał, Gwiżyński Marcin, Jodłowski Paweł, Kolber Rafał, Kopytko Krzysztof, Książek Tomasz, Matusiak Mariusz, Mrzygód Mariusz, Nalborczyk Krzysztof, Olczyk Andrzej, Owcarz Marcin, Pindel Marcin, Sitarz Waldemar, Siudek Tomasz, Sroka Artur, Szmalemberg Andrzej, Wołek Dariusz, Zdzienicki Michał, Zieliński Grzegorz,

Technikum Mechaniczne, klasa Vb, wychowawca: mgr Karolina Koczur-Tomiak
Bogunia Piotr, Janiak Katarzyna, Janusiewicz Piotr, Jurczak Piotr, Kolber Paweł, Korabik Krzysztof, Kubień Marcin, Kucharski Piotr, Kuźma Wioletta, Łysoń Wojciech, Majcherczyk Elżbieta, Marczyński Marcin, Mazgaj Robert, Mistygacz Ewa, Najbor Sylwia, Pałosz Marcin, Pasternak Sławomir, Pawłowski Marek, Plich Marcin, Ryczek Krystyna, Semikow Małgorzata, Smolarek Grzegorz, Sordyl Bettina, Walczak Tomasz, Walczak Wojciech, Wrona Sylwia, Ziarkowski Rafał, Żmudka Monika

1995

Technikum Mechaniczno-Elektroniczne, klasa Va, wychowawca: mgr Robert Tracz
Berdychowski Grzegorz, Bury Artur, Chwieruta Grzegorz, Fryś Mirosław, Gibas Rafał, Góralczyk Grzegorz, Górkiewicz Tomasz, Gromotka Artur, Harnas Norbert, Koniarz Roman, Kudłacik Mirosław, Kudłacik Wojciech, Lik Mirosław, Marek Janusz, Miarka Mirosław, Mielecki Grzegorz, Molendowski Tomasz, Pałosz Patryk, Pieczarka Jerzy, Piekarczyk Tomasz, Prus Marcin, Prus Rafał, Rożek Robert, Sordyl Sławomir, Żuber Artur

Technikum Mechaniczno-Elektroniczne, klasa Vb, Wychowawca: mgr Otylia Jończy
Babiński Damian, Babiński Stanisław, Bajgrowicz Rafał, Kiszczak Aneta, Komendera Andrzej, Kukieła Teresa, Magiera Agnieszka, Majda Angela, Mazgaj Zbigniew, Micherda Katarzyna, Mikunda Mariusz, Moskwik Andrzej, Oboza Dariusz, Polak Jerzy, Sikora Grzegorz, Skupień Sebastian, Tomiczek Jarosław, Wieczorek Artur, Wróbel Stanisław, Zwieńczak Adam.

1996

Technikum Mechaniczne, klasa Va, wychowawca: mgr inż. Grażyna Gwoździewicz
Bański Mariusz, Borgosz Sebastian, Brzazgacz Krzysztof, Dudzik Daniel, Gawlik Tomasz, Hojny Sławomir, Kołodziejczyk Witold, Lechwar Jacek, Leśniak Bogdan, Madeja Marcin, Mazgaj Marcin, Najbor Zbigniew, Nowak Mariusz, Pabis Piotr, Penkala Marcin, Pietrzyk Andrzej, Pochłopień Krzysztof, Pytel Marek, Radwan Grzegorz, Słowik Andrzej, Sumera Jakub, Talar Grzegorz, Wiktor Sławomir, Wisła Norbert, Wykręt Grzegorz, Żernowski Andrzej

Technikum Mechaniczno Elektroniczne, Klasa Vb, wychowawca: mgr Stanisława Bizon
Bury Tomasz, Chowaniec Marcin, Goloch Marek, Kawaler Marcin, Lichański Wojciech, Lot Ryszard, Malec Mariusz, Marek Agnieszka, Nowak Iwona, Nowatorski Zbigniew, Piesko Monika, Polak Andrzej, Pytel Krzysztof, Pyrek Iwona, Ramza Agata, Szatan Paweł, Tupaj Mirosław, Wiercimak Marzena, Wrona Marcin, Wysogląd Andrzej, Zaborowski Krzysztof, Zając Maria, Zaremba Rafał, Zielińska Lucyna, Zieliński Janusz, Zmiertka Dariusz.

1997

Technikum Mechaniczno-Elektroniczne, klasa Va/b wychowawca: mgr Agata Mularska
Boba Marek, Buda Wojciech, Cabak Krzysztof, Ćwiertka Rafał, Fryda Rafał, Gibadło Sebastian, Matejko Marek, Matejko Robert, Musiał Marcin, Paczyński Krzysztof, Płonka Zbigniew, Stanowski Sławomir, Wnęk Dominik, Bajgrowicz Grzegorz, Bizoń Magdalena, Bryzek Łukasz, Gibas Artur, Koczur Monika, Marek Katarzyna Technikum Mechaniczno-Elektroniczne, klasa Vc, wychowawca: mgr Piotr Stach Bizoń Bożena, Brzazgacz Marek, Falkowski Robert, Fudela Zbigniew, Gajczak Przemysław, Hrapkowicz Damian, Janeczko Adam, Kowalówka Mateusz, Krzyścin Grzegorz, Matyszkowicz Wojciech, Marcak Andrzej Marczyńska Grażyna, Micherda Janusz, Mrzygłód Sebastian, Nalborczyk Marcin, Niedziela Mariusz, Pułka Krzysztof, Semikow Janusz, Stanek Piotr, Sordyl Łukasz, Stachura Robert, Suski Artur, Synowie Marcin, Talik Andrzej, Wądrzyk Paweł, Wołek Małgorzata, Wysogląd Sambor.

1998

Liceum Ekonomiczne, klasa IVe, wychowawczyni: mgr Małgorzata Latała
Adamczyk Aneta, Babińska Agnieszka, Bogunia Monika, Borek Ewelina, Buldończyk Katarzyna, Byrska Anna, Czechowska Monika, Elżbieciak Małgorzata, Gabryś Sylwia, Gruszeczka Renata, Habdas Edyta, Hałatek Renata, Homel Maciej, Irzyk Remigiusz, Jaworska Iwona, Kaleński Grzegorz, Krzysztoń Katarzyna, Kuźma Agnieszka, Mikołajek Aneta, Pacholski Rafał, Paśnik Tomasz, Ramęda Mariusz, Semik Grzegorz, Smolec Paweł, Sprynca Barbara, Stachura Anna, Stopyra Artur, Tyrkiel Anna, Walczak Agnieszka, Wojciechowska Aneta, Wojewodzic Dorota, Wojewodzic Paweł, Worecki Michał, Zawiła Bolesław,

Liceum Ekonomiczne, klasa IVf, wychowawczyni: mgr Bożena Polak
Bester Małgorzata, Bizoń Renata, Brańka Marta, Ćwiertnia Renata, Faber Joanna, Fiszerbrandt Żanna, Gal Agnieszka, Giełdoń Betata, Góra Katarzyna,.Hałat Iwona, Jackiewicz Dagmara, Kasperek Monika, Kudłacik Krystyna, Kwartnik Justyna, Lachendrowicz Monika, Majtyka Joanna, Mamcarczyk Małgorzata, Mikołajczyk Agnieszka, Mikuła Ewa, Nalborczyk Iwona, Nóżka Agata, Perlińska Katarzyna, Polak Renata, Pytel Magdalena, Rupik Ewa, Sądecka Elżbieta, Skomin Agnieszka, Styła Ewa, Targosz Agnieszka, Turek Izabella, Walczak Agnieszka, Wąsik Katarzyna, Wiśniewska Joanna, Wysogląd Urszula, Zając Izabella

Liceum Ekonomiczne, klasa IVg, wychowawczyni:mgr Ewa Flak
Bargiel Agnieszka, Bizoń Elżbieta, Bober Marzena, Chmiel Danuta, Gurdek Małgorzata, Kobielus Agnieszka, Kolber Sylwia, Korczak Monika, Martyniak Katarzyna, Mikluszka Marzena, Mikunda Ewa, Mikunda Renata, Miska Monika, Okręglicka Anna, Ormianin Katarzyna, Piekarczyk Małgorzata, Podgórny Aneta, Praciak Izabela, Rajda Anna, Ryłko Kamila, Siwek Barbara, Smaza Barbara, Snażyk Monika, Tobiasiewicz Anna, Walaszek Aneta, Wetula Anna, Wędrzyk Aneta, Wyroba Monika, Zadora Elżbieta, Zawiła Magdalena, Żywińska Barbara

Technikum Elektroniczne, kasa Vc, wychowawczyni: mgr Krystyna Chrapkiewicz
Adamus Tomasz, Babik Mariola, Borgosz Elżbieta, Bryndza Sylwia, Ćwiękała Przemysław, Gibas Mariusz, Graboń Łukasz, Guzdek Piotr, Herma Piotr, Jędras Rafał, Jończy Maciej, Jończy Magdalena, Kapela Wojciech, Kołodziejczyk Piotr, Kręgowska Joanna, Maj Agnieszka, Matlak Sławomir, Mleczak Mateusz, Młocek Klaudia, Mrowiec Szymon, Płonka Robert, Porzycki Maciej, Prorok Rafał, Pszczółka Rafał, Rusinek Rafał, Sabat Piotr, Sordyl Ryszard, Strączek Seweryn , Szmalenberg Marek, Toma Łukasz, Urbańczyk Krzysztof, Wądrzyk Krzysztof, Zaborowski Mariusz, Zieliński Przemysław

Technikum Elektroniczne, klasa Vd, wychowawca: mgr inż. Jerzy Zakrzewski
Babik Mateusz, Blajda Marcin, Bodzek Jarosław, Buda Marcin, Chowaniec Łukasz, Cibor Sebastian, Fąferko Sebastian , Grudzień Janusz, Hatala Zbigniew, Kądziołka Łukasz, Kiełczewski Rafał, Knapik Krzysztof, Kołodziejczyk Andrzej, Kudłacik Grzegorz, Kurasz Stanisław, Matlak Krzysztof, Matoga Grzegorz, Młocek Wojciech, Młynarczyk Krzysztof, Mydlarz Marek, Potempa Krzysztof, Prus Dawid, Putek Artur, Pytel Marcin, Romik Robert, Skupień Witold, Sporek Sebastian, Strzoda Łukasz, Talar Marcin, Walentek Marek, Wojewodzic Marek, Zadora Robert.

Technikum Mechaniczne, klasa Va, wychowawca: mgr Adam Bizon
Bizoń Barbara, Gurdek Marcin, Hajost Zbigniew, Hałat Sławomir, Hebda Paweł, Jończy Katarzyna, Jura Krzysztof, Kolber Rafał, Komendera Michał, Korczak Ryszard , Łysoń Marcin, Malec Tomasz, Marczyński Łukasz, Mazgaj Agnieszka, Mikołajek Artur, Nadajczyk Maciej, Pałosz Przemysław, Sieja Artur, Sroka Rafał, Stokłosa Michał, Szymik Maciej, Talar Agnieszka, Wawak Arkadiusz, Wiktor Rafał, Wojewodzic Janusz, Zuśka Tomasz.

1999

Technikum Mechaniczne Klasa 5a, wychowawczyni: mgr Stanisława Bizon
Adamus Grzegorz,Bajorski Bogusław, Bizoń Mariusz,Boba Tomasz, Jaskółka Dariusz, Jura Grzegorz, Kliś Grzegorz,Kramarz Paweł, Król Daniel, Królewska Katarzyna, Lurka Dawid, Małysa Marcin, Mikołajko Artur, Osowski Dariusz, Panek Bartłomiej, Pędziwiatr Zbigniew, Pikoń Artur, Pilch Paweł, Sordyl Maciej, Stańczak Michał, Ślanda Grzegorz, Widlarz Dominik, Wróbel Artur

Technikum Elektroniczne Klasa 5c, wychowawczyni: mgr Kazimiera Rokowska
Białow Grzegorz, Bury Łukasz, Chwierut Sławomir, Drąg Bogusław, Dybał Michał, Fryś Sławomir, Gałuszka Maciej, Górkiewicz Janusz, Grudzień Michał, Grzyb Przemysław, Jarnot Wojciech, Kamiński Mirosław, Kolber Barbara, Kurek Przemysław, Matyszkowicz Marek,Nowak Marcin, Pałosz Tomasz, Piegza Tomasz, Płonka Ziemowit, Polak Paweł, Polak Wiesław, Rusinek Marcin, Skowron Krzysztof, Snażyk Marcin, Sopicki Marcin, Sordyl Monika, Stuglik Paweł, Szczur Beniamin, Szwed Marcin, Ścigalski Patryk, Tomiczek Marcin, Walczak Marek, Widlarz Sławomir, Wojtaszewski Wojciech, Zadora Mariusz

Klasa 5d, wychowawczyni: mgr Karolina Koczur-Tomiak
Bryzek Radosław, Chmiel Bartosz, Ćwiertka Leszek, Dyba Dawid, Dyba Tomasz, Fryś Piotr, Fudela Sławomir, Góra Rafał, Góralczyk Janusz, Jamróz Krzysztof, Koczur Sebastian, Korczak Mariusz, Kosek Mirosław, Kreczmer Przemysław, Lenik Mateusz, Łysoń Rafał, Magiera Paweł, Masiuk Robert, Nowak Rafał, Paluch Tomasz, Panek Marcin, Płonka Paweł, Socha Stanisław, Srebrny Maciej, Stawowczyk Rafał, Surma Marek, Szczepaniak Robert, Śliwiński Łukasz, Twaróg Grzegorz, Unkiewicz Jacek, Walczak Zbigniew, Wisła Paweł, Wróbel Łukasz

Liceum Ekonomiczne Klasa 4e, wychowawczyni: mgr Irena Urbańczyk
Adamczyk Agnieszka, Banaś Grzegorz, Batek Łukasz, Bizoń Dorota, Bizoń Katarzyna, Bizoń Michał, Dudek Barbara, Górecka Marta, Jontecz Tomasz, Jużkiewicz Barbara, Kołodziejczyk Anna, Krzanak Rafał, Łysoń Iwona, Makuch Piotr, Marczyński Rafał, Mazgaj Maria, Moskwik Magdalena, Najduch Krzysztof, Ociepa Krystyna, Osowska Aneta, Pawlica Grzegorz, Siwek Łukasz, Smolec Krzysztof, Stańczyk Edyta, Styła Agata, Styła Mateusz, Świątek Marcin, Toka Marta, Trela Michał, Turek Paweł, Wiśniowski Marcin, Zacny Paweł, Zadora Aneta, Zając Agnieszka, Żur Agnieszka, Żywioł Rafał

Liceum Ekonomiczne Klasa 4f, wychowawczyni: mgr Zofia Brzagacz
Babińska Barbara, Bizoń Agata, Błasiak Anna, Bronowska Barbara, Brudny Agata, Caboń Joanna, Firlejczyk Alicja, Gawęda Jadwiga, Gazda Honorata, Hajost Barbara, Hereda Aneta, Holcman Anna, Jakubas Sylwia, Kasperek Agnieszka, Kocemba Monika, Komendera Agnieszka, Koniorczyk Agnieszka,Krawczyk Bożena, Kubik Magdalena, Magiera Aneta, Mamica Edyta, Miarka Joanna, Mielecka Małgorzata, Para Ewa, Paś Aneta, Rusinek Małgorzata, Sordyl Anna, Sordyl Justyna, Sordyl Katarzyna, Surówka Agnieszka, Szydłowska Wioletta, Udziela Teresa, Wandor Joanna, Witek Alicja, Wojtaszek Monika, Wojtyła Monika, Wójcik Sylwia, Wróbel Małgorzata

Liceum Ekonomiczne Klasa 4g, wychowawczyni : mgr Jolanta Nowak
Drobek Sabina, Drobisz Renata, Drosińska Iwona, Dyduch Aneta, Guzdek Małgorzata, Janosik Monika, Kardasz Agnieszka, Kliś Anna, Kołodziejczyk Iwona, Kwarciak Sabina, Lachendro Dorota, Łysoń Marta, Łysoń Monika, Marczyńska Joanna, Matejko Anna, Migdałek Monika, Młodzik Ewa, Moskała Joanna, Mrzygłód Agnieszka, Mrzygłód Katarzyna, Najbor Agnieszka, Osowska Anna, Pabian Anna, Płonka Agnieszka, Pytel Marzena, Radwan Jadwiga, Rajda Iwona, Rygał Agnieszka, Smolec Anna, Spyrka Małgorzata, Stępak Anna, Szopa Anna, Urbańczyk Wioletta, Woźna Barbara, Wójtowicz Małgorzata, Zaremba Katarzyna

Liceum Ekonomiczne Klasa 4h, wychowawczyni: mgr Bożena Polak
Babińska Aleksandra, Babińska Anna, Banaś Magdalena, Bizoń Bogumiła, Buda Ewa, Bury Joanna, Góralczyk Sylwia, Kaleńska Anna, Kasperek Alicja, Knapik Beata, Kocia Katarzyna, Kołodziejczyk Izabella, Kryjak Iwona, Kuś Jolanta, Kuźma Ewa, Łysoń Monika, Łysoń Renata, Machaczek Marzena, Mider Beata, Miśkowiec Monika, Mitoraj Barbara, Nalborczyk Agnieszka, Nowak Agnieszka, Nowak Lucyna, Pilch Anna, Potoczny Monika, Przewoźniak Dorota, Sordyl Monika, Szablewska Marta, Tomala Joanna, Wojtala Ewelina, Wróbel Katarzyna, Zając Ewelina, Zawada Dorota.

Absolwenci z lat 2000-2009

2000

Technikum Mechaniczne, klasa 5a, wychowawca: mgr Adam Bizon
Bartuś Łukasz, Biczak Miłosz, Boidoł Mirosława, Chorąży Marcin, Cinal Marcin, Deka Ryszard, Faber Marcin, Gliwa Mariusz, Joniec Bartłomiej, Kasperek Mariusz, Kołodziejczyk Łukasz, Korbel Piotr, Kuźma Artur, Matejko Robert, Noga Bartłomiej, Paczyński Łukasz, Pochłopień Robert, Pytel Przemysław, Susfał Szczepan, Szlachetko Sławomir, Wajdzik Marcin

Technikum Elektroniczne, klasa 5c, wychowawca: mgr Józef Chmiel
Babiński Bogdan,Bartuś Wojciech, Białek Grzegorz, Bizoń Krzysztof, Bogdanowski Robert, Faber Łukasz, Faber Marcin, Gałuszka Krzysztof, Gałuszka Tomasz, Habrzyk Dawid, Janeczko Jacek, Kapusta Krzysztof, Kosar Grzegorz, Kozieł Robert, Krawczyk Karol, Kruczała Marcin, Łabaz Piotr, Machaczek Krzysztof, Małecki Piotr, Mazanek Andrzej, Miarka Leszek, Migdałek Tomasz, Mirocha Marek, Mizera Adam, Mokwa Krzysztof, Pabiś Marcin, Pawlica Maciej, Putek Jarosław, Ratusznik Rafał, Skowron Dawid, Sordyl Marek, Skowron Piotr, Zontek Paweł

Technikum Elektroniczne, klasa 5d, wychowawca: mgr Otylia Jończy
Bajgrowicz Dariusz, Borkała Rafał, Buda Piotr, Cinal Łukasz, Curzydło Sławomir, Czerwiński Seweryn, Elżbieciak Andrzej, Fijałek Łukasz, Gołąb Krzysztof, Jaworowicz Marcin, Kajdas Marcin, Kierczak Mateusz, Kobylec Marcin, Kopytyński Marcin, Kudłacik Wojciech, Legień Jarosław, Leśniak Marcin, Małysiak Bogdan,Micorek Seweryn, Mider Waldemar, Pabiś Piotr, Pala Sławomir, Penkala Artur, Prus Grzegorz, Ptasznik Krzysztof, Szczurek Janusz, Szymańska Iwona, Szymańska Monika, Talar Łukasz, Tyralik Robert, Urbaniec Rafał

Liceum Ekonomiczne, klasa IVe, wychowawca: mgr Elżbieta Górska-Zborowska
Bizoń Piotr, Gałuszka Krzysztof, Gawęda Ireneusz, Gibas Przemysław, Herma Jerzy, Jakubowska Barbara, Janik Julita, Kozłowska Aleksandra, Kuc Elżbieta, Łata Tomasz, Łysoń Monika, Łysoń Piotr, Mach Bartłomiej, Mikołajek Dawid, Mrawczyńska Maria, Nosal Renata, Nowak Wojciech, Piekarczyk Elżbieta, Pikoń Mariusz, Polak Agnieszka, Pszczółka Małgorzata, Ptasznik Justyna, Rajda Małgorzata, Rokowski Bartosz, Rokowski Przemysław, Rokowski Wojciech, Skrzypek Justyna, Stuglik Dawid, Stuglik Marcin, Szczerbik Alina, Talar Grzegorz, Wiercimak Małgorzata, Wysogląd Ewa, Żydek Dorota

Liceum Ekonomiczne, klasa IVf, wychowawca: mgr Agata Mularska
Bochenek Magdalena, Buda Marzena, Byrska Barbara, Czechowska Lidia, Fąferko Alina, Hojny Anna, Jekiełek Beata, Kapela Ewa, Kocemba Wioletta, Kolber Renata, Korzeniowska Alicja, Kowala Anna, Kucharczyk Marta, Kukuła Beata, Lipowska Ewa, Łysoń Marta, Marczak Elżbieta, Matoga Agnieszka, Micherda Joanna, Mirocha Sylwia, Moskwik Sylwia, Oboza Monika, Paszyńska Marzena, Pawińska Monika, Płonka Lucyna, Płonka Magdalena, Polak Zofia, Ptasznik Joanna, Pytel Ewelina, Rusinek Magdalena, Sordyl Marta, Ślęzak Bożena, Węglarz Katarzyna, Zaborowska Marta, Zwieńczak Maria

Liceum Ekonomiczne, klasa IVg, wychowawca: mgr Wanda Zabramska-Bizoń
Adamus Monika, Babińska Anna, Ćwiertka Aneta, Dudziak Anna, Ficek Elżbieta, Flak Agnieszka, Hatala Jolanta, Jordanek Beata, Kaczkowska Beata, Kaleńska Joanna, Kapela Anna, Kryska Monika, Kubacka Ewelina, Lachendro Dominika, Łysoń Edyta, Łysoń Jolanta, Marek Ilona, Matyszkowicz Barbara, Mazgaj Barbara, Mieszczak Ewelina, Mieszczak Justyna, Pałka Elżbieta, Pałka Magdalena, Paszewska Barbara, Piotrowska Katarzyna, Rajda Anna, Skrzypek Agnieszka, Socała Maria, Stańczyk Arkadiusz, Stopyra Sylwia, Wetula Małgorzata, Woźniak Jolanta, Zaremba Małgorzata, Żeberek Wioletta.

2001

Technikum Mechaniczne, klasa 5a, wychowawca: mgr Stanisława Bizon
Balon Krzysztof, Byrski Tomasz, Dyba Dariusz, Gawęda Tomasz, Gawryluk Michał, Gołba Dariusz, Góra Marcin, Gromotka Tomasz, Hebda Michał, Jasiński Rafa†, Korbel Bartłomiej, Kreska Rafał, Noga Szymon, Partyka Grzegorz, Pędziwiatr Tomasz, Prus Łukasz, Rokowski Krzysztof, Rokowski Marcin, Różycki Maciej, Skrzypiec Krzysztof, Smaza Krzysztof, Sordyl Konrad, Tomiak Krzysztof, Wróbel Krzysztof, Zieliński Paweł

Technikum Elektroniczne, klasa Vc, wychowawca: mgr Andrzej Skobel
Adamczyk Łukasz, Adamus Sławomir, Borgosz Bogusław, Borgosz Łukasz, Brańka Robert, Chmiel Przemysław, Ćwiertka Piotr, Dudka Krzysztof, Gajos Seweryn, Górecki Krzysztof, Hajost Piotr, Janosz Tomasz, Kapera Krzysztof, Kopka Arkadiusz, Kowaliczek Miros†aw, Kukuła Krzysztof, Madeja Marcin, Marek Marcin, Marek Robert, Mrzygłód Łukasz, Niemczyk Daniel, Orzechowski Grzegorz, Pasternak Janusz, Pasternak Piotr, Walentek Janusz, Zaborowski Łukasz

Technikum Elektroniczne, klasa Vd, wychowawca: mgr Kazimiera Rokowska
Bednarczyk Adam, Bizoń Tomasz, Bozowski Marcin, Bylica Andrzej, Chrapek Łukasz, Dybał Rafał, Fierdonek Łukasz, Guzdek Bartosz, Kachel Łukasz, Kalinowski Łukasz, Kasperek Tomasz, Kruczek Tomasz, Le˜nik Tomasz, Łysoń Maciej, Łysoń Tomasz, Mizera Łukasz, Okrzos Łukasz, Pasiut Łukasz, Przygoda Przemysław, Ptak Tomasz, Ramenda Marcin, Rohulko Sławomir, Rusinek Łukasz, Semik Janusz, Sołtysek Dawid, Sordyl Maciej, Sordyl Piotr, Strączek Michał, Stuglik Michał, Szczur Daniel, Szlagor Sebastian, Szmeil Łukasz, Tłomak Jakub, Tyl Krzysztof, Wawro Maciej, Zmiertka Paweł

Liceum Ekonomiczne, klasa IVe, wychowawca: mgr Małgorzata Kądziołka
Babińska Renata, Bruzda Anita, Cholewka Sylwia, Chowaniec Monika, Cinal Iwona, Dao Xuan Angelika, Dziewoński Marcin, Gałuszka Agnieszka, Gibas Marzena, Golda Elżbieta, Gondko Joanna, Hatala Wiesław, Karamańska Agnieszka, Kocia Paulina, Kolasa Krzysztof, Kubik Iwona, Legień Beata, Ligus Jadwiga, Matejko Anna, Mazgaj Katarzyna, Michalczyk Ilona, Mikunda Monika, Najbor Katarzyna, Paś Arkadiusz, Rajda Bernadeta, Rupik Sylwia, Stanaszek Sylwia, Trzaska Wioletta, Turoboś Arkadiusz, Wierońska Jolanta, Wiśniowska Renata, Zawierucha Joanna, Zięba Marcin, Żydek Beata, Żydek Bożena, Żydek Katarzyna, Żydek Monika

Liceum Ekonomiczne, klasa IVf, wychowawca: mgr Barbara Talar
Bystrzycka Agnieszka, Chwierut Izabela, Czerwińska Katarzyna, Derylak Agnieszka, Dudek Barbara, Góralczyk Małgorzata, Graca Michał, Kaczmarczyk Rafał, Poraj-Porawska Sabina, Kleszcz Katarzyna, Kadela Irena, Kocemba Dorota, Kubica Beata, Kudłacik Marta, Kukuła Piotr, Makuch Anna, Matejko Barbara, Mikluszka Magdalena, Mikołajek Roksana, Mleczak Łukasz, Młynarczyk Anna, Oboza Aleksandra, Oczkowska Katarzyna, Olajossy Stefan, Pełka Anna, Pindel Urszula, Rajda Jolanta, Sadlik Barbara, Skowronek Dorota, Sordyl Barbara, Sordyl Mariusz, Szemik Renata, Szemik Renata, Talar Agnieszka, Tatar Ewa, Wawak Joanna, Wojewodzic Agnieszka, Zaremba Agnieszka

Liceum Ekonomiczne, klasa IVg, wychowawca: mgr Joanna Borgosz
Bajgrowicz Sylwia, Bryl Anna, Chmura Grażyna, Chrapek Jadwiga, Janik Elżbieta, Jończy Katarzyna, Kapela Ilona, Konopka Ewa, Króliczek Agnieszka, Kruczała Anna, Kruczała Izabella, Kruczała Maria, Legut Agnieszka, Mikuła Iwona, Mokwa Monika, Pękala Ewa, Pilarczyk Anna, Rusinek Jadwiga, Smaza Katarzyna, Smaza Anna, Sordyl Agnieszka, Sordyl Edyta, Sordyl Marta, Stuglik Jolanta, Susfał Katarzyna, Suska Magdalena, Szafraniec Katarzyna, Tkacz Magdalena, Wiśniowska Beata, Wiśniowska Ewa, Wojewodzic Sylwia, Wywijas Anna, Zięba Renata, Żydek Edyta.

2002

Technikum Mechaniczne, klasa 5a, wychowawca: mgr Piotr Stach
Bizoń Gabriel, Bogucki Zbigniew, Bryndza Janusz, Chmiel Marcin, Cibor Tomasz, Garbacz Tomasz, Gawron Marcin, Jurczyński Łukasz, Kasperek Mirosław, Kołdziejczyk Łukasz, Kolber Łukasz, Kozar Marian, Krupnik Marek, Kuśnierczyk Łukasz, Kuś Krystian, Małecki Marcin, Małysa Michał, Magiera Michał, Masłowski Marcin, Migdałek Tomasz, Motyka Grzegorz, Mrozik Rafał, Oboza Bogusław, Otrębski Rafa†ł, Płonka Grzegorz, Prędki Andrzej, Rusinek Łukasz, Saferna Marcin, Smolarek Włodzimierz, Socha Łukasz, Socha Marcin, Tomiczek Przemys†aw, Wadowski Łukasz, Wadowski Marcin, Wajdzik Krzysztof

Technikum Elektroniczne, klasa 5c, wychowawca: mgr inż. Andrzej Marek
Babik Krzysztof, Bąk Łukasz, Bizoń Grzegorz, Chorąży Damian, Elżbieciak Łukasz, Graca Leszek, Jamróz Sławomir, Jordanek Marcin, Kamiński Krzysztof, Kapela Przemysław, Kizner Maciej, Kozieł Krzysztof, Krzak Jakub, Kudzia Sebastian, Kurasz Maciej, Łysoń Łukasz, Mętel Zdzisław, Magiera Krzysztof, Mazgaj Bogusław, Mosor Krzysztof, Nycz Kazimierz, Pająk Krzysztof, Poloński Jakub, Pustelnik Marcin, Radwan Łukasz, Rajda Paweł, Skoczylas Szymon, Sporek Krzysztof, Stawowczyk Piotr, Szczelina Rafał, Szemik Jarosław, Szlachetko Grzegorz, Śliwa Łukasz, Tomczyk Dawid, Tomczyk Paweł , Walus Mateusz.

Technikum Elektroniczne, klasa 5d, wychowawca: mgr inż. Andrzej Wronka
Augustyniak Marcin, Brandys Grzegorz, Brusik Grzegorz, Bury Roman, Fijałek Maciej, Gancarczyk Patryk, Garbacz Robert, Gibas Marcin, Graca Grzegorz, Grochol Paweł, Guzdek Marcin, Lachendro Łukasz, Lachendro Zygmunt, Łabowicz Tomasz, Łysoń Dariusz, Matejko Łukasz, Mazgaj Mirosław, Miarka Bartłomiej, Michałek Paweł, Nowak Maciej, Panek Paweł, Rajda Łukasz, Sordyl Piotr, Susfał Piotr, Szczur Wojciech, Toma Dominik, Trojak Piotr, Walczak Sławomir, Wołek Tomasz, Wróbel Andrzej.

