W CKZiU w Andrychowie zostały rozdzielone stypendia dla uczniów zdolnych przyznawane na rok szkolny 2020/2021 w  ramach projektu  Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II, nr projektu: RPMP.10.02.02-12-0023/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Wartość całego projektu to kwota 4 755 560, 02 zł.

Wysokość pomocy stypendialnej wynosi 300 zł/miesięcznie brutto, co wypłacane przez 10 miesięcy, daje kwotę 3 000 zł w roku szkolnym dla jednego ucznia. Aż 21 uczniów/uczennic z klas II – IV Technikum nr 1 w Andrychowie otrzymało przedmiotowe wyróżnienie. W trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń podlega opiece dydaktycznej nauczyciela – opiekuna. Stypendium przeznaczone jest na wydatki związane z celami edukacyjnymi stypendysty.

Kwota przeznaczona na stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w CKZiU w Andrychowie w tym roku szkolnym wynosi 63 000 zł.

Stypendium przyznawane będzie także w kolejnych latach. Gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów.