TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI – ŚWIAT CZEKA NA CIEBIE!

Przedmiot rozszerzony: geografia

Przykładowe przedmioty zawodowe:

 • organizacja imprez i usług turystycznych
 • geografia turystyczna
 • pracownia obsługi turystycznej
 • pracownia informacji turystycznej
 • pracownia projektowania usług i imprez turystycznych

Dodatkowe umiejętności:

Podczas kształcenia poznasz walory i atrakcje turystyczne świata (geografia rozszerzona), które w połączeniu ze znajomością globalnych języków (angielski, niemiecki, hiszpański, włoski) oraz praktyczną wiedzą nabyta na stażach krajowych, pozwolą Ci być bardziej konkurencyjnym na rynku pracy. 

Specjalizacja: animacja czasu wolnego. 

Perspektywy zawodowe:

 • biura podróży (systemy rezerwacyjne, pilotaż, przewodnictwo, rezydentury) i agencje turystyczne
 • ośrodki informacji turystycznej, parki rozrywki
 • organy administracji rządowej i samorządowej zajmujące się organizacja i promocją turystyki
 • baza noclegowa
 • lotniska
 • stowarzyszenia

Charakterystyka zawodu: Technik organizacji turystyki

Technik organizacji turystyki organizuje działalność turystyczną; przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne; udziela informacji turystycznej; obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych; obsługuje konferencje, kongresy; prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów; prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki. Zawód technik organizacji turystyki wymaga umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii, obsługi programów komputerowych, realizowania zadań w systemach rezerwacyjnych oraz wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Technik organizacji turystyki zatrudnienie może znaleźć w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji.
Znaczenie interdyscyplinarnej turystyki jako sektora gospodarki wciąż wzrasta. Prognozy Instytutu Turystyki dotyczące ruchu turystycznego na świecie wskazują na dynamiczny rozwój branży turystycznej jako sektora gospodarki oraz wzrost udziału turystyki w zatrudnieniu. W dynamicznym rozwoju turystyki zauważalne są trendy związane ze zmianami demograficznymi, ze wzrastającą świadomością i edukacją, trendy dotyczące zdrowia czy informacji. Turystyka stała się też nieodłącznym elementem życia społecznego. Branża ta jest specyficzna – wymaga od pracowników wysokiej kultury osobistej, wysokich społecznych kompetencji, stałego kontaktu z ludźmi, komunikatywności, samodzielności i konieczności stałego dokształcania się. Oczekiwania pracodawców, formułowane przede wszystkim w oparciu o opis stanowiska pracy, nakierowane są głównie na kwalifikacje i praktyczne umiejętności związane z obsługą klientów, przygotowaniem atrakcyjnego produktu turystycznego i posługiwaniem się językami obcymi. Kolejnymi istotnym wymogami są znajomość branży, umiejętność obsługiwania systemów rezerwacyjnych oraz sporządzania dokumentacji branżowej, a także duża samodzielność.

Realizacja kształcenia w zawodzie technik organizacji turystyki wymaga wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycieli posiadających kompetencje w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, nowoczesnych urządzeń stanowiących wyposażenie pracowni szkolnych oraz merytorycznej, uaktualnianej wiedzy dostosowanej do nowej podstawy programowej.