2003

Technikum Mechaniczne, klasa 5a, wychowawca: mgr Stanisława Bizon
Bies Artur, Bogucki Krzysztof, Bujak Piotr, Bury Piotr, Domański Paweł, Dudzik Łukasz, Gromotka Grzegorz, Gurdek Paweł, Kaczor Kamil, Kramarz Przemysław, Kukuła Jacek, Małecki Marcin, Mokwa Grzegorz, Mydlarz Michał, Paciorek Paweł, Paklikowski Tomasz, Pikoń Andrzej, Pluta Tomasz, Różycki Tomasz, Ryszka Maciej, Semik Łukasz, Smolarek Bogdan, Sordyl Piotr, Stańko Paweł, Szemik Tomasz, Walaszek Rafał, Worytko Robert, Ziajor Dawid

Technikum Elektroniczne, klasa 5c, wychowawca: mgr inż. Piotr Zwieńczak
Białczyk Maciej, Biczak Piotr, Bizoń Grzegorz, Bizoń Sławomir, Cinal Mateusz, Denisow Maciej, Dziedzic Grzegorz, Goździk Artur, Gramatyka Łukasz, Jończy Piotr, Jurczak Wojciech, Kaczmarczyk Michał, Karcz Jarosław, Kensiak Sławomir, Kucharczyk Marcin, Łysoń Piotr, Łysoń Rafał, Matyjasik Marcin, Miarka Andrzej, Moskwa Jakub, Mrzygłód Łukasz, Osowski Dawid, Osowski Seweryn, Ożóg Seweryn, Pawłowska Sylwia, Płonka Maciej, Polak Łukasz, Reksa Mirosław, Smaza Sławomir, Srokosz Sławomir, Stysło Krzysztof, Szymański Łukasz, Włodarczyk Marcin, Wojtyła Marcin

Technikum Elektroniczne, klasa 5d, wychowawca: mgr Krystyna Chrapkiewicz
Bogunia Paweł, Chmiel Grzegorz, Cygan Paweł, Czernik Marcin, Ćwiertnia Paweł, Drąg Marcin, Dryjak Łukasz, Elżbieciak Piotr, Garbacz Łukasz, Grygny Sławomir, Guzdek Sławomir, Gwoździewicz Paweł, Jakubowski Marcin, Jurecki Piotr, Karelus Jakub, Knycz Piotr, Kobielus Maciej, Koczur Łukasz, Kuc Jarosław, Kurzyniec Grzegorz, Kuźma Miłosz, Makles Maciej, Miarka Krzysztof, Misiek Marcin, Pilch Łukasz, Płaszczyca Mariusz, Przeciszowski Piotr, Rajda Grzegorz, Sordyl Michał, Talar Arkadiusz, Trela Maciej, Wacław Aleksander, Wiktor Karol, Wojtal Paweł, Wójcik Piotr, Żabiński Piotr, Żydek Andrzej

Liceum Ekonomiczne, klasa 5e, wychowawca: mgr Robert Tracz
Adamus Małgorzata, Buszydlik Michał, Byrski Konrad, Cielebon Jolanta, Ćwiertka Maciej, Ćwiertka Sabina, Dudek Agnieszka, Dyrcz Dorota, Glądys Agnieszka, Gondko Bożena, Góralczyk Katarzyna, Grudzień Monika, Gruszowska Sylwia, Jończy Rafał, Klimczyńska Barbara, Kudłacik Agnieszka, Kukuła Łukasz, Łysoń Dominika, Mazgaj Marta, Mleczak Eleonora, Młocek Maria, Młynarczyk Agnieszka, Moskwik Mariola, Nowak Gabriela, Orzechowski Piotr, Ryczek Agata, Socha Stanisław, Sordyl Paweł, Szczur Tomasz, Szemik Elżbieta, Walczak Sylwia, Wojewodzic Ewa, Wyrwiak Aneta, Żydek Małgorzata

Liceum Ekonomiczne, klasa 5f, wychowawca: mgr Maria Bębenek
Banaszewska Iwona, Banaś Andrzej, Bizoń Edyta, Bodzek Danuta, Bucka Iwona, Burczak Iwona, Bury Marta, Bylica Renata, Cembrzyńska Barbara, Dziącko Ilona, Gondko Magdalena, Gwoździewicz Agnieszka, Hałat Dawid, Jończyk Kinga, Koczur Zofia, Kogut Krystian, Krzysztoń Anna, Kudłacik Anita, Malata Marzena, Mieszczak Katarzyna, Nosal Elżbieta, Oboza Barbara, Pabiś Justyna, Pustelnik Elżbieta, Romanek Bogusława, Skórzak Ewa, Socała Agata, Socha Katarzyna, Tomiak Aleksandra, Zaczyńska Bożena, Zadora Bartosz, Zięba Michał

Liceum Ekonomiczne, klasa 5g, wychowawca: mgr Bożena Polak
Bednarz Anna, Bizoń Aneta, Golda Małgorzata, Góral Janusz, Guzdek Iwona, Hałat Grzegorz, Holcman Elżbieta, Kiszczak Marzena, Kopytko Małgorzata, Kruczała Anna, Kukla Dagmara, Łysoń Angelika, Łysoń Danuta, Mendyk Dorota, Najduch Edyta, Nowak Mariola, Onichimiuk Łukasz, Pabiś Joanna, Penkala Ewa, Pędziwiatr Wioletta, Sermak Marcin, Smolec Daria, Socała Magdalena, Stuglik Joanna, Szalik Agnieszka,Świątek Jolanta, Wiktorczyk Anna, Witkowska Joanna, Wojewodzic Agnieszka, Wróbel Aneta, Wróbel Filomena, Wróbel Sylwia, Zięba Agnieszka, Zwieńczak Marcin, Żydek Magdalena.

2004

Technikum Mechaniczne, klasa 5a, wychowawca: mgr Ewa Flak
Bereta Łukasz, Bogunia Michał, Bury Łukasz, Cibor Grzegorz, Cieśla Przemysław, Ćwiertka Tomasz, Ćwiertnia Michał, Deka Zbigniew, Domider Sebastian, Druzgała Marek, Filary Kamil, Kulawiak Wojciech, Kusina Piotr, Leśnik Przemysław, Lupa Paweł, Matyaszek Seweryn, Matyjasik Krzysztof, Miodoński Artur, Miodoński Marcin, Oboza Samuel, Pasterak Szczepan, Pikoń Tomasz, Polak Michał, Prus Dawid, Rajda Jakub, Ratusznik Tomasz, Sałapatek Grzegorz, Sołek Bartosz, Stachnik Radosław, Stysło Michał, Susfał Piotr, Targosz Michał, Węgrzyn Filip

Technikum Elektroniczne, klasa 5c, wychowawca: mgr Przemysław Chmiel
Balon Tomasz, Bizoń Dawid, Bizoń Tomasz, Chrustek Sławomir, Czapla Maciej, Dereń Przemysław, Fajfer Rafał, Gałuszka Łukasz, Gnojek Łukasz, Gondko Andrzej, Górny Marcin, Grygny Grzegorz, Guzdek Artur, Kołodziejczyk Łukasz, Koniarz Adam, Kostka Bartłomiej, Kubacka Michał, Lachendro Tomasz, Łysoń Przemysław, Łysoń Szymon, Marczyński Łukasz, Matejko Grzegorz, Migdałek Damian, Młocek Marcin, Mrózek Michał, Nowak Damian, Polak Jacek, Putek Andrzej, Sordyl Krzysztof, Sporysz Marcin, Talar Sławomir, Wierzycki Tomasz

Technikum Elektroniczne, klasa 5d, wychowawca: mgr Robert Tracz
Bajgrowicz Paweł, Biczak Wojciech, Bizoń Jarosław, Bizoń Rafał, Bizoń Waldemar, Bogdanik Sławomir, Bury Grzegorz, Byrdziak Robert, Górski Grzegorz, Handerski Dawid, Kasperek Daniel, Kensiak Sebastian, Knycz Marcin, Kolber Mateusz, Kołek Diana, Kosycarz Marcin, Kozak Bartłomiej, Małysiak Przemysław, Matlak Sebastian, Micherda Łukasz, Mrzygłód Seweryn, Pawlikowski Marcin, Rokowski Marcin, Sołtysiak Marek, Studnicki Emanuel, Wandor Jacek, Węglarz Michał, Wołoszyński Łukasz, Wójciga Tomasz, Żak Tomasz

Liceum Ekonomiczne, klasa 5e, wychowawca: mgr Karolina Koczur-Tomiak
Bizon Dominika, Gonciarczyk Iwona, Kubica Barbara, Lachendro Agnieszka, Lachendro Katarzyna, Leśniak Marcelina, Lisicka Joanna, Łyso Agnieszka, Mikołajczyk Joanna, Mikołajek Sławomir, Mokwa Zofia, Najduch Renata, Nowak Anna, Nowak Kinga, Oboza Marta, Owsiany Małgorzata, Penkala Jolanta, Piesko Marlena, Prochot Monika, Ptasznik Małgorzata, Rokowska Patrycja, Rusinek Grzegorz, Rusinek Marta, Siwek Elżbieta, Sordyl Joanna, Surowiak Ewelina, Szczur Damian, Szukalska Ewa, Świetlik Mirosław, Talar Dorota, Tokarz Aneta, Turek Magdalena, Wesołowski Bartłomiej, Wojewodzic Barbara, Żywioł Patrycja

Liceum Ekonomiczne, klasa 5f, wychowawca: mgr Bożena Polak
Bąk Barbara, Bogunia Dariusz, Chachuła Agnieszka, Chmiel Sabina, Dao-Xuan Ewelina, Data Zofia, Domider Agnieszka, Dorcz Dorota, Ficek Anna, Fiołek Jolanta, Gabryl Adam, Gądko Marzena, Hajost Gabriela, Jaworska Ewa, Jończy Urszula, Kadela Bożena, Karkoszka Iwona, Kierczak Agnieszka, Kiznar Dorota, Koczur Ewelina, Kołodziejczyk Aneta, Krupnik Łucja, Markiewicz Magdalena, Matejko Ewa, Mieszczak Katarzyna, Mikołajek Agnieszka, Młocek Halina, Moskała Ewelina, Pawelec Katarzyna, Rajda Dawid, Smolec Anna, Tobiczyk Bogdan, Turek Mariola, Turoboś Aneta, Wiatrak Małgorzata

Liceum Ekonomiczne, klasa 5g, wychowawca: mgr Małgorzata Targosz
Babińska Elżbieta, Babińska Elżbieta, Bizoń Katarzyna, Buda Anna, Budz Barbara, Bury Anna, Chwierut Anna, Ciechanowska Kinga, Cyrek Maciej, Ficek Maria, Hajost Genowefa, Herma Marta, Jura Marta, Jurczak Magdalena, Kapela Marta, Kocemba Agnieszka, Kołodziejczyk Sylwia, Kryjak Marzena, Kudłacik Izabela, Luranc Maria, Marczak Iwona, Mizera Damian, Mreńca Magdalena, Ogiegło Aneta, Osowska Joanna,Potaczek Edyta, Puszyńska Iwona, Socha Anna, Susfał Joanna, Szymonek Anna, Toma Agnieszka, Trojak Małgorzata, Wenda Katarzyna, Wesołowska Małgorzata, Węgrzyn Monika, Woźniak Sylwia.

2005

Liceum Ogólnokształcące, klasa 3i (humanistyczna), wychowawca: mgr Kazimiera Rokowska
Cholewka Grzegorz, Cieślik Marta,Orkisz Kinga, Dybich Ewelina,Gałuszka Ewa, Hojny Barbara, Kasperkiewicz Marzena, Kiznar Anna, Kleszcz Aneta, Kocemba Damian, Kołaczek Katarzyna, Krupnik Danuta, Michalik Barbara, Mikuła Łukasz, Mikuła Małgorzata, Pawlik Izabela, Saferna Paulina, Smolec Marta, Sołtysiak Justyna, Sordyl Aneta, Szczelina Anna, Szkot Katarzyna, Tadrała Agnieszka, Wasilewski Kamil, Wnęczak Tomasz

Liceum Ogólnokształcące, klasa 3j (językowo-informatyczna), wychowawca: mgr Krystyna Szymik
Bloch Tomasz, Chojna Tomasz, Ćwiertka Amadeusz, Gądor Mariusz, Holcman Przemysław, Jończyk Justyna, Kierpiec Ewa, Koczur Tomasz, Korzeń Agnieszka, Króliczek Anna, Magiera Iwona, Meus Jarosław, Mędrek Aleksandra, Molesztak Kamil, Mrozek Jolanta, Niemczyk Ewa, Oboza Zuzanna, Potempa Karolina, Rajda Paweł, Socała Ewa, Socała Krystyna, Stokłosa Sylwia, Tobiczyk Krzysztof, Wiktorczyk Katarzyna, Wnęczak Ewa, Zieliński Kamil, Zydek Anna, Żydek Jolanta

Liceum Ogólnokształcące, klasa 3m (matemat.-informatyczna), wychowawca: mgr inż. Andrzej Marek
Grygny Michał, Hahn Tomasz, Jurczyńska Karolina, Koral Agnieszka, Kuźma Michał, Mazgaj Ireneusz, Mrawczyński Jakub, Płonka Katarzyna, Potaczek Sabina, Rajda Agnieszka, Snażyk Łukasz, Socała Jacek, Szczur Michał, Miodońska Jolanta

Liceum Profilowane, klasa 3p (administracyjna), wychowawca: mgr Agata Mularska
Balon Monika, Bogacz Michał, Breczko Paulina, Bryndza Rafał, Chorążak Wioletta, Domańska Monika, Dwornik Dawid, Fleszar Kinga, Guzdek Klaudia, Kaczmarczyk Elżbieta, Kegel Paulina, Kowalska Zofia, Michalska Agnieszka, Mirek Paweł, Mydlarz Barbara, Myśliwiec Edyta, Ogiegło Izabella, Socała Małgorzata, Wajdzik Paweł, Wawrzaszek Elżbieta, Wawrzyn Ewelina, Wólcik Aleksandra

Technikum Mechaniczne, klasa Va, wychowawca: mgr Janusz Lipski
Bizon Kamil, Chowaniec Szymon, Dudek Mirosław, Graca Tomasz, Joniec Tomasz, Koczur Tomasz, Król Mariusz, Król Witold, Krupnik Mirosław, Brusik Piotr, Lipowski Paweł, Kiszczak Piotr, Magiera Adam, Migdałek Mateusz, Mikołajek Marcin, Rusinek Adrian, Sordyl Rafał, Studnicki Kamil, Ślęzak Robert, Wasilewski Patryk, Wróbel Dariusz, Zięba Piotr

Technikum Elektroniczne, klasa Vc, wychowawca: mgr Józef Chmiel
Bargiel Jakub, Bizon Maciej, Bury Tobiasz, Chmiel Mateusz, Góra Krzysztof, Hankus Grzegorz, Kopytko Henryk, Łuczak Patryk, Łysoń Paweł, Matlak Grzegorz, Mika Jarosław, Brusik Krzysztof, Mizera Piotr, Moskala Tomasz, Opyrchał Tomasz, Pietraszek Krzysztof, Rusinek Tomasz, Pietraszek Marcin, Pogoda Krzysztof, Puta Michał, Siama Marcin, Stachura Sławomir, Surma Dawid, Tomiczek Jarosław, Walczak Michał, Wiktor Mirosław

