Warunkiem koniecznym przyjęcia do technikum jest dostarczenie zaświadczenia z poradni medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Skierowanie na badanie można otrzymać w sekretariacie uczniowskim w CKZiU.