1. Liczba uczestników kursu: 10
  2. Liczba zrealizowanych godzin kursu: 30h
  3. Cele zajęć: umiejętność wskazania przez uczestnika regulacji prawnych dotyczących działalności w turystyce, rozróżnianie form i rodzajów turystyki, wskazanie zagrożeń wynikających z turystyki masowej zarówno dla regionów recepcyjnych jak i samych turystów, znajomość idei couchsurfingu, freeganizmu, zero-waste, czy warmshowers (w odniesieniu do turystyki rowerowej).
  4. Realizowane tematy/zagadnienia: Questing i geocaching jako nowatorskie produkty turystyczne. Urbex oraz turystyka industrialna. Projektowanie programu imprezy dostosowanego do potrzeb i możliwości uczestników, minimalizujący negatywny wpływ na środowisko recepcyjne oraz nieprzeładowany atrakcjami, pozwalający na doświadczanie zamiast powierzchownego zwiedzania. Turystyka przygodowa: rodzaje, charakterystyka uczestnika turystyki przygodowej, zagrożenia wynikające ze specyfiki danego rodzaju turystyki przygodowej (wodna, lądowa, powietrzna) i umiejętność zapobiegania zagrożeniom poprzez zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa. Turystyka przygodowa w Polsce i na świecie-przykłady walorów turystycznych. Metodyka pilotażu, prawa i obowiązki pilota, postępowanie w sytuacjach awaryjnych i losowych.
  5. Podsumowanie: Kurs pilotażu i przewodnictwo turystyczne pomaga zrozumieć ideę pracy pilota; jego zakres obowiązków, odpowiedzialność, kompetencje i cechy osobowości oraz sposób postępowania w różnych sytuacjach awaryjnych. Ponadto, poszerza zakres wiedzy z szeroko rozumianej turystyki, jako zjawiska społeczno-kulturowego oraz obejmuje tematykę ekologii i rozwoju turystyki w sposób zrównoważony. Absolwent potrafi zaprojektować program wycieczki, który będzie respektował kulturę krajów odwiedzanych i nie wpłynie negatywnie na środowisko recepcyjne. Propaguje turystykę alternatywną, przygodową i ekologiczną. Po ukończonym kursie, uczestnik posiada bogatą wiedzę praktyczną i teoretyczną, dlatego staje się osobą bardziej atrakcyjną na rynku pracy i pożądaną wśród agentów turystycznych czy touroperatorów.

Natalia Handzlik

kurs