Technikum Elektroniczne, klasa Vd, wychowawca: mgr Jolanta Nowak
Buldończyk Przemysław, Byrdziak Marcin, Cibor Krzysztof, Gibas Dariusz, Góra Łukasz, Jura Marcin, Karcz Mariusz, Kierpiec Mirosław, Kiesiewicz Mateusz, Kołaczek Łukasz, Kowala Łukasz, Młodzik Łukasz, Młynarczyk Adam, Mrzygłód Dominik, Mrzygłód Łukasz, Gibas Mariusz, Oboza Zbigniew, Łysoń Marcin, Pająk Tomasz, Ramenda Rafał, Rudek Krystian, Rusinek Grzegorz, Siwek Krzysztof, Socha Marcinm, Susfał Dawid, Wojtyła Łukasz, Zielinski Patryk, Żabiński Dominik

Liceum Ekonomiczne, klasa Ve, wychowawca: mgr Małgorzata Latała
Adamczyk Piotr, Bednarczyk Leszek, Bizon Beata, Bolavec Łukasz, Byrska Agnieszka, Curzydło Klaudia, Fryś Marta, Graca Paweł, Gwoździewicz Magdalena, Hojny Małgorzata, Karpierz Edyta, Kępisty Adam, Kobiałka Grzegorz, Kobielus Anna, Kowalczyk Jarosław, Kukuła Marcin, Kudłacik Joanna, Mikołajek Kamil, Mizera Iwona, Młocek Łukasz, Młocek Michał, Młocek Piotr, Niesyty Jacek, Oskwarek Kamil, Osowski Krzysztof, Piesko Aneta, Płoszczyca Mateusz, Sikora Małgorzata, Socała Sylwia, Strączek Mariola,.Tadrała Róża, Wcisło Łukasz, Wiśniewski Piotr, Wolf Maciej

Liceum Ekonomiczne, klasa Vf, wychowawca: mgr Józef Gajczak
Antecka Klaudia, Bizon Małgorzata, Chmiel Daria, Chmiel Ewa, Ciszek Magdalena, Dąbrowska Katarzyna, Gębala Izabela, Jordanek Agnieszka, Kasprzak Agnieszka, Koman Janeta, Kowaliczek Małgorzata, Lachendro Beata, Mikołajczyk Agata, Mrzygłód Małgorzata, Najduch Aneta,Noga Marzena, Bogacz Agnieszka, Pasternak Marzena, Kierczak Magdalena, Rokowska Karina, Kobielus Jolanta, Skupień Anna, Smaza Anna, Stankowska Anna, Woźniak Żaneta, Wójciga Elżbieta, Wójcik Patrycja, Zaremba Sylwia, Ziembla Ewelina, Zmełty Daria, Żak Daria, Żydek Magdalena

Liceum ekonomiczne, klasa Vg, wychowawca: mgr Wanda Zabramska-Bizoń
Adamus Monika, Babiński Marek, Bizoń Marta, Czubak Magdalena, Dziedzic Anna, Galos Joanna, Góralczyk Ewa, Grzechacka Magdalena, Hatala Natalia, Kraus Katarzyna, Krzak Bartłomiej, Lipowska Maria, Łysoń Grzegorz, Mamica Marcin, Matejko Damian, Mikołajek Agnieszka, Nosek Marta, Oboza Katarzyna, Pasterak Marta, Pieczarka Angelika, Płonka Tomasz, Prus Janusz, Prus Mateusz, Saferna Grzegorz, Serwin Andrzej, Sołtysiak Aneta, Stachurski Mateusz, Stanowska Justyna, Turek Mateusz, Wiktor Izabela, Wojewodzic Miłosz, Wojewodzic Paweł, Wrona Gabriela.

Liceum Ekonomiczne, klasa Vh, wychowawca: mgr Przemysław Gajczak
Bury Sylwia, Chmielewska Dominika, Gałuszka Sylwia, Gwoździewicz Katarzyna, Jurczak Anna, Kapela Anna, Kapera Joanna, Kulawiak Anna, Lachendro Danuta, Lachendro Joanna, Maciejczyk Elżbieta, Magiera Marzena, Ogórek Joanna, Ogórek Katarzyna, Osowska Edyta, Pabiś Joanna, Penkala Ewelina, Rokowska Klaudia, Rusinek Katarzyna, Sordyl Bożena, Strycharz Agnieszka, Szuba Beata, Talar Monika, Trybuła Małgorzata, Wiatrak Magdalena, Więckowska Małgorzata, Wojewodzie Edyta, Wyczachowska Małgorzata, Zaremba Agnieszka, Zgrzybacz Anna, Ziajor Katarzyna, Żurek Jolanta.

2006

Liceum Ogólnokształcące, klasa 3j (językowo-informatyczna), wychowawca: lic. Marcin Damek
Adamik Katarzyna, Chmiel Magdalena Anna, Chojna Paulina, Fary Iwona, Gajczak Martyna Dominika, Gałuszka Grzegorz Paweł, Goliszewska Justyna Wiktoria, Janicki Kamil Marcin, Jarosz Piotr, Kasperek Ewelina Anna, Kiszka Wioletta Wiktoria, Knycz Mirosław Seweryn, Kopytko Bogdan Janusz, Kusina Natalia Alina, Matejko Mariusz, Młocek Damian, Młocek Sylwia, Nizińska Karolina, Oboza Dorota Magdalena, Prochom Anna Magdalena, Siwek Natalia, Sławik Kamil, Smolec Krzysztof, Sordyl Kamil, Stachoń Bianka Benita, Targosz Anna, Targosz Justyna, Wojewodzic Katarzyna Monika, Wójcikiewicz Rafał, Wróbel Jacek Mateusz, Zaborowski Grzegorz, Żwirowiski Dominik Andrzej, Żydek Damian Marek.

Liceum Ogólnokształcące, klasa 3t (turystczna), wychowawca: mgr Barbara Talar
Bizoń Piotr, Bury Bartłomiej, Cieślik Barbara Julia, Dudek Tomasz, Fiałek Rafał Józef, Fikus Mateusz Marek, Formas Dawid, Gontowicz Sławomir Ludwik, Guzek Janusz Krzysztof, Kadela Marzena Ewa, Kliś Ilona, Kołodziej Katarzyna Elżbieta, Komar Karolina Ksenia, Lachendro Piotr Paweł, Lipowski Krzysztof, Magiera Izabela Maria, Migdałek Krzysztof Stanisław, Odrobina Michał, Pasternak Łukasz Jacek, Polak Mateusz, Smaza Sławomir Szczepan, Socha Ewa, Stuglik Adrian Stanisław, Szkudlarek Artur Andrzej, Szymonek Jakub Bogdan, Ślęzak Małgorzata Regina, Śliwa Joanna Elżbieta, Urbaniec Krzysztof Jan, Wcisło Magdalena Sabina, Wcisło Marcelina, Włodarczyk Jan Mateusz, Wojewodzic Agnieszka, Woźniak Paweł Krzysztof, Wronka Damian Seweryn, Żydek Joanna Karolina.

Liceum Profilowane, klasa 3 p, wychowawca: mgr Violetta Ochmanek-Żak
Bizoń Bożena, Bizoń Jolanta, Bryndza Bartosz, Buchała Joanna, Chojnacki Szymon, Cieślik Ilona, Czarny Andrzej, Czerwik Joanna, Ćwiertka Ewelina, Chorążak Natalia, Dudek Sylwia, Elżbieciak Anna, Góra Elżbieta, Karamański Piotr, Kasprzak Dawid, Kiszczak Kamil, Korczak Magdalena, Krzak Magdalena, Łyczko Kinga, Łysoń Karolina, Łysoń Lucyna, Matusiak Sylwia, Polak (Bogacz) Marta, Piekut Angelika, Smolec Barbara, Sokołowska Sylwia, Sołtys Sylwia, Sordyl Angelika, Stawowy Katarzyna, Swakoń Paulina, Szlachetko Tomasz, Wnęk Justyna, Wojewodzic Elżbieta, Wojewodzic Mirosława, Żywicka Anna. Technikum, klasa 4a, zawód: mechanik, wychowawca: mgr Adam Bizoń Biegun Maciej Andrzej, Chowaniec Mirosław, Kołodziejczyk Piotr Jan, Kozioł Mateusz Stanisław, Kubieniem Krzysztof Jan, Kudłacik Marcin, Mazgaj Mariusz, Moskwik Marcin Kazimierz, Mrzygłód Łukasz, Malborczyk Tomasz Mariusz, Oboza Alan Stanisław, Rodak Dariusz Michał, Skowron Marcin, Smolec Grzegorz Marek, Sordyl Łukasz Stanisław, Swakoń Mateusz Andrzej,

Technikum, klasa 4c, zawód: elektronik, wychowawca: mgr inż. Andrzej Wronka
Buchała Krzysztof Andrzej, Byrdziak Grzegorz, Czyż Jarosław, Fary Mirosław Andrzej, Grygiel Łukasz Piotr, Karcz Robert, Kędziora Jakub Jan, Koczur Arkadiusz Mirosław, Ligus Mateusz Andrzej, Łysoń Paweł, Maj Mateusz Kamil, Majkowski Tomasz Szymon, Marczak Janusz, Mrzygłód Mateusz Marek, Mrzygłód Przemysław, Nowak Przemysław Robert, Nowak Sebastian Piotr, Ochmanek Marcin, Józef, Pindel Dawid, Rajda Robert Mateusz, Rokowski Piotr, Siwiec Mateusz Paweł, Wenda Tomasz.

Technikum, klasa 4d, zawód: elektronik, wychowawca: mgr Otylia Jończy
Biczak Piotr, Chruszcz Maksymilian, Ćwiertnia Piotr, Dziedzic Rafał, Gawlik Daniel Marek, Gibas Łukasz, Hutnicza Bartosz Tomasz, Kiszczak Piotr Józef, Kudłacik Piotr Paweł, Kukuła Tomasz, Kycior Paweł Piotr, Marczak Szczepan Paweł, Markiewicz Łukasz, Matera Grzegorz, Mizera Mariusz Adam, Mizera Tomasz Zbigniew, Rajca Robert Krzysztof, Nowak Krzysztof Mirosław, Pasternak Mirosław Paweł, Polak Przemysław, Rokowski Grzegorz Bogdan, Słowiński Grzegorz, Strojny Leszek, Stuglik Dominik, Szczerbik Sebastian Zbigniew, Talar Mateusz, Żydek Piotr Sławomir.

Technikum, klasa 4e, zawód: ekonomista, wychowawca: mgr inż. Małgorzata Wcisło
Bizoń Iwona, Buda Agnieszka Ewa, Fryś Dariusz, Jordanek Jolanta Teresa, Jura Sylwia Paulina, Kaczmarczyk Sylwia, Kasperek Klaudia Agnieszka, Kierpec Barbara Monika, Kierpec Robert Stanisław, Kłusek Iwona Katarzyna, Komendera Gabriela Joanna, Mydlarz Tomasz Maciej, Najduch Wioletta, Nowak Szymon Paweł, Nykiel Michał Marcin, Ogórek Łukasz Janusz, Paśnik Justyna Maria, Pikoń Rafał Piotr, Radoń Sylwia Agata, Saferna Monika, Stankowska Ewa Barbara, Strąkowska Joanna Maria, Susfał Artur, Tlałka Renata Teresa, Tomiak Dorota, Walatek Agnieszka Barbara, Wołek Sławomir Sebastian, Żabińska Joanna Katarzyna.

Technikum, klasa 4f, zawód: ekonomista, wychowawca: mgr Zofia Brzazgacz
Augustyniak Magdalena, Babińska Anna Karolina, Baklarz Aneta, Bizoń Małgorzata Leokadia, Brusik Anna Maria, Buda Beata, Chowaniec Barbara, Czechowska Małgorzata Ewa, Ćwiertka Beata, Fabia Jolanta Elżbieta, Ficek Anna, Gierałtowicz Sylwia, Jurczak Ewelina Jolanta, Klimkiewicz Katarzyna Emilia, Kowalczyk Agnieszka Danuta, Małysiak Renata Anna, Migdałek Elżbieta Danuta, Mrzygłód Iwona, Nosek Małgorzata Maria, Oboza Barbara Katarzyna, Osowska Justyna, Pajdak Marzena, Sobotkiewicz Elżbieta, Stuglik Agnieszka Maria, Tomczyk Patrycja.

Technikum, klasa 4g, zawód: ekonomista, wychowawca: mgr Joanna Borgosz
Bąk Iwona Małgorzata, Bednarz Jolanta Agata, Bizon Marek, Bodzek Magdalena Maria, Ćwiertka Beata, Fryś Małgorzata Bogusława, Góra Dawid, Góra Elżbieta Maria, Góralczyk Małgorzata Krystyna, Goździewicz Anna Patrycja, Jończy Joanna Aneta, Leśniak Andrzej, Mieszczak Magdalena, Mikołajek Adam Edward, Milej Barbara, Ptasznik Irena Agata, Sikora Łukasz, Tomczyk Agnieszka Monika, Trojak Alicja, Turała Agnieszka Urszula, Wiktor Joanna Agnieszka, Wnęczak Iwona, Wolas Justyna Ilona, Wróbel Mariusz Krzysztof, Zaczyńska – Płonka Marta, Ziembla Monika Anna, Zięba Elżbieta Grażyna.

2007

Liceum Ogólnokształcące, klasa 3t, wychowawca: mgr Dagmara Kwiecińska
Chowaniec Artur, Czarnik Monika, Dudek Damian, Dudek Katarzyna, Hałatek Edyta, Gurdek Katarzyna, Jarosz Adrian, Jettmar Anna, Kencka Sabina, Kidoń Tomasz, Kopytko Elżbieta, Kosek Monika, Króliczek Aneta, Króliczek Magdalena, Krupnik Alicja, Kudłacik Monika, Mazgaj Magdalena, Młynarczyk Sergiusz, Potaczek Karolina, Rokowski Tomasz, Serwin Ilona, Sikora Marta, Socha Joanna, Sordyl Izabela, Walusiak Dagmara, Wastag Wioletta, Woźniak Kamil

Technikum, klasa 4a, wychowawca: mgr Stanisława Bizoń
Bizoń Grzegorz, Cora Janusz Karol, Domider Paweł, Herma Krzysztof, Homel Paweł Piotr, Kamionka Kamil, Kazanecki Paweł, Kowalczyk Oskar, Łysoń Wojciech, Malanowski Adam, Małolepszy Mariusz, Mąka Dawid, Mrzygłód Mariusz, Nogala Sebastian, Prochot Łukasz, Stuglik Mateusz, Wojewodzic Marcin

Technikum, klasa 4c, wychowawca: mgr Robert Tracz
Bizon Mateusz, Bodzioch Jakub, Bryndza Dariusz, Curzydło Sebastian, Dura Andrzej, Góra Krzysztof, Jabłoński Kacper, Jaworski Piotr, Jończy Sebastian, Jordanek Wojciech, Kasperkiewicz Krzysztof, Kilian Marcin, Kobielus Adam, Mrzygłód Jarosław, Płonka Łukasz, Rusinek Konrad, Ryczek Dawid, Styła Krzysztof, Wronka Marek, Zięba Waldemar

Technikum, klasa 4e, wychowawca: mgr Piotr Stach
Bierczak Piotr, Ćwiertka Agnieszka, Gawęda Anna, Grzechacka Katarzyna, Grzegorzek Karolina, Kaliński Marcin, Kierpiec Daniel, Kolasa Magdalena, Kukuła Anna, Kułaga Monika, Legień Krzysztof, Łężniak Michał, Malinowska Agnieszka, Marczyńska Monika, Marek Maciej, Mazur Katarzyna, Michalak Justyna, Mikołajek Anna, Mydlarz Magdalena, Pasternak Marta, Pietraszek Barbara, Pitlok Katarzyna, Rożek Roman, Rusinek Miłosz, Słaby Magdalena, Tamowska Paula, Wider Sebastian, Wróbel Łukasz, Żeberek Dominik

Technikum, klasa 4f, wychowawca: mgr Marzena Sujkowska
Adamczyk Iwona, Babik Justyna, Bajgrowicz Małgorzata, Bizon Monika, Bogunia Katarzyna, Cibor Joanna, Cygan Marta, Drobisz Anna, Goleniowska Ewelina, Kińska Ewelina, Kiszka Agnieszka, Kocemba Beata, Koniarz Agnieszka, Krupnik Joanna, Lisicka Edyta, Majda Ewelina, Mazgaj Ilona, Mikołajek Danuta, Mizera Justyna, Jurecka Ilona, Młynarczyk Kinga, Pieczarka Katarzyna, Pielesz Katarzyna, Polak Justyna, Rajda Jolanta, Rożek Renata, Rusinek Magdalena, Sławek Małgorzata, Socała Monika, Szydłowska Anna, Wykręt Natalia.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa, klasa 3E/H, wychowawca: Henryk Rupik
Babiński Mateusz, Bogacz Kamil, Cebo Michał, Ciuchta Ireneusz, Dobija Jarosław, Filip Mariusz, Gajczak Michał, Gębala Bartłomiej, Kukuła Kamil, Kurzyniec Patryk, Mikołajek Bartłomiej, Polak Łukasz, Pytel Kamil, Zątek Robert, Chrapkiewicz Krzysztof, Dybał Jakub, Janik Dawid, Kołaczyk Dariusz, Kowalski Łukasz, Marczak Mateusz, Matyjasik Piotr, Młynarczyk Krzysztof, Osowski Radosław, Pasternak Tomasz, Pierzak Dariusz, Rajda Grzegorz, Ramenda Piotr, Sarba Grzegorz, Szostak Dawid, Wołek Piotr.

