Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej  www.ckziuandrychow.pl do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www. ckziuandrychow.pl

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 • Data publikacji strony internetowej: 24 marca 2021
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24 marca 2021

Podmiot
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie

Adres strony internetowej
www.ckziuandrychow.pl

Status zgodności

Serwis ckziuandrychow.pl  jest częściowo zgodny ze standardem WCAG 2.1. z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niedostosowana czytelność tekstów opublikowanych dla osób niewidomych
 • brak zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik
 • teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • niedostosowanie plików PDF, Word i innych popularnych plików do ściągnięcia dla osób niewidomych
 • częściowo widzialny wizualny fokus w aktywnych elementach, takich jak odnośniki, banery czy pola formularza
 • odnośniki mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia
 • brak zastosowanego usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony
 • brak odpowiedniego stosunku jasności tekstu do tła oraz nieodpowiedni kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść
 • wybrane skrypty i aplety mogą być nie dostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury
 • formularze, w tym formularz wyszukiwarki, są częściowo zgodnie ze standardami. Pola formularzy i przyciski powinny być właściwie opisane

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • zmiana kontrastu,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Z osobami odpowiedzialnymi można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej sekretariat@ckziuandrychow.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, ul. Starowiejska 22a, Małopolskie, 34-120 Andrychów.

– wejście dla osób na wózku inwalidzkim do budynku głównego od strony wschodniej w pobliżu wyjścia ewakuacyjnego z  dużej sali gimnastycznej oraz na warsztacie szkolnym od strony północnej z lewej strony budynku

– toaleta w budynku głównym oraz na warsztacie szkolnym

– możliwość wejścia do szkoły z psem przewodnikiem do budynku głównego oraz na warsztat szkolny

– miejsca parkingowe przy bramie głównej, koło przewiązki obok altany śmietnikowej oraz na warsztacie szkolnym

– przenośne pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących w budynku głównym obok sekretariatu Dyrektora Szkoły oraz na warsztacie szkolnym w sekretariacie

– miejsce do odpoczynku znajduje się w budynku głównym obok sekretariatu dyrektora szkoły.

Inne informacje i oświadczenia

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie dokłada starań aby sukcesywnie wymieniać treści niedostęne cyfrowo na treści dostęne cyfrowo. Dotyczy to między innymi skanowanych dokumentów, zdjęć i linków bez opisów alternatywnych, filmów bez napisów dla osób głuchych.

Data sporządzenia
24.03.2021