OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA W KONTEKŚCIE CELU KPO

Cel główny przedsięwzięcia

Celem głównym przedsięwzięcia jest tworzenie warunków do rozwoju branży spedycyjnej poprzez uzyskanie lub zwiększenie 30 czerwca 2026 roku kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 400 kobiet i mężczyzn (w tym 120 osób młodych, 240 dorosłych, 40 nauczycieli kształcenia zawodowego) za pośrednictwem funkcjonującego od 1 stycznia 2025 roku BCU.

Realizacja KPO służy promowaniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej przez zwiększenie odporności, gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych, zdolności dostosowawczych i potencjału wzrostu gospodarczego. Odpowiedzią na te wyzwania jest promowanie branż bezpośrednio ożywienie
gospodarcze po kryzysie spowodowanym COVID-19.

Spedycja, jako kluczowa dla funkcjonowania innych sektorów gospodarki, wymaga zarówno pracowników wykonujących czynności proste, jak i przede wszystkim specjalistów stosujących wchodzące na rynek innowacje i trendy. Kształcenie realizowane obecnie przez obecnie centra kształcenia zawodowego oraz
centra kształcenia ustawicznego kierowane jest dla uczniów w ramach kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego. Organizowane są kursy zawodowe, ale w ściśle określonym, wąskim zakresie. Ich oferta jest ograniczona do zawodów szkolnictwa branżowego, jednocześnie nie
specjalizują się one w danej branży. Uczelnie wyższe zaś mają problem z rekrutacją studentów świadomych małego powiązania treści z obecną sytuacją rynkową. Usystematyzowane rozwijanie walidacji i certyfikacji dla dorosłych praktycznie nie istnieje, ale w 91 powiatach w kraju brakuje pracowników w zawodach SPL.

BCU ma by pomiotem, który będzie dostarczał przeszkolonych zgodnie z oczekiwaniami branży pracowników w czasie o wiele krótszym niż inne formy edukacji.
Rolą BCU będzie również promować kształcenie w branży spedycyjnej, zgłosić minimum jedną nową kwalifikację w branży wpisaną do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz będzie szkolić nauczycieli przedmiotów zawodowych. W BCU kluczowy będzie aspekt zaangażowania przedsiębiorców – jako
odbiorców efektów całego procesu (przyszłych pracowników z potwierdzonymi umiejętnościami i kwalifikacjami). Gwarantuje to silna organizacja branżowa skupiająca blisko 300 przedsiębiorców w branży spedycyjnej.

W programach wszystkich szkoleń znajdą się umiejętności cyfrowe oraz umiejętności związane z transformacją ekologiczną. Projekt korzysta z najnowocześniejszych na rynku rozwiązań (np. aplikacja mobilna, symulatory, VR) dając możliwość transferu do edukacji rozwiązań wchodzących do
powszechnego użytku w gospodarce. BCU w okresie wsparcia wystąpi z wnioskiem o włączenie minimum jednej kwalifikacji z zakresu edukacji poza formalnej (sektorowej) odpowiadającej na potrzeby firm w branży do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także będzie prowadziło platformę do zdalnego
uczenia się typu LMS/LCS/LCMS. Po wpisaniu do systemu oświaty powołane BCU będzie realizować pozostałe wymagane regulaminem konkursu zadania.

Uzasadnienie potrzeby realizacji przedsięwzięcia.

Jednym z wyzwań w komponencie „Odporność i konkurencyjność gospodarki” KPO jest „większe dopasowanie kwalifikacji do wymogów rynku pracy”. Mimo wzrostu bezrobocia w wyniku pandemii COVID-19 w gospodarce od roku końca roku 2020 utrzymuje się stosunkowo duża liczba wolnych miejsc pracy
skupiona w sektorze prywatnym, gdzie najczęściej oferowane są miejsca dla robotników przemysłowych i rzemieślników (24,4%) oraz specjalistów (21,9%).
Barometr zawodów na 2023 pokazuje deficyt pracowników w branży. Konieczność dalszych inwestycji w kształcenie zawodowe potwierdza rosnący odsetek uczniów wybierających szkolnictwo branżowe (w roku szkolnym 2022/2023 kształcenie to wybrało 56% absolwentów szkół podstawowych); konieczność
inwestowania w umiejętności osób dorosłych potwierdza zapisana w KPO dłuższa aktywność zawodowa seniorów, a zaplanowane wdrożenie nisko- i zero emisyjnych rozwiązań w transporcie nie będzie możliwe bez specjalistów posiadających wiedzę z zakresu nowoczesnej spedycji (np. intermodalnej), zastosowania autonomicznych wózków magazynowanych, robotów przemysłowych etc.
Realizacja projektu jest zgodna z priorytetami określonymi w Deklaracji europejskich ministrów z Osnabruck, realizując jednocześnie postanowienia Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

