Aby otrzymać stypendium stażowe należy:

 1. złożyć wypełniony wniosek o przyznanie stypendium stażowego w ramach projektu – podpisy wnioskodawcy ( pełnoletni uczeń/ uczennica lub rodzic i uczeń/ uczennica w przypadku osób niepełnoletnich);
 2. oraz dołączyć:
  • wypełniony i podpisany przez właściwe osoby dziennik stażu;
  • wypełniony i podpisany przez właściwe osoby certyfikat odbycia stażu;
  • ramowy program stażu,
 • informację o numerze rachunku bankowego,
 • oświadczenie o otrzymaniu materiałów niezbędnych do realizacji stażu.

 

Aby otrzymać zwrot faktycznie poniesionych kosztów przejazdu należy:

 1. wypełnić wniosek o zwrot faktycznie poniesionych kosztów przejazdu – podpis uczestnika/ uczestniczki projektu;

dołączyć:           imienny bilet miesięczny lub

dwa bilety jednostkowe z pierwszego dnia stażu ( tam i z powrotem)  oraz oświadczenie przewoźnika o cenie biletu – podpis i pieczęć przewoźnika).

 

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.

 

Zszyte poszczególne dokumenty wkładamy do foliowej koszulki wg następującej kolejności:

 1. wniosek o przyznanie stypendium stażowego.
 2. dziennik stażu,
 3. certyfikat odbycia stażu,
 4. ramowy program stażu,
 5. informację o numerze rachunku bankowego,
 6. oświadczenie o otrzymaniu materiałów niezbędnych do realizacji stażu, ewentualnie
 7. wniosek o zwrot faktycznie poniesionych kosztów przejazdu z biletem imiennym lub 2 jednorazowymi (spięte z wnioskiem) i oświadczenie przewoźnika o cenie biletu.

                                          Może  być więcej biletów jeżeli dojeżdżałeś/łaś z przesiadką.

 

Przygotowane dokumenty uczniowie składają  31 lipca 2023 r. w CKZiU w Andrychowie ul. Starowiejska 22a w sali 48.

Uczniowie/uczennice, którzy ukończyli staż w lipcu w zawodach technik ekonomista, technik spedytor, technik reklamy/ organizacji reklamy i logistyk.

 

poniedziałek  31 lipca 2023 r. o godzinie 9.00
Uczniowie/uczennice,  którzy ukończyli staż w lipcu w zwodach technik reklamy/ organizacji reklamy, technik handlowiec, technik logistyk, technik hotelarz, technik budownictwa i technik usług fryzjerskich.

 

poniedziałek 31 lipca 2023 r. o godzinie 11.00
Uczniowie/uczennice,  którzy ukończyli staż w lipcu w zwodach: technik mechanik, technik informatyk i technik organizacji turystyki. poniedziałek 31 lipca 2023 r. o godzinie 13.00

 

Uczestnicy stażu są wyrejestrowywani z ZUS- u swoich rodziców i po stażu rodzice muszą ich ponownie zarejestrować.

Na spotkanie każdy uczeń/uczennica musi:

 1. przyjść punktualnie;
 2. mieć ze sobą piszący długopis                                                                            Mentor K. Szczygieł