TECHNIK EKONOMISTA – ZBILANSUJ ZYSKI!!

Przedmiot rozszerzony: matematyka.

Przykładowe przedmioty zawodowe:

 • rozliczanie finansowe jednostki organizacyjnej
 • kadry i płace
 • praca biurowa
 • podstawy ekonomii
 • elementy prawa

Dodatkowe umiejętności: 

 • obsługa programów księgowo-finansowych Insert Rewizor i Optima Księgowość
 • obsługa kas fiskalnych

Możliwe zatrudnienie:

 • praca w biurach rachunkowych
 • praca przy rekrutacji pracowników
 • prowadzenie sekretariatu
 • praca w administracji samorządowej, urzędach skarbowych i ZUS

Posiadamy wysokiej klasy sprzęt biurowy wraz ze specjalistycznym  oprogramowaniem.

Charakterystyka zawodu: Technik ekonomista

Technik ekonomista potrafi: stosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różne formy działań marketingowych; obliczać, interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać wyniki; sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw; posługiwać się technicznymi środkami biurowymi; ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze; prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi; prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych; sporządzać plany działania jednostki organizacyjnej; obliczać wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej; organizować procesy logistyczne w jednostce organizacyjnej; przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych; stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.

Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Oczekiwania pracodawców nakierowane są na praktyczne umiejętności podczas wykonywania czynności zawodowych zgodnych z opisem stanowisk pracy zawartych w Standardach kwalifikacji zawodowych, związanych między innymi z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych. Istnieje konieczność posługiwania się nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.