Projekt realizować będzie partnerstwo skupiające podmioty trzech sektorów:
– powiat dysponujący infrastrukturę kształcenia zawodowego oraz kadrami dydaktycznymi,
– partner branżowy skupiający blisko 300 przedsiębiorców i posiadający regionalne struktury,
– dwie uczelnie prywatne w tym WSLP posiadająca bardzo duże zaplecze naukowe, markę rozpoznawaną w branży oraz powiązania z sektorem badawczym.
Połączenie potencjałów tych podmiotów w proponowanej – strategicznie ważnej lokalizacji przy udziale środków KPO pozwoli na osiągnięcie spektakularnych z efektów zainwestowanych środków.
Bezpośrednio celem projektu uzupełnienie luki w kształceniu ustawicznym i przekwalifikowaniu zawodowym osób dorosłych i starszych , sprzyjające dłuższemu pozostawaniu na rynku pracy za pośrednictwem oferty kształcenia zawodowego i potwierdzani a posiadanych kwalifikacji w BCU w okresie
realizacji i trwałości projektu.
Projekt ma za zadanie „urynkowić” ZSK w zakresie branżowych kwalifikacji; umożliwić niezależne ich unowocześnianie w odpowiedzi na potrzeby rynku. By było to możliwe niezbędne jest wdrażanie innowacji edukacyjnych, cyfryzacji kształcenia zawodowego oraz tworzenie w porozumieniu z branżą możliwości do
kształcenia i egzaminowania nowych kwalifikacji zawodowych poszukiwanych na rynku pracy poprzez programy kształcenia w BCU w okresie przekraczającym czas realizacji projektu. Ponadto celem projektu jest doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych w branży spedycyjnej – jako
elementów systemu zmiany w kształceniu zawodowym. Projekt stanowi impuls dla dalszego rozwoju kluczowej w polskiej gospodarce branży.

Opis zakładanego obiektu (docelowy), którego dotyczy wniosek.

Obie rozbudowane części obiektów parterowe, połacie dachów dostosowane do obecnie istniejących części. Układ prostokątny domykający przestrzeń; dachy do wykorzystania na fotowoltaikę. Projektowana rozbudowa i połączenie istniejących budynków szkoły oraz warsztatów szkolnych obiektem o wymiarach 46x24m pozwoli na utworzenie łącznej powierzchni ok. 1100 m2. W toku prac koncepcyjnych przygotowano wariant rozbudowy zawierający dwa korytarze w osi północ-południe prowadzące po obu stronach projektowanej części obiektu połączone wewnętrznym korytarzem komunikacyjnym w kształt litery „H” z głównym wejściem do obiektu w jego środkowej części.
Południowa wystawa obiektu wykorzystana na 5 sal dydaktycznych z niewielkimi zapleczami (średnia pow. ok. 80m2); północna na aulę i pomieszczenia uzupełniające (biuro, toalety, szatnie).
W części dydaktycznej okablowanie strukturalne 7 kat. umożliwiające zastosowanie rozbudowanych
systemów IT; instalacje monitoringu, alarmowa oraz sygnalizacyjna – przeciwpożarowa.

