Projekt unijny pn. „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” realizowany jest w CKZIU w Andrychowie w okresie od 1 września 2020 roku do 30 września 2023 roku.

Główne cele Projektu „ACKZiU II” to zwiększenie szans aktywności zawodowej uczniów i uczennic szkół zawodowych z terenu Powiatu Wadowickiego (w tym szczególnie uczniów i uczennic CKZIU w Andrychowie) oraz dostosowanie wyposażenia szkoły do obecnych realiów rynku pracy.

Zadania do wykonania w ramach Projektu to:

 • przygotowanie kursów i szkoleń dla 820 uczniów i uczennic, z których co najmniej 500 uzyska kwalifikacje,
 • odbycie 300 staży zawodowych u pracodawców,
 • przygotowanie 120 uczniów i uczennic poprzez udział w doradztwie zawodowym do zaistnienia na lokalnym rynku pracy,
 • przeprowadzenie zajęć przygotowawczych do matury z matematyki i języka obcego dla 168 uczniów i uczennic,
 • przekazanie w formie stypendiów pomocy finansowej w kwocie 3000 zł dla 63 uczniów i uczennic,
 • podnoszenie kwalifikacji nauczycielskiej kadry przedmiotów zawodowych,
 • doposażenie szkoły ( powstaną 2 nowe pracownie dydaktyczne – ekonomiki transportu oraz maszyn i urządzeń CNC wyposażone w profesjonalny sprzęt).

Kwota dofinansowania z tytułu realizacji Projektu „ ACKZiU II” to 4 755 560, 02 zł.

Na kursy przeznaczono 1,736 mln zł, na staże zawodowe 1,29 mln zł, zajęcia przygotowawcze do matury 80 tys. zł, stypendia dla uczniów zdolnych 189 tys. zł, a na podniesienie potencjału dydaktycznego CKZiU w Andrychowie 820 tys. zł.

W ramach doposażenia szkoły planuje się zakup:

 • obrabiarki – centrum frezarskie,
 • drukarki 3D,
 • dwóch wózków widłowych do wysokiego składowania,
 • regałów magazynowych,
 • urządzeń do formowania i zabezpieczenia ładunku ,
 • wózka widłowego ręcznego z wagą elektroniczną.
 • wyposażenia pracowni ekonomiki transportu.

Standardy dostępności w projekcie Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Podczas rekrutacji do projektu oraz późniejszym udziale w zajęciach uczniowie mają możliwość zgłoszenia specjalnych potrzeb w następującym zakresie:

 • asysta osoby niepełnosprawnej;
 • wejście i uczestnictwo w zajęciach z psem asystującym;
 • uczestnictwo nauczyciela wspomagającego (cień), lub osoby towarzyszącej;
 • podłączenie słuchawek dla osób słabo słyszących do pętli indukcyjnej;
 • zapewnienie wejścia do budynku dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim;
 • lub inne według potrzeb.

Zgłoszenie specjalnych potrzeb może odbywać się:

lub osobiście, lub za pomocą osób trzecich:

 • w sekretariacie szkoły;
 • w biurze projektów;
 • u nauczycieli prowadzących zajęcia.
 • Biuro projektu, sekretariat szkoły, sale w których prowadzone będą zajęcia znajdują się na parterze budynku szkoły w pomieszczeniach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych z możliwością dojazdu wózka inwalidzkiego;
 • w przypadku rekrutacji osób niepełnosprawnych w projekcie zawiadomione zostaną instytucje wspierające osoby niepełnosprawne.