2008

Liceum Ogólnokształcące, klasa 3j, wychowawca: mgr Bożena Polak
Adamczyk Joanna, Banaszewska Joanna, Bednarczyk Bogumiła, Bizoń Artur, Gorli Renata, Chorwat Daria, Jurzak Konrad, Kalamus Katarzyna, Kamiński Teodor, Kapela Sebastian, Kolber Adrian, Kopczyńska Kamila, Maciejczyk Justyna, Marczyński Kamil, Meus Marcin, Mikołajek Marta, Nosek Joanna, Oleksy Agnieszka, Pikoń Kinga, Przała Magdalena, Rybka Łukasz, Rychter Krzysztof, Saferna Agnieszka, Sordyl Artur, Ślesak Joanna, Walusia Joanna, Wastag Anna

Technikum, klasa 4a, wychowawca: mgr Ewa Flak
Bizoń Krzysztof, Fary Janusz, Fąferko Rafał, Gibas Piotr, Gibas Rafał, Karamański Adam, Kasprzyk Miłosz, Magiera Bartosz, Majda Damian, Marek Maciej, Marek Adam, Mikołajek Kamil, Murzyn Dariusz, Nowak Damian, Płonka Kamil, Płonka Łukasz, Rokowski Mateusz, Targosz Artur, Walaszek Gabriel, Wiśniewski Grzegorz, Wojewodzic Sebastian, Zwinczak Sebastian

Technikum, klasa 4c, wychowawca: mgr Edyta Grzesło
Bartyzel Piotr, Bizoń Paweł, Burczak Rafał, Gawęda Błażej, Gąska Marcin, Góralczyk Bartłomiej, Grzechacki Waldemar, Hatala Sławomir, Kamola Tomasz, Kocemba Marcin, Krzanak Łukasz, Kuropatwiński Michał, Legień Piotr, Matusiak Marcin, Michalak Witold, Mikołajek Adrian, Prus Zbigniew, Rajda Zbigniew, Sewera Bartosz, Szkudlarek Robert, Świętek Michał, Wcisło Gabriel, Widlarz Paweł, Wilk Damian, Zaremba Tomasz

Technikum, klasa 4e, wychowawca: mgr Przemysław Chmiel
Adamus Tomasz, Babik Agnieszka, Fary Ilona, Hornik Paweł, Jakubowski Dawid, Janik Angelika, Janosz Joanna, Karpierz Joanna, Kierpec Anna, Kocemba Agata, Kołaczek Michalina, Kołaczek Paulina, Kowalówka Natalia, Marczyński Borys, Matuszny Szymon, Mikołajek Małgorzata, Mizera Izabela, Mrzygłód Dawid, Nowak Daria, Peszek Katarzyna, Plac Robert, Rusinek Anna, Sordyl Dawid, Wnęczak Adam, Żydek Mateusz

Technikum, klasa 4f, wychowawca: mgr Bożena Gancarczyk
Buda Olga, Ćwiertnia Jarosław, Dudzik Jarosław, Gawęda Katarzyna, Grzesiewicz Edyta, Jończy Sławomir, Karcz Joanna, Karkoszka Marcelina, Kołodziejczyk Sławomir, Kościelniak Sabina, Kruczek Marzena, Lachendro Sebastian, Łysoń Mariusz, Machander Dariusz, Machander Michał, Machander Piotr, Matura Sylwia, Ramza Teresa, Ryszka Marzena, Trojak Monika, Walczak Mateusz, Węglarz Kamila, Węglarz Patryk, Wider Ewelina, Wróbel Tomasz

Technikum, klasa 4g, wychowawca: mgr Małgorzata Targosz
Babińska Justyna, Buda Joanna, Bury Agnieszka, Byrdziak Ewelina, Dyduch Angelika, Flisek Agnieszka, Gajczak Joanna, Glądys Bożena, Gondko Joanna, Gwoździewicz, Homel Katarzyna, Jończy Iwona, Jura Magdalena, Kierpiec Natalia, Kolber Krystyna, Komendera Marzena, Krupnik Elżbieta, Młynarska Magdalena, Nowak Anna, Nowak Marcelina, Ogiegło Beata, Ogiegło Stanisława, Sordyl Marta, Wiecheć Agnieszka, Wojewodzic Zofia, Woś Bożena.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa klasa 3E, wychowawca: mgr inż. Dariusz Dubel
Bagier Bartosz, Buda Kamil, Bury Kamil, Chruszcz Andrzej, Fabia Przemysław, Gąsienica-Staszeczek Artur, Karcz Piotr, Kopytyński Jakub, Łysoń Tomasz, Machander Mateusz, Maciejczyk Tomasz, Marek Mirosław, Prus Michał, Szemik Adrian, Śliwa Marcin, Wajdzik Damian, Wlasek Marcin, Wojewodzic Sławomir, Zawiła Marcin.

2009

Technikum, klasa 4a, wychowawca: mgr Edward Rychter
Bogucki Marcin, Buda Grzegorz, Czernik Krzysztof, Góra Krystian, Górka Grzegorz, Kraus Tomasz, Łysoń Adrian, Mrajca Grzegorz, Pająk Krzysztof, Rajda Bartłomiej, Skowron Wojciech, Smaza Michał, Socała Krzysztof, Szkot Tomasz, Trzaska Mateusz, Wcisło Przemysław, Bogucki Marcin, Wnęk Grzegorz

Technikum, klasa 4b, wychowawca: mgr Wojciech Stanek
Adamus Przemysław, Cinal Tomasz, Górska Ewelina, Harat Jacek, Homel Łukasz, Janosz Łukasz, Kaczmarczyk Seweryn, Katańcew Arkadiusz, Lisicki Jarosław, Mieszczak Sławomir, Ogiegło Szymon, Orzechowski Paweł, Pałosz Mateusz, Pstrowski Maciej, Rohulko Remigiusz, Rokowski Dominik, Sala Joanna, Sanak Bartłomiej, Semikow Ewa, Szostek Marcin, Świątek Jakub, Tomiczek Kamil, Węglarz Krzysztof, Zachura Piotr, Zawiślan Andrzej, Zieliński Jarosław

Technikum, klasa 4c, wychowawca: mgr Maria Bębenek
Bizoń Łukasz, Byrski Dawid, Czechowski Dawid, Frączek Adam, Gurdek Mateusz, Kawłatow Bartosz, Kołodziejczyk Mateusz, Łysoń Marcin, Moskała Piotr, Nowak Tomasz, Ogiegło Arkadiusz, Ogórek Daniel, Peszek Maciej, Płonka Katarzyna, Płonka Łukasz, Polakiewicz Dominik, Surzyn Kamil, Tomiak Kamil, Wcisło Mariusz, Wnęczak Marek

Technikum, klasa 4e, wychowawca: mgr Małgorzata Latała
Adamus Beata, Balon Wojciech, Bizoń Barbara, Cibor Andrzej, Gwoździewicz Martyna, Kolber Szymon, Kopka Angelika, Kuźma Kamil, Lewandowski Mateusz, Madeja Dariusz, Rokowska Katarzyna, Ryszawy Rafał, Swakoń Marceli, Szypuła Mirosław, Wądrzyk Joanna, Zemanek Joanna, Żmija Grzegorz, Żmudka Katarzyna, Żyła Monika

Technikum, klasa 4f, wychowawca: mgr Przemysław Gajczak
Górkiewicz Paulina, Bogunia Agnieszka, Dziedzic Justyna, Graca Aneta, Kapusta Maria, Kurzyniec Teresa, Majka Monika, Młocek Robert, Najbor Rafał, Niedziałek Anna, Pałka Agnieszka, Polak Natalia, Potoczny Katarzyna, Pustelnik Kinga, Rokowska Mariola, Rusinek Małgorzata, Sołtysek Mateusz, Sołtysiak Krzysztof, Pietraszek Anna, Tomiak Monika, Walczak Izabela, Wawak Kamil, Zawiła Karolina

Technikum, klasa 4g, wychowawca: mgr Ewa Socała
Bucka Magdalena, Gabryl Marta, Kukuła Barbara, Legień Monika, Legut Monika, Magiera Anna, Marczyńska Anna, Mizera Barbara, Mrzygłód Żaneta, Nalborczyk Danuta, Nowak Marzena, Pasterak Natalia, Płonka Izabela, Praciak Aneta, Pyclik Barbara, Rajda Ewelina, Siwek Bożena, Sordyl Dorota, Chmiel Izabela

Liceum, klasa 3i, wychowawca: mgr Olgierd Morawski
Adamczuk Ewelina, Babik Karolina, Bercal Florentyna, Gąska Monika, Kaleńska Wioleta, Kizner Monika, Kozłowska Anna, Kuźma Anna, Łysoń Monika, Michalak Joanna, Mikołajek Sylwia, Moś Marietta, Paleczny Katarzyna, Starypan Katarzyna, Szczerba Sylwia, Śmiłek Martyna, Talar Karolina, Wityk Agnieszka, Zaremba Karolina, Zielińska Lucyna, Żywioł Barbara

Liceum, klasa 3j, wychowawca: mgr Barbara Talar
Babik Klaudia, Bodzioch Adam, Byrska Monika, Janeczko Piotr, Jurczyński Jakub, Karcz Dawid, Kołaczek Anna, Legień Joanna, Maciejczyk Ewa, Marczyński Adam, Młodzik Justyna, Pałosz Agnieszka, Płonka Ewelina, Radwan Anna, Sawiński Aleksander, Trojak Michał, Wnęk Marzena, Wróbel Artur, Żmuda Iwona, Żydek Elżbieta

Zasadnicza Szkoła Zawodowa, klasa 3E, wychowawca: mgr Józef Kierczak
Bryndza Szymon, Chorwat Ariel, Duchniak Marcin, Fraś Konrad, Gnojek Marek, Gorli Mirosław, Jochimczyk Waldemar, Kocemba Paweł, Kudłacik Miłosz, Lik Arkadiusz, Marczak Damian, Mikołajek womir, Mokwa Przemysław, Pałac Piotr, Rusinek Kamil, Sordyl Marcin, Ślusarczyk Michał, Walusiak Marcin, Wróbel Tomasz, Zin Rafał.

Absolwenci z lat 2010-2020

2010

Technikum, klasa 4a, wychowawca: mgr Janusz Lipski
Bizoń Marek, Buczkowski Wojciech, Buczyński Kamil, Janeczko Józef, Kolasa Krzysztof, Kosar Zbigniew,Kowalczyk Szymon, Nienajadło Jonasz, Pyclik Janusz, Rusin Marcin, Sordyl Krystian, Talar Adrian

Technikum, klasa 4b, wychowawca: mgr Małgorzata Baran
Adamczyk Daniel, Balon Mariusz, Buda Michał, Buda Tomasz, Bury Remigiusz, Czernik Piotr, Fiołek Mateusz, Gawęda Rafał, Gondko Zbigniew, Harańczyk Tomasz, Jamróz Marcin, Karcz Bogumił, Kiszka Kamil, Komendera Dariusz, Koral Seweryn, Kruczek Kamil, Liszka Andrzej, Majkut Adam, Matusiak Rafał, Moskwik Krzysztof, Pietraszek Tomasz, Pilch Dawid, Powroźnik Dominik, Rajda Kamil, Sordyl Dawid, Studnicki Jacek

Technikum, klasa 4c, wychowawca: mgr Magdalena Kolber
Bies Marcin, Dziadecki Krzysztof, Kiszczak Kamil, Kocemba Kamil, Krupnik Marcin, Mikołajek Andrzej, Mrzygłód Piotr, Mydlarz Kamil, Penkala Krzysztof, Piekut Dawid, Pielesz Mariusz, Pułka Tomasz, Skawiński Piotr, Szczelina Mateusz, Talar Łukasz, Udziela Dawid, Wróbel Mateusz, Wybituła Dawid

Technikum, klasa 4e, wychowawca: mgr inż. Małgorzata Cieślak
Adamus Damian, Barabasz Natalia, Bartel Agnieszka, Bogunia Piotr, Bury Dominik, Cieślik Arkadiusz, Czeladka Dominik, Dudys Paulina, Fujawa Mateusz, Gąsiorek Agata, Górska Katarzyna, Grygny Marzena, Kołodziejczyk Piotr, Kuźma Marta, Ligus Arkadiusz, Mieszczak Krzysztof, Mrzygłód Damian, Niemczyk Mateusz, Pomietło Anna, Smaza Łukasz, Stypuła Patryk, Susfał Agnieszka, Tatar Barbara, Wcisło Dominika, Wcisło Lech, Zawierucha Aleksandra, Zięba Paulina

Technikum, klasa 4g, wychowawca: mgr Iwona Kapela
Bryndza Joanna, Chlebowska Anna, Chowaniec Katarzyna, Cieślik Marta, Fary Joanna, Gorczowska Magdalena, Górkiewicz Bożena, Graca Sylwia, Hatala Anna, Juraszek Karolina, Kłodowska Wioleta, Kruczała Magdalena, Łysoń Izabela, Maciejczyk Katarzyna, Mreńca Elżbieta, Nowak Ewa, Oboza Sylwia, Polak Barbara, Rokowska Iwona, Rusinek Anna, Sasak Barbara, Słaby Joanna, Wojewodzic Iwona, Wróbel Monika, Zaremba Katarzyna

Liceum, klasa 3i, wychowawca: mgr Przemysław Chmiel
Baca Marta, Bizoń Piotr, Bryzek Anna, Buda Przemysław, Buda Katarzyna, Buldończyk Sylwia, Downar Iwona, Drylski Dawid, Grocki Krzysztof, Guzdek Sonia, Kilian Piotr, Kolber Justyna, Korlacka Anna, Króliczek Edyta, Kubarek Anna, Mistygacz Anna, Pasterak Emilia, Socała Justyna, Sordyl Patrycja, Stuglik Przemysław, Szwed Justyna, Tatar Paweł, Tomiak Paulina, Węgrzyn Marcin, Węgrzynek Ewa, Żeberek Dorota, Żydek Patrycja

Liceum, klasa 3j, wychowawca: mgr Magdalena Wiktor
Gieruszczak Agata, Graca Anna, Herma Teresa, Kalec Krzysztof, Matlak Ewa, Matlak Kinga, Rajda Grzegorz, Szymik Monika, Śliwa Anna, Walusiak Sara, Wojewodzic Rafał, Wronka Sylwester, Bronowski Sławomir, Byrski Adam, Chmielik Sylwia, Chwałek Michał, Jodłowski Kamil, Klimek Ewelina, Legień Kamila, Mazgaj Jakub, Mróz Sabina, Rokowska Paulina, Sowa Maciej, Tempka Angelika, Wolas Monika, Bałos Gracjana.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa, klasa 3E, wychowawca: Marek Rusinek
Bąkowski Krzysztof, Bierczak Marcin, Brączek Mateusz, Koper Tomasz, Kornaś Dariusz, Marczyński Damian, Michalik Damian, Micherda Jarosław, Ogórek Sylwester, Potępa Damian, Pytel Sebastian, Rokowski Grzegorz, Skawiński Marcin, Stachura Maciej, Wnęk Łukasz, Zwieńczak Damian.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa, klasa 3H, wychowawca: mgr Przemysław Gajczak
Kajdas Piotr, Kiszczak Mateusz, Kruczek Marek, Łysoń Dominik, Machander Maciej, Marczak Damian, Rokowski Piotr, Spyrka Artur, Stefańczyk Łukasz, Szymonek Piotr, Światłoń Kamil, Trzaska Grzegorz, Wybituła Michał, Wykręt Szymon.