W części praktycznej budynek z przeszkleniami nawiązywać będzie do obecnie istniejących warsztatów; dwie bramy roletowe ułatwiają dostęp i prowadzenie działań w dwóch strefach.
W ramach zapewnienia dostępności zaplanowano:
– w ciągach komunikacyjnych wewnątrz obiektu zostało zaprojektowane miejsca odpoczynku, w tym dla osób na wózkach;
– w części dydaktycznej i praktycznej zostanie zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych do wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń;
– toaleta dla niepełnosprawnych znajdować się będzie w węźle sanitarnym (zostanie wyposażona w podporę umywalkową; poręcz w/c ścienno – podłogową; poręcz w/c kątową ścienną; uchwyty ścienne;
przywołanie systemem alarmowym);
– pomieszczenia zostaną oznaczone tabliczkami w języku Brille’a – połączenie przewiązką pozwoli na ułatwiony dostęp osób niepełnosprawnych do całości obiektu.

Instalacja fotowoltaiczna, która ma zostać zamontowana na dachu budynku, będzie stanowić dodatkowe źródło energii elektrycznej dla całego kompleksu. Przewiduje się wykonanie instalacji wolnostojących modułów fotowoltaicznych (PV) wraz z konstrukcją wsporczą oraz osprzętem. Nominalna moc elektryczna
instalacji fotowoltaicznej będzie wynosić ok. 100 kWp. Przy założeniu symulacyjnego umiejscowienia inwestycji z zestawieniem konkretnych urządzeń instalacja powinna wykazywać się roczną generacją energii nie mniejszą niż 90 000 kWh/rok.
Otoczenie rozbudowanej części warsztatów utwardzone, w części dydaktycznej utwardzone w części obecnie stanowiącej parking i drogi komunikacyjne; wokół zieleń urządzona. Ogrodzenie warsztatów od ul. Włókniarzy odbudowane po pracach ziemnych.

Zagospodarowanie terenu otaczającego Branżowego Centrum Umiejętności.

Prace związane z rozbudową obiektów szkoły i warsztatów uzupełnią prace w otoczeniu obiektu. Ponieważ teren CKZIUA jest generalnie zagospodarowany w całości, prace są ograniczone do zakresu bezpośrednio związanego z zamierzeniem projektowym. Największym przekształceniem terenu jest wykonanie drogi technicznej do części praktycznej BCU (rozbudowana część warsztatów) wzdłuż ulicy Włókniarzy (za budynkiem warsztatów). Poprowadzenie drogi wymaga wyburzenia niewielkiej dobudówki w rogu budynku oraz wiaty służącej do składowania surowców budowlanych dla warsztatów. Dodatkowo przebudowana zostanie utwardzona już wcześniej kostką brukową nawierzchnia oraz będą prowadzone prace ziemne. Przeprowadzenie drogi technicznej nie ingeruje w środowisko naturalne w znaczący sposób – wymagać będzie przeniesienia kilkunastu młodych nasadzeń (zeszłoroczne), usunięcia trzech
niewielkich drzew i prac porządkowych terenu.

Ze względu na zakres prac ziemnych uzasadnione będzie także odtworzenie ogrodzenia w ciągu ul. Włókniarzy. Zagospodarowany i utwardzony obecnie plac z zostanie przekształcony w plac manewrowy dla części praktycznej BCU.
Realizacja prac usprawni dostępność istniejących obiektów w zakresie spełnienia przepisów pożarowych oraz pozwoli na uporządkowanie ciągów komunikacyjnych poza obiektami. Przebudowa poprawi także bezpieczeństwo uczniów poprzez zapewnienie możliwości przechodzenia pomiędzy wszystkimi obiektami wewnątrz budynków.

W otoczeniu zaplanowano miejsca odpoczynku dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Przy budynku miejsca parkingowe wydzielone do potrzeb osób niepełnosprawnych w jak najbliższej okolicy wejścia do budynku (brak konieczności stosowania ograniczeń w odległości miejsc od budynku); miejsca utwardzone kostką płaską lub płytami betonowymi na powierzchni zrównanej z ciągiem komunikacyjnym; ciągi komunikacyjne wokół obiektu o spadkach normatywnych. Ponadto wejście do budynku pozbawione przeszkód poziomych/terenowych i drzwi umożliwiające dostęp osobom na wózkach (w tym elektrycznych) o szerokości przekraczającej 100 cm; z klamką na wysokości maks. 130 cm lub systemem automatycznego otwierania. W przypadku zastosowania drzwi z dużą powierzchnią szklaną – pasy kontrastowe dla osób słabowidzących; w przypadku drzwi o konstrukcji tradycyjnej (bez automatycznego otwierania) drzwi będą otwierać się w zakresie przekraczającym kąt prosty. Wokół drzwi po obu stronach powierzchnia płaska min. 150×150 cm w celu manewrowania wózkiem.

Wyposażenie Branżowego Centrum Umiejętności.

Zakup całości wyposażenia w postępowaniach PZP. Wybrane elementy wyposażenia wraz z uzasadnieniem; w przypadku ilości większej niż 1 ilość podano w nawiasach:

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:
– samochód dostawczy elektryczny z DMC do 4,25 tony z windą;
– wózek widłowy spalinowy z gazem;
– wózek paletowy ręczny udźwig 2.500 kg z wagą;
– kontener morski DRY VAN 20”;
– bramka RFiD (czytnik z antenami wraz z konstrukcją bramki);
– oprogramowanie do obsługi tagów RFID + drukarka etykiet; regały paletowe [8 mb];
– mostek progresywny sprężynowy. Sprzęt pozwoli na symulację procesów spedycyjnych; samochód i wózek uzupełnią posiadany już sprzęt dając możliwość pełnej operacyjności spedycyjnej BCU;

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – SALKA DYDAKTYCZNA:
– telewizor projekcyjny 50-60 LED + urządzenie wielofunkcyjne A4;
– zestaw mebli dla 10 osób (stoliki +krzesła), biurko + krzesło szkoleniowca,
– terminal mobilny kolektor danych [2];
– laptop dla uczestników [5];
– oprogramowanie z funkcjami magazynowymi np. LoMag wersja EDU [6];
– oprogramowanie z funkcjami obsługi FRID wersja EDU [6].
Salka pozwoli na ochronę sprzętu i realizacje przyjęcia/wydania, tagowania kodami, wypełniania dokumentów transportowych w warunkach biura bez zanieczyszczeń. Salka umożliwi też jednoczesne działanie kilku grup szkoleniowych.
Do części praktycznej przynależy szatnia i zaplecze w części dydaktycznej BCU.

SALA AUDYTORYJNA:
– fotel konferencyjny [40];
– krzesła konferencyjne składane [60];
– ekran konferencyjny 98cali;
– projektor laserowy o wysokiej jasności;
– zestaw mikrofonów,
– kamera,
– mównica z podwyższeniem – stała.
Sala umożliwia realizację większych wydarzeń w BCU – seminariów, konferencji, dni otwartych.

PRACOWNIE ZAWODOWE: wyposażonych w zestawy meblowe dla 10 osób, tablice, kamery do zdalnych zajęć, sprzęt komputerowy/laptopy dla prowadzących. W każdej z sal monitor interaktywny min 80 cali.
Dodatkowo w:
PRACOWNII SPEDYCJI INTERMODALNEJ – makieta terminala intermodalnego i licencje oprogramowania do formatowania ładunków (np. EasCargo 3D),
PRACOWNII PROCESÓW SPEDYCYJNYCH – oprogramowanie do weryfikacji stanów magazynowych (np. LOMAG) oprogramowanie do etykiet logistycznych; drukarki etykiet [5]; bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych [11]; zestaw do bandowania ręcznego; ręczna owijarka do palet / streczownica;
półautomat do bandowania i makieta magazynu,
PRACOWNII SPEDYCJI DROGOWEJ I TELEMATYKI – oprogramowanie mapowe (np. Emapa Transport Europa [6]/Polska [6]; oprogramowanie do dokumentów transportowych; zestaw do uruchomienia telematyki w samochodzie,
PRACOWNII SYMULACJI OBSŁUGI SPEDYCYJNEJ – standardowe wyposażenie;
PRACOWNII VR – gogle VR [10] wraz z zestawami komputerowymi, oprogramowania do systemu VR – dot. inspekcji naczepy po załadunku; symulator wózka widłowego – fizyczny model wyposażony w ekrany i pełne, manualne sterowanie.
Pracownie podzielone tematycznie pozwalaj, a na realizowanie szkoleń/kursów w zakresie różnych umiejętności/kwalifikacji branżowych – niezbędne do procesu dydaktycznego w BCU.