2011

Technikum, klasa 4ac, wychowawca: mgr Jolanta Nowak
Balon Janusz, Bizoń Łukasz, Cibor Marcin, Ciepla Kamil, Ćwiertka Sławomir, Dybał Łukasz, Izdebny Jakub, Janeczko Marcin, Jarzyna Jarosław, Kaczor Damian, Kalisz Mirosław, Kijak Krzysztof, Kizner Paweł, Kowalski Krzysztof, Kozieł Łukasz, Ludwikowski Marcin, Mazgaj Krzysztof, Mikuła Dawid, Mizera Dawid, Nowak Dawid, Ochojna Marcin, Powroźnika Michał, Rajda Grzegorz, Siwek Grzegorz, Siwek Kamil, Styła Damian, Swakoń Łukasz, Szczepański Tomasz, Ślesak Szymon, Talar Piotr, Tlałka Mateusz, Tomiak Kamil, Wróbel Arkadiusz

Technikum, klasa 4b, wychowawca: mgr Katarzyna Czajkowska-Kirchner
Bałos Mateusz, Bizoń Krzysztof, Borgosz Paweł, Buchała Justyna, Cinal Jarosław, Janisz Grażyna, Kierpec Sylwia, Kurzyniec Dawid, Lachendro Krzysztof, Magiera Filip, Matyjasik Mateusz, Michalak Daniel, Pietraszewski Piotr, Praciak Nikodem, Ptasznik Wojciech, Pysz Rafał, Rokowska Barbara, Rymarczyk Paweł, Skrudlik Kacper, Sordyl Łukasz, Štenger Emil, Utrata Mateusz, Zaręba Dawid, Zawiślan Waldemar, Żydek Łukasz, Żydek Szymon

Technikum, klasa 4d, wychowawca: lic. Marcin Damek
Adamczyk Piotr, Adamus Piotr, Adamus Przemysław, Bakalarski Mateusz, Barnach Sebastian, Chowaniec Arkadiusz, Dybał Adam, Dybał Witold, Frączek Mariusz, Goździewicz Łukasz, Kołodziejczyk Sławomir, Marek Maciej, Matejko Wojciech, Naglik Patryk, Niesyty Michał, Orlicki Mateusz, Pietras Kamil, Regucki Artur, Sikora Daniel, Wojewodzic Dariusz

Technikum, klasa 4e, wychowawca: mgr Małgorzata Baran
Gąsiorek Andrzej, Gibas Monika, Goździewicz Angelina, Kapela Magdalena, Kawczak Łukasz, Kocemba Dominika, Kochańczyk Mateusz, Kuczkowski Łukasz, Kuźma Katarzyna, Mikołajek Marcin, Mikołajek Natalia, Mleczak Sandra, Nizio Marcin, Pacholska Joanna, Piesko Jeremiasz, Pindel Wioletta, Socała Ewelina, Stasiowski Tomasz, Stuglik Ewa, Turek Magdalena, Wesołowska Dorota, Zyskowska Patrycja, Żydek Izabela

Liceum, klasa 3s, wychowawca: mgr Piotr Stach
Adamus Michał, Chowaniec Adrian, Cieciak Dominik, Cygan Anna, Ćwiertka Monika, Frączek Izabela, Górska Marcelina, Homel Agnieszka, Jędroszak Katarzyna, Karasińska Justyna, Kucharczyk Marta, Magiera Martyna, Makuch Jadwiga, Malec Aneta, Markiewicz Maria, Młynarczyk Alicja, Potępa Paula, Rychter Joanna, Ślesak Justyna, Walczak Joanna, Waligórska Paulina, Wcisło Gabriela, Węglarz Magdalena, Wojewodzie Monika, Wróbel Szymon, Zielińska Anna

Zasadnicza Szkoła Zawodowa, klasa 3E, wychowawca: Bogdan Gawenda
Adamczuk Marek, Bercal Patryk, Bieniek Łukasz, Herma Dominik, Kamiński Kamil, Karcz Andrzej, Koczur Piotr, Kolczak Michał, Korczak Dawid, Książek Przemysław, Lichoń Krzysztof, Łuczak Marcin, Młodzik Dawid, Mydlarz Sebastian, Nowak Grzegorz, Ogiegło Maciej, Praciak Paweł, Pustelnik Piotr, Smaza Gabriel, Smoła Szymon, Suski Kamil, Szwed Roman, Śmietański Łukasz.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa, klasa 3EH, wychowawca: mgr inż. Adam Fic
Ćwiertnia Mateusz, Kasperek Piotr, Kiszka Daniel, Łysoń Damian, Macuga Daniel, Mąka Mateusz, Mrzygłód Michał, Pietras Łukasz, Płonka Krzysztof, Prus Kamil, Rajda Dawid, Saferna Artur, Smolec Marcin, Talar Mariusz, Walczak Adrian, Wojewodzic Piotr, Zięba Jarosław, Figwer Konrad.

2012

Technikum, klasa 4a, wychowawca: mgr Agata Mularska-Bryndza, mgr Bożena Gancarczyk
Bury Dawid, Ćwiertnia Dariusz,Herma Bartłomiej, Hojny Michał, Hudziak Michał, Jura Łukasz, Kachel Paweł, Kołodziejczyk Krzysztof, Komendera Mateusz, Kowalik Jakub, Łysoń Szymon, Mrowiec Karol, Niedziela Adrian, Roman Dawid, Skowron Grzegorz, Słodowski Adrian, Targosz Mateusz, Zaręba Mateusz

Technikum, klasa 4b, wychowawca: mgr Jadwiga Stuglik
Augustyniak Kamil, Babik Piotr, Bizoń Piotr, Fujawa Łukasz, Hatala Krzysztof, Janosz Jakub, Karcz Kamil, Moskała Mateusz, Panek Tomasz, Pieczarka Michał, Rajda Szymon Sopicki Tomasz, Strycharz Miłosz, Susfał Daniel, Szafraniec Jakub, Wiśniowski Filip, Zawada Piotr, Zawierucha Wojciech, Żurek Mateusz, Żydek Łukasz

Technikum, klasa 4c/d, wychowawca: mgr inż. Dariusz Dubel
Bakalarski Michał, Ćwiertnia Damian, Góralczyk Adrian, Handzlik Daniel, Matlak Mieszko, Matug Krzysztof, Oboza Dawid, Palkij Przemysław, Płonka Wojciech, Płonka Mariusz, Polak Paweł, Radwan Łukasz, Romanowicz Tomasz, Smaza Mateusz, Szabla Mateusz, Wróbel Dominik, Żabiński Bartłomiej, Żmudka Marta

Technikum, klasa 4e, wychowawca: mgr Joanna Borgosz
Byrska Agnieszka, Czopek Marta, Dębicka Anna, Frydel Ilona, Gasidło-Kowalska Gabriela, Kruczek Izabela, Ligus Piotr, Madyda Karolina, Matusiak Mariola, Mikołajek Patrycja, Misiek Klaudia, Ogiegło Bartosz, Pacut Mateusz, Pawiński Krzysztof, Polakiewicz Gabriela, Przybyła Magdalena, Ramza Sabina, Rokowska Wioleta, Rusinek Faustyna, Ryszka Dagmara, Sitarz Anna, Smaza Agnieszka, Stuglik Michał, Tomczyk Paulina, Witek Anna, Włodarczyk Mariola, Żydek Karolina

Technikum, klasa 4t, wychowawca: mgr Beata Kowalczyk
Adamus Marta, Graca Małgorzata, Homel Magdalena, Lachendro Dominika, Leśniak Krystian, Lisicka Renata, Majkut Magdalena, Marczak Agnieszka, Mikołajek Ewelina, Niemczyk Łukasz, Rusinek Marcin, Studnicka Ewelina, Szydłowska Dorota, Tomiczek Anna, Tumas Dominika, Warchoł Ewelina, Wastag Beata, Wnęczak Jolanta, Wojewodzic Ewelina, Żydek Kinga

Liceum, klasa 3i, wychowawca: mgr Olgierd Morawski
Adamik Beata, Bąk Małgorzata, Czeladka Wiktor, Dziedzic Joanna, Gibas Anna, Góra Karolina, Górski Andrzej, Jasińska Magdalena, Kasperek Justyna, Kowalczyk Ewa, Kudłacik Barbara, Matejko Artur, Matlak Mariusz, Miarka Aurelia, Mikołajek Anna, Mizera Marlena, Mleczak Michał, Płonka Barbara, Polak Wojciech, Stuglik Wojciech, Urban Klaudia, Zając Magdalena, Zemła Wioletta, Zielińska Paulina, Zieliński Michał

Zasadnicza Szkoła Zawodowa, klasa 3E, wychowawca: Marek Rusinek

Baklarz Dariusz, Bliźniak Sławomir, Bylica Grzegorz, Fryś Dawid, Gibas Łukasz, Graca Jakub, Kantyka Artur, Kasperek Adrian, Kolber Damian, Kukla Marek, Łochański Seweryn, Marczak Sebastian, Marczyński Dariusz, Potępa Krystian, Raczek Arkadiusz, Sikora Marcin, Urbaniak Jacek, Zwieńczak Kamil.

2013

Klasa 4a technik mechanik mgr inż. Stanisława Bizoń, mgr Ewa Flak
Bałos Dawid, Bieniek Tomasz, Buczyński Konrad, Horwat Jakub, Kizner Michał, Knycz Paweł, Kolber Kamil, Madyda Wojciech, Mastek Paweł, Matura Dawid, Noszka Konrad, Ogórek Adrian, Pindel Amadeusz, Płonka Mariusz, Rajda Damian, Siwiec Dariusz, Smaza Mateusz, Smolec Marcin, Woźniak Bartosz

Klasa 4b technik informatyk mgr Ewa Wykręt
Bodo Patryk, Bogunia Tomasz, Ficek Wojciech, Gondko Bartosz, Herma Paweł, Jordanek Przemysław, Kijak Grzegorz, Koczur Piotr, Kukieła Kamil, Makuch Krzysztof, Matejko Paweł, Matyszkowicz Mateusz, Micherda Mateusz, Mider Seweryn, Młynarczyk Bogdan, Mydlarz Danisz, Oleksy Rafał, Paluch Piotr, Siwek Dawid, Sobczyński Łukasz, Studnicki Krystian, Stuglik Krzysztof, Szkudlarek Maciej, Szyc Dariusz, Tobiczyk Adam, Wieczorek Kamil, Żydek Konrad

Klasa 4e technik ekonomista mgr Maria Bębenek
Bizoń Monika, Buchta Anna, Chowaniec Zuzanna, Drąg Marta, Góra Kamil, Jończy Marta, Kiszka Joanna, Kizner Anna, Korus Wojciech, Kulawiak Justyna, Matura Magdalena, Nowak Izabela Okruta Izabela, Powroźnik Natalia, Pyclik Beata, Rajda Maciej, Talar Katarzyna, Trybuła Monika

Klasa 4t technik obsługi turystycznej mgr Talar Barbara
Balon Klaudia, Bizoń Justyna, Borgosz Justyna, Bury Barbara, Chrapkiewicz Sylwia, Cielebon Iwona, Di Fonzo Eric, Drąg Maria, Fryś Rafał, Gąsiorek Marzena, Gielas Ewa, Góra Barbara, Górska Magdalena, Kasprzak Karolina, Kubica Tomasz, Kurzyniec Michał, Magiera Paulina, Matusik Marzena, Moryson Ewelina, Niemczyk Karolina, Piesko Marlena, Prus Daniela, Pyrlik Patrycja, Roman Przemysław, Sajdak Gabriela, Walczak Jolanta, Wawak Katarzyna.

Klasa 3i liceum ogólnokształcące mgr Magdalena Wiktor
Adamus Magdalena, Bala Kinga, Gawryluk Monika, Gądzik Mateusz, Jarosz Monika, Jarzyna Angelika, Jończy Małgorzata, Kądziela Klaudia, Kegel Szymon, Kowalczyk Tomasz, Kudłacik Sonia, Łysoń Tomasz, Makuch Anna, Matlak Sabina, Matusiak Alan, Młodzik Anna, Moskała Magda, Niemczyk Monika, Niźnik Klaudia, Oboza Joanna, Osowska Zuzanna, Piwowarczyk Magdalena, Potempa Aneta, Smaza Sandra, Smaza Żaneta, Sorka Paulina, Stypuła Sebastian, Suska Monika, Swakoń Mateusz, Wrona Klaudia, Zaremba Karina, Żydek Łukasz.

2014

Klasa 4a technik mechanik, mgr Bożena Polak: Caputa Wojciech, Dybał Daniel, Dybał Wojciech, Gaszman Piotr, Gawenda Mariusz, Górny Miłosz, Grabowski Michał, Hutyra Jakub, Krzywoszyja Mateusz, Maciejczyk Dominik, Miarka Dawid, Mikołajek Kamil, Ochmanek Piotr, Pająk Dawid, Pindel Adrian, Rymarczyk Piotr, Smaza Kamil, Smolec Wojciech, Trzaska Marcin, Zieliński Zbigniew.

Klasa 4b technik informatyk, dr inż. Aneta Skowron: Adamus Daniel, Ćwiartka Szymon, Ćwiertnia Tomasz Ficek Krzysztof, Gąsiorek Joanna, Głuszek Przemysław, Górny Artur, Kalisz Mateusz, Kołpak Tomasz, Konieczny Florian, Korczak Michał, Króliczek Damian, Łysoń Seweryn, Mikołajek Jakub, Nogala Dariusz, Ogiegło Marcin, Potoczny Marcin, Stuglik Aleksandra, Stuglik Sławomir, Zieliński Konrad.

Klasa 4e/t technik ekonomista/technik obsługi turystycznej, mgr Olgierd Morawski: Bogunia Adrian, Bogunia Anna, Cholewka Damian, Frączek Monika, Fryś Anna, Gostek Anita, Hankus Kinga Kołodziejczyk Katarzyna, Króliczek Patrycja, Łysoń Magdalena, Mas Agnieszka, Matejko Weronika, Matusiak Paweł, Miarczyński Rafał, Nowak Józef, Nowak Stanisław, Saferna Ewelina, Słonecka Paulina, Sordyl Piotr, Walczak Katarzyna, Walus Adrian, Walus Krystian, Żydek Sabina.

Klasa 4f technik organizacji reklamy, mgr Iwona Kapela: Błachut Justyna, Bogunia Sylwia, Brzazgacz Karolina, Buszydlik Bartosz, Gabryl Dominika, Gondko Martyna, Królicka Sabina, Kudłacik Renata, Lasek Gabriela, Łaźny Szymon, Mamica Bartłomiej, Michałek Bernadeta, Michałek Marta, Micorek Katarzyna, Mikluszka Dominika, Mizera Marta, Niemczyk Klaudia, Pindel Dominika, Powroźnik Monika, Ryczek Damian, Socała Dariusz, Stasińska Joanna, Szłapa Dawid, Taraska Kaja, Tyl Karolina, Wojewodzic Agnieszka, Wybituła Oskar.

2015

Klasa 4a, technik mechanik mgr Adam Fic: Bizoń Bartosz, Fąferko Michał, Gawenda Szymon, Grzesiewicz Piotr, Handzlik Marcin, Kaczmarczyk Rafał, Katańcew Tomasz, Kierczak Marek, Króliczek Adrian, Legień Piotr, Mizera Jakub, Pasternak Michał, Pindel Kamil, Polakiewicz Michał, Roman Dawid, Rosiek Marcin, Strączek Kamil, Studnicki Sławomir, Trzaska Andrzej, Weźranowski Jarosław, Wiśniowski Daniel, Wróbel Piotr, Zemła Michał, Zmiertka Bartosz, Żydek Kamil.

Klasa 4b technik informatyk, mgr Wojciech Stanek: Adamus Marek, Babik Michał, Borysewicz Miłosz, Buda Julia, Cholewka Maria, Ćwiertnia Szymon, Gawron Dominik, Holcman Dawid, Jarosz Bartosz, Kajdas Marcin, Kasperek Tomasz, Kolber Sławomir, Kryjak Konrad, Krzywoszyja Szymon, Kulawiak Dominik, Łysoń Damian, Orlicki Konrad, Pacut Klaudia, Paluch Michał, Panek Dawid, Smaza Adrian, Štenger Norbert, Wiecheć Jakub, Wojewodzic Adrian, Zieliński Marcin.

Klasa 4d technik informatyk, mgr Edyta Grzesło: Bizoń Marcin, Bogacz Dawid, Chajdaś Oskar, Dudek Dariusz, Gniłka Krystian, Karcz Dawid, Kasprzak Marcin, Kiszczak Patryk, Kukuła Mariusz, Majewski Damian, Mateja Adrian, Młocek Łukasz, Mrózek Piotr, Nowak Marcin, Okrzesik Jakub, Pawiński Bartłomiej, Ramza Bartłomiej, Smolec Damian, Sokołowski Jakub, Wawrzyn Wojciech, Wojewodzic Krzysztof, Zieliński Kamil, Zięba Mateusz.

Klasa 4e/t technik ekonomista/obsługi turystycznej, mgr Małgorzata Latała: Borgosz Justyna, Byrska Agnieszka, Chmiel Angelika, Chowaniec Miłosz, Czajka Martyna, Dudek Agnieszka, Jarczyk Justyna, Jasiak Paula, Kaleńska Barbara, Kędzierska Ewa, Klinowska Weronika, Kraus Kamil, Łysoń Agnieszka, Łysoń Sylwia, Maciejczyk Katarzyna, Pająk Katarzyna, Pałosz Aleksandra, Pietraszek Joanna, Prokop Justyna, Rokowski Oskar, Samborska Nina, Szemik Jakub, Trojak Agnieszka, Tymowska Wioleta, Widz Karina, Zając Bartłomiej.

Klasa 4f technik organizacji reklamy, mgr Piotr Stach: Byrdziak Adrian, Dobrowolska Paulina, Drosińska Paulina, Fuja Agnieszka, Kierpiec Agnieszka, Klapka Katarzyna, Koczur Szymon, Kotlarski Konrad, Kur Anna, Lachendro Julia, Linke Agnieszka, Matlak Natalia, Mieczyńska Daria, Nowak Marcin, Pala Klaudia, Rajda Barbara, Sędziak Adrian, Skowron Joanna, Skóbel Mariusz, Stachyra Wioletta, Tomiak Adam, Wojtal Patryk.

2016

Klasa 4a, technik mechanik, mgr Elżbieta Ślanda: Aleksander Bączek, Szymon Bryndza, Maciej Byrski, Kamil Gałgański, Mateusz Gieruszczak, Patryk Gondko, Tomasz Gorczowski, Grzegorz Karkoszka, Bartłomiej Kiszczak, Jacek Kiszczak, Ireneusz Kolasa, Szymon Kudłacik, Jarosław Maciejczyk, Patryk Mazgaj, Andrzej Mikołajko, Kamil Mróz, Mateusz Mydlarz, Sławomir Pękala, Kamil Pieczara, Artur Pietras, Marek Sadlik, Bartłomiej Wnęczak, Przemysław Wojtkuński, Patryk Wróbel.

Klasa 4d, technik informatyk, mgr Marzena Sujkowska – Knycz: Kamil Babiński, Łukasz Cholewa, Daniel Danhoffer, Kamil Figura, Krzysztof Grudek, Michał Guzdek, Bartłomiej Kierpiec, Radosław Króliczek, Mateusz Lubas, Dominik Łysoń, Michał Łysoń, Sebastian Matoga, Grzegorz Miodoński, Grzegorz Pabiś, Piotr Paździora, Mateusz Siwek, Daniel Sobaniec, Piotr Stuglik, Eryk Wrona, Zbigniew Zając.

Klasa 4eb, technik ekonomista/ technik budownictwa, mgr Joanna Borgosz: Agnieszka Balon, Paulina Bienia, Paulina Chrapkowicz, Szymon Goździk, Magdalena Hrapkowicz, Joanna Jarosz, Renata Jordanek, Sebastian Karbowiak, Kamil Kasperek, Anna Kierpiec, Patryk Kołek, Joanna Kowalczyk, Eryk Kruczek, Dawid Łysoń, Justyna Malarz, Bernadeta Nowak, Magdalena Nowak, Łukasz Pawiński, Sylwia Pękala, Krzysztof Potempa, Paulina Skibińska, Jakub Sordyl, Joanna Stypuła, Bartosz Ściga, Iwona Waligórska, Mateusz Wania, Krzysztof Wołoch.

Klasa 4ts, technik obsługi turystycznej/ technik spedytor, mgr Małgorzata Płonka: Wojciech Adamus, Michał Babik, Dominika Babska, Szymon Fuja, Jacek Jancarczyk, Anita Kocierz, Magdalena Kojder, Ewelina Kowalczyk, Ewelina Madeja, Anna Mysłajek, Dawid Ochman, Mirosław Ostrowski, Mateusz Pytel, Karolina Soj, Kaja Stawowa, Zuzanna Walus, Daniel Wieczorek, Krzysztof Wysogląd.

2017

Klasa 4a, technik mechanik, mgr Ewa Wykręt: Radosław Cinal, Krzysztof Figura, Michał Garbacz, Kamil Góra, Kamil Kołaczyk, Wojciech Kozioł, Tomasz Łysoń, Piotr Mrozik, Sylwester Mrzygłód, Łukasz Nalborczyk, Grzegorz Pasternak, Mateusz, Proch, Filip Sałapat, Waldemar Witkowski, Kamil Wrona, Szymon Wróbel

Klasa 4d, technik informatyk, mgr Jolanta Nowak: Eryk Bałos, Michał Byrski, Dominik Czuba, Daniel Dyduch, Dominik Dyrcz, Szymon Fryś, Agnieszka Grodowczyk, Mateusz Kiszczak, Maciej Korczyk, Jakub Kramarczyk, Kamil Majtyka, Paweł Majtyka, Przemysław Miarczyński, Igor Mikołajek, Dawid Potoczny, Przybylski Adrian, Kamil Radoń, Jarosław Ranosz, Dawid Saferna, Grzegorz Stuglik, Grzegorz Susek, Roman Szyc, Przemysław Tabor, Dorota Zaczyńska

Klasa 4eb, technik ekonomista/technik budownictwa, mgr Magdalena Wiktor: Paweł Babik, Sebastian Bartel, Paulina Błachut, Emilia Fąferko, Patrycja Frączek, Maciej Frosztęga, Klaudia Fryś, Monika Gil, Dominika Kasza, Bartłomiej Korczak, Wiktor Kowalski, Marcin Krupnik, Maciej Linke, Martyna Matejko, Elżbieta Matusiak, Przemysław Orkisz, Justyna Pilarczyk, Bartosz Praciak, Gabriela Świerguła, Magdalena Walczak, Sylwia Żydek

Klasa 4f, technik organizacji reklamy, mgr Robert Tracz: Dominika Buldończyk, Sandra Domider, Krystian Dudek, Paulina Gałuszka, Klaudia Goc, Daria Góra, Jakub Guzdek, Kinga Handzlik, Beata Holcman, Jacek Józefowicz, Karolina Jurecka, Aneta Kapela, Daria Koczur, Agnieszka Kosek, Aleksandra Lechowicz, Ewa Malik, Małgorzata Matusiak, Barbara Mikuła, Mateusz Miśków, Katarzyna Okrzesik, Klaudia Pasternak, Oliwia Pietras, Klaudia Pilarska, Angelika Płonka, Natalia Potoczny, Klaudia Smolec, Aleksandra Zając, Natalia Żmudka

Klasa 4s, technik spedytor, mgr Beata Kowalczyk: Sebastian Bizoń, Aleksandra Chmura, Nikodem Gajczak, Klaudia Iskierka, Konrad Kozłowski, Renata Krawiec, Alex Kucharski – Bradtke, Piotr Malarz, Daniel Michalak, Krzysztof Najbor, Marta Pękala, Łukasz Poloński, Dawid Rączkowski, Kamil Ryłko, Przemysław Siwek, Arkadiusz Socha, Krystian Szłapa, Sebastian Świder, Daniel Warda

Klasa 4t, technik obsługi turystycznej, mgr Barbara Talar:  Angelika Bazarnik, Małgorzata Buda, Karolina Gawęda, Ewa Hatala, Dominika Jopek, Katarzyna Karbowiak, Dominika Kiełczyńska, Patrycja Kolber, Angelika Kudłacik, Iwona Maj, Karina Maślanka, Alicja Mizera, Katarzyna Moskal, Sara Mrzygłód, Adriana Ossowska, Daria Ossowska, Natalia Pabiś, Justyna Pindel, Michał Pluciński, Angelika Ptaszek, Natalia Serwin, Kinga Stuglik, Aleksandra Targosz, Justyna Wolas, Anna Zaremba, Julia Zaremba, Patrycja Zaremba.

2018

 Klasa 4a, technik mechanik, mgr Olgierd Morawski: Wojciech Blarowski, Grzegorz Borowczyk, Mateusz Byrski, Adrian Chmiel, Szymon Gałuszka, Kamil Jaworski, Przemysław Kolber, Damian Kowalski, Dawid Kozak, Konrad Matuła, Maciej Najbor, Dawid Pasternak, Marek Pietraszek, Marek Potoczny, Bartosz Stokłosa, Artur Witkowski, Wojciech Zacny.

Klasa 4b, technik budownictwa, mgr Janusz Lipski: Wojciech Babik, Mateusz Badan, Łukasz Fabia, Miłosz Frączek, Dominik Górski, Piotr Kacorzyk, Mateusz Komendera, Kacper Kudłacik, Dawid Nowak, Rafał Pochłopień, Krzysztof Pytel, Sebastian Pytel, Patryk Sabuda, Artur Sołtysiak, Kacper Zając, Dominik Zawiła.

Klasa 4d, technik informatyk, mgr Agata Mularska – Bryndza: Krzysztof Boba, Michał Bujnowski, Sebastian Byrski, Kamil Chmiel, Joanna Downar, Bartłomiej Gawlik, Dominik Jędras, Julia Jończy, Michał Komendera, Kamil Miętka, Kacper Murzyn, Marek Panek, Konrad Potempa, Sebastian Rajda, Paweł Saferna, Adam Skóbel, Adrian Socha, Marcin Surma, Nikodem Szydłowski, Oswald Toma, Grzegorz Urbaniec, Grzegorz Walczak, Wojciech Walusiak, Oskar Witos, Bartosz Zatorski.

Klasa 4e, technik ekonomista, mgr Małgorzata Majdak: Joanna Bizoń, Katarzyna Bizoń, Sylwia Cinal, Joanna Dańczak, Anita Domider, Klaudiusz Gacek, Klaudia Jurczak, Alicja Kulawiak, Patrycja Kusza, Justyna Legut, Paulina Michalak, Anna Młocek, Sajmon Młyński, Alicja Mrawczyńska, Natalia Mrowiec, Beata Nogal, Sabina Pyrek, Ewelina Smolec, Magdalena Talar, Marzena Trojak, MagdalenaUrbaniak, Natalia Wiktorczyk, Patryk Zaremba, Paulina Zmiertka.

Klasa 4s, technik spedytor, mgr Andrzej Skóbel / dr inż. Aneta Skowron:  Dawid Cabak, Sylwia Chotek, Michał Chwierut, Błażej Cechowski, Sylwia Dudek, Joanna Faber, Dominik Grzywa, Agnieszka Koim, Michał Kolber, Mateusz Kozieł, Joanna Łozińska, Agnieszka Meus, Izabella Michalec, Tomasz Mironowicz, Sandra Młynarczyk, Klaudia Niesyty, Dawid Ogorzelec, Kaja Pomietło, Katarzyna Suska, Justyna Szostak, Marzena Turek, Wojciech Woś.

Klasa 4t, technik obsługi turystycznej, mgr Bożena Polak: Weronika Chmiel, Barbara Curzydło, Maksymilian Czerwik, Klaudia Droździk, Aneta Dudzik, Delfina Fudali, Maciej Kołaczyk, Natalia Ramza, Adrian Kosek, Bartosz Kowalik, Aleksandra Kuśmierz, Ksenia Lichańska, Iwona Łysoń, Monika Łysoń, Błażej Markowski, Dorota Matusiak, Weronika Mikołajek, Ksenia Mikuła, Victoria Młynarczyk, Aleksandra Mrzygłód, Justyna Pasternak, Karolina Pawińska, Karolina Ryłko, Ewa Stuglik, Paulina Stuglik, Dominika Sychowska, Martyna Wandor, Natalia Wojewoda, Paulina Żak.

2019

Z klasy 4a Wychowawca: mgr inż. Małgorzata Huczek

Dominik Borgosz, Kamil Drąg, Paweł Flis, Marcin Koniorczyk, Radosław Kramarczyk, Mateusz Kryjak, Krzysztof Łysoń, Dariusz Maciejczyk, Michał Mazgaj, Konrad Mydlarz, Marek Nowak, Damian Romaniuk, Kamil Ryczek, Przemysław Sikora, Konrad Sobida, Łukasz Socała, Piotr Sordyl, Karol Surma, Dawid Targosz.

Z klasy 4bf Wychowawca: mgr inż. Krzysztof Szczygieł

Joanna Błasiak, Patrycja Bryja, Kamil Chrapkiewicz, Anna Cibor, Krzysztof Dyrek, Mariusz Kaczmarczyk, Aleksandra Kaniewska, Kamil Kizner, Szczepan Kołaczek, Michał Kozioł, Piotr Kryta, Justyna Migdałek, Norbert Mikołajko, Karolina Miodońska – Srokosz, Kamila Mizera, Joanna Młynarska, Kamil Niemczyk, Kamil Orkisz, Dawid Siwek, Klaudia Smaza, Kinga Soj, Sandra Sośniak, Julia Stanek, Patrycja Stuglik, Michał Tomiak, Gabriela Trytko, Wiktoria Wandzel, Emilia Wykręt, Bartłomiej Żydek.

Z klasy 4d Wychowawca: mgr Katarzyna Czajkowska – Kichner

Adam Babski, Kamil Bajer, Piotr Bakalarski, Mateusz Bizoń, Arkadiusz Bogdanik, Patryk Cholewa, Kamil Dziedzic, Wojciech Flig, Dominik Fuks, Karol Góral, Patryk Jachimczyk, Michał Koczur, Nikodem Kotlarski, Krzysztof Micherda, Dominik Mikołajek, Michał Motowidło, Michał Nowak, Dariusz Put, Patryk Racioppi, Mateusz Smaza, Kacper Stysło, Filip Szewczyk, Hubert Śpila, Filip Trojak, Marcin Ziarko, Dawid Żmija.

Z klasy 4e Wychowawca: mgr Iwona Kapela

Małgorzata Adamus, Marta Brzazgacz, Aleksandra Ćwiertka, Kinga Gnojek, Justyna Karcz, Agnieszka Kasprzak, Weronika Kierczak, Aleksandra Kukuła, Anna Maciejczyk, Natalia Pasternak, Paulina Pękala, Paulina Pietraszek, Marcin Płonka, Angelika Sikora, Weronika Stuglik, Beata Wądrzyk, Magdalena Wider, Martyna Wrona, Anna Wykręt, Eliza Wyrwiak, Anita Zając, Gabriela Żydek.

Z klasy 4s Wychowawca: mgr Marcin Damek

Kamil Bizoń, Przemysław Brońka, Paweł Dybał, Małgorzata Gawęda, Kamil Graca, Jakub Grzesiewicz, Adrianna Jekiełek, Marian Jurecki, Paulina Kadamus, Piotr Kowalczyk, Michał Kręcioch, Miłosz Maciejczyk, Michał Młynarczyk, Adrian Nowak, Mateusz Nowak, Patryk Pasternak, Borys Pawełczyk, Jakub Pękala, Marcin Pietraszek, Aleksandra Pomietło, Klaudia Ramza, Kacper Rogusz, Wojciech Smaza, Dominik Szyba, Laura Wierońska, Bartosz Zieliński.

Z klasy 4t Wychowawca: mgr Justyna Kutyła

Wiktoria Baran, Dagmara Biskup, Barbara Bizoń, Kinga Błachut, Klaudia Borgosz, Dagmara Chrapkiewicz, Dorian Dudek, Martyna Dyląg, Magdalena Gibas, Daria Jakima, Maciej Jamróz, Karolina Karpińska, Małgorzata Kolasa, Karolina Kowalczyk, Anna Młocek, Gabriela Drobisz, Magdalena Polak, Aleksandra Sordyl, Natalia Sordyl, Justyna Such, Łukasz Śledź, Katarzyna Tokarz, Wiktoria Wiktor, Katarzyna Żydek.

2020

Z klasy 4ab Wychowawca: mgr Monika Górkiewicz

Babiński Jakub, Dwornik Dawid, Kowala Konrad, Mazgaj Seweryn, Mikołajek Miłosz, Mikołajko Jakub, Odrobina Wojciech, Pasternak Dominik, Pikoń Michał, Starzycka Julia, Stuglik Kamil, Wenda Piotr, Wnęczak Kacper, Wysogląd Dominik, Zając Wojciech.

Z klasy 4d Wychowawca: mgr Wojciech Stanek

Adamczyk Michał, Bobrowski Kamil, Curzydło Konrad, Dziedzic Konrad, Fraś Arkadiusz, Garbacz Krzysztof, Hałatek Paulina, Jędras Tomasz, Knapik Dawid, Łysoń Mateusz, Magiera Karol, Ochmanek Szymon, Pasternak Kamil, Podgórny Dawid, Polak Kacper, Rajda Szymon, Smoła Michał, Szyc Patryk, Tworzyk Damian, Warchoł Daniel, Wojtyła Mateusz, Zdrada Jakub.

Z klasy 4et Wychowawca: mgr Małgorzata Latała

Adamczyk Weronika, Biel Maia, Bienia Anna, Dańczak Aleksandra, Dwornik Wiktoria, Hajost Kamil, Kasperek Monika, Kawczak Joanna, Koryga Natalia, Kubas Monika, Łysoń Jakub, Matyszkiewicz Sandra, Mikołajek Kacper, Mrajca Daria, Osowski Piotr, Pietera Klaudia, Powroźnik Klaudia, Przybyła Katarzyna, Sikora Natalia, Skalska Magdalena, Skóbel Agnieszka, Snażyk Krystian, Sobaniec Angelika, Sowa Paulina, Sumper Alicja, Walaszek Katarzyna.

Z klasy 4f Wychowawca: mgr Małgorzata Cieślak

Bryzek Natalia, Cebrat Paulina, Chmiel Aleksandra, Czywilis Konrad, Czywilis Michał, Fryś Agnieszka, Hrapkowicz Zofia, Kruczek Natalia, Krupnik Mirosław, Łopatecka Martyna, Manda Mateusz, Michalak Elżbieta, Mikołajek Justyna, Młocek Krystian, Młocek Patrycja, Pawlik Katarzyna, Sitarz Justyna, Smaza Agnieszka, Smaza Monika, Ścibik Dawid, Weźranowska Natalia, Zaborowska Daria, Żyła Wiktor.

Z klasy 4s Wychowawca: mgr Dagmara Kwiecińska

Bylica Aleksander, Gajczak Filip, Gałuszka Dawid, Hrapkowicz Natalia, Kusak Wiktoria, Kwiatkowski Maciej, Matyaszek Julia, Nalborczyk Oskar, Niemczyk Sebastian, Pietrzyk Jakub, Rusinek Patrycja, Stańczak Oskar, Stuglik Patryk, Susz Magdalena, Syty Konrad, Szafrańska Aleksandra, Tobiczyk Natalia, Wierońska Dorota, Zaręba Kuba, Zaręba Patrycja, Żydek Artur.

2021

Klasa 4ab Wychowawca: mgr Ewa Wykręt

Baca Miłosz Bargiel Jakub Borgosz Adrian, Dubiel Dawid, Formas Emanuel, Gawęda Bartosz, Kurpiel Hubert, Kurzyniec Mateusz, Maciuszek Piotr, Majda Zuzanna, Najbor Mateusz, Pałosz Michał, Pszczółka Szymon, Skowron Krzysztof, Szwed Jakub, Zmiertka Dawid

Klasa 4d Wychowawca: mgr inż. Dariusz Dubel

Babiński Piotr, Biczak Dominik, Faber Jakub, Góral Kamil, Gugulski Mateusz, Komendera Daniel, Kowalski Przemysław, Leśniak Szymon, Łysoń Tomasz, Michałek Łukasz, Migdałek Dariusz, Oboza Szymon, Pezda Mikołaj, Rokowski Konrad, Rutkowski Maciej, Sabat Konrad, Smolec Rafał, Szostak Jakub, Wojewodzic Jakub, Zawadka Hubert, Zybek Sebastian

Klasa 4e Wychowawca: mgr Barbara Talar

Adamus Krzysztof, Biczak Izabella, Chmura Justyna, Chwierut Paulina, Cinal Anna, Dudek Zuzanna, Fujawa Klaudia, Kierpiec Patryk, Kobielus Zuzanna, Krupnik Szymon, Kryska Joanna, Kulawiak Maciej, Matuła Dominik, Mazgaj Angelika, Noga Patryk, Pietraszek Marlena, Polak Barbara, Rusinek Jakub, Skibińska Karolina, Smolec Dorota, Sordyl Karolina, Żydek Wioletta

Klasa4f Wychowawca: mgr Małgorzata Latała,

Adamus Natalia, Ćwiękała Julia, Gajczak Klaudia, Gieruszczak Olga, Góral Aleksandra, Ivanchenko Dmytro, Kasprzak Aleksandra, Komendera Wiktor, Korlacka Magda, Lipowska Paulina, Łysoń Adrian, Mazgaj Edyta, Migdał Barbara, Mikołajek Kinga, Orkisz  Gabriela, Paleczny Natalia, Pomietło Paulina, Pytel Kacper, Rokowska Wiktoria, Sarka Marlena Wiktoria, Stanek Janusz, Stuglik Kamil, Stuglik Natalia, Świdowski Alek, Wiktor Dominika, Wrona Małgorzata

Klasa 4ts Wychowawca: mgr Edyta Grzesło-Urbańczyk

Bączek Kinga, Bylica Bożena, Cinal Martyna, Dudzik Miłosz, Koczur Katarzyna, Kołaczyk Dominik, Kosek Wojciech, Kuźma Daniel, Łysoń Monika, Matejko Aleksandra, Mazgaj Sylwia, Mikołajek Miłosz, Nowakowski Szymon, Piwowarczyk Patrycja, Poraj-Porawski Kacper, Potaczek Szymon, Prażmowski Piotr, Rusinek Paulina, Smaza Anna, Smolarska Anna, Stuglik Dawid, Stuglik Kacper, Surma Weronika, Tabor Zuzanna, Tomska Monika, Żabiński Grzegorz, Żydek Ewa

2022

Klasa 4ab Wychowawca: mgr inż. Aleksandra Łokcik-Szczygieł

Bizoń Justyna, Bogunia Karol, Chmiel Seweryn, Chrapkiewicz Paweł, Dyrcz Bartłomiej, Gąsienica-Staszeczek Jakub, Kozik Piotr, Kudłacik Sebastian, Magiera  Radosław, Mazgaj Nikodem, Migdałek  Damian, Młocek Jacek, Pabiś Bartłomiej, Pawlica Jonasz, Penkala Filip, Pękala Mateusz, Sieńko Rafał, Stopa Nikodem, Szczurek Adam, Turek Szymon, Walaszek Paulina, Wastag Rafał,

Klasa 4d Wychowawca: mgr Agata Mularska-Bryndza

Adamus Bartosz, Czuba Damian, Dwornik Adrian, Gawęda Dawid, Gawęda Dominik, Gawlik Michał, Góra Kuba, Góral Jakub, Górski Tomasz, Hałat Adrian, Janicki Tomasz, Kapela Krystian, Kasperek Michał, Kubień Wojciech, Łuczak Nikodem, Łysoń Piotr, Młocek Kacper, Młodzik  Sebastian, Pomietło Wiktor, Pszczółka Radosław, Rokowski Bartłomiej, Sikora Dawid, Stuglik Mikołaj, Szymański Patryk, Tomiak Jakub, Walczak  Radosław, Wróbel Adrian, Żurek Marcin,

Klasa 4de Wychowawca: mgr Olgierd Morawski

Bartnicki Grzegorz, Bednarz Krzysztof, Brańka  Grzegorz, Cibor Karolina, Cibor Paulina, Cibor Weronika, Cichórz Dawid, Danioł Jan, Gagracz Jakub, Gawęda Kacper, Janeczko  Beniamin, Kaczmarczyk Szymon, Krzysztoń Natalia, Kubas  Marcin, Małysz  Maciej, Marynczak  Maciej, Micherda Nikola, Mikołajek  Szymon, Mrzygłód  Gabriel, Nowak Natalia, Ocieczek  Adrian, Pietras Piotr, Proch Aleksandra, Stwora Wiktor

Klasa 4f Wychowawca: mgr Robert Tracz

Bogunia Robert, Cielebon Katarzyna, Ćwiertka Kamil, Frączek  Weronika, Hrapkowicz Joanna, Kiełczewska Alicja, Kozłowski Jakub, Krakowiak  Dagmara, Kubień Karolina, Ligus  Zuzanna, Małkiewicz Aleksandra, Michałek Żaneta, Mieszczak Weronika, Nalborczyk Wiktoria, Ogórek  Aleksandra, Pasternak Gabriela, Polak Anna, Pytel  Miłosz, Rycerz Justyna, Skowron  Paulina, Sordyl  Barbara, Syga Kacper, Zawada Bartosz, Zawierucha Małgorzata, Zawiła  Dominika,

Klasa 4ts Wychowawca: dr inż. Aneta Skowron

Bizoń Dariusz, Brańka Katarzyna, Chmiel Martyna, Chmiel Sandra, Czechowski Jakub, Dwornik Aleksandra, Koloch Martyna, Kołodziejczyk Anna, Kowalczyk Martyna, Króliczek Paulina, Krupnik Jakub, Kryjak Natalia, Łomzik Wiktoria, Maciejczyk Dawid, Mańkowski  Maksymilian, Maślanka Klaudia, Mokwa Anna, Pikoń  Jakub, Putek  Patrycja, Rokowski Jakub, Samborski  Jan, Siwek Marcin, Socha Krystian, Soj Oliwia, Ślipińska Maja, Tomiczek Jakub, Wcisło Martyna, Wojewodzic Wiktor

2023

4a Wychowawca: mgr inż. Małgorzata Huczek 

Bryzek Jakub, Fryś Nikodem, Gieruszczak Jakub, Jasiński Jakub, Kacprzak Kacper, Latocha Tomasz, Magiera Sebastian, Mendyk Patryk, Mieczyński Bartosz, Migdałek Wiktor, Nowak Jakub, Pasternak Bartłomiej, Przybyła Patryk, Pułka Adam, Seneszyn Jakub, Szewczyk Jakub, Świder Bartosz, Tomala Konrad, Walczak Wojciech, Wróbel Dawid

4d Wychowawca:  mgr Jolanta Nowak

Bizoń Bartłomiej, Cwynar Paweł, Dwornik Paweł, Filipek Jakub, Koczur Miłosz, Kołodziejczyk Daniel, Kozak Bartłomiej, Kruczek Jimenez Sławomir, Kurek Marcin, Mazurkiewicz Igor, Mielcarek Bartłomiej, Mikołajek Patryk, Mirocha Patryk, Nowak Kamil, Obrochta Patryk, Orkisz Dominik, Pietrusa Mateusz, Piznal Adrian, Sokołowski Kamil, Sordyl Wiktor, Strączek Paweł, Zieliński Radosław, Żywioł Tomasz

4e Wychowawca: mgr Iwona Kapela 

Adamus Arkadiusz, Bajgrowicz Anita, Buczkowska Patrycja, Chwałek Dawid, Daniel Wiktor, Fąferko Wiktor, Gasidło Wiktoria, Grzesło Martyna, Honkisz Wiktoria, Hutniczak Mateusz, Kręcioch Emilia, Książek Mikołaj, Legień Martyna, Łysoń Natalia, Maga Zuzanna, Młocek Bartłomiej, Mrowiec Natalia, Naim Sara, Nizio Kamila, Nowak Katarzyna, Nowak Natalia, Sadłek Mateusz, Sikora Emilia, Wider Martyna, Wojewodzic Katarzyna, Żyła Mateusz

4f Wychowawca: mgr Robert Skorupa

Barnach Szymon, Baster Wiktoria, Bobrowska Maja, Bogdanik Magdalena, Guzdek Karolina, Gwoździewicz Piotr, Kasza Sylwia, Kosek Jan, Kryjak Joanna, Kuś Andrzej, Maj Katarzyna, Manda Nikola, Mączka Justyna, Mejza Zuzanna, Mikuła Amelia, Młocek Miłosz, Potoczny Norbert, Stawowczyk Kinga, Stępak Aleksandra, Walczak Zuzanna

4ts Wychowawca: mgr Janusz Lipski

Bączek Bartłomiej, Bizoń Mateusz, Budka Daniel, Chrapkowicz Wiktor, Dawid Wiktor, Gharibyan Ani, Homel Szymon, Jóźwiak Natalia, Kołodziejczyk Natalia, Komendera Szymon, Krawczyk Justyna, Madeja Kinga, Nałódka Jakub, Nogala Kacper, Ogiegło Ewelina, Osowska Katarzyna, Pawińska Kinga, Płonka Aleksandra, Rokowski Mateusz, Ślipiński Kacper, Talar Emilia, Wojewodzic Wiktor, Wrona Martyna, Wykręt Julia