Lp.  Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów
dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania
wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz
szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe
od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca
2021 r.
do godz. 15.00
od 3 sierpnia 2021 r.
do 5 sierpnia 2021 r.
do godz. 15.00
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym
zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje
od 25 czerwca
2021 r.
do 14 lipca 2021 r.
do godz. 15.00
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i
dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w
oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych
z ustaleniem tych okoliczności.
do 14 lipca 2021 r. 5 sierpnia 2021 r.
4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i
dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub
prezydenta) wskazanych w oświadczeniach
do 21 lipca 2021 r. 13 sierpnia 2021 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych
22 lipca 2021 r. 16 sierpnia 2021 r.
6 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 17 maja 2021 r.
do 26 lipca 2021 r.
od 3 sierpnia 2021 r.
do 13 sierpnia 2021 r.
7 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i
oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu**
od 23 lipca 2021 r.
do 30 lipca 2021 r.
do godz. 15.00
od 17 sierpnia 2021
r. do 20 sierpnia
2021 r. do godz.
15.00
8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych
2 sierpnia 2021 r.
do godz. 14.00
23 sierpnia 2021 r.
9 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w
szkole
2 sierpnia 2021 r. 23 sierpnia 2021 r.
10 Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach
ponadpodstawowych
do 3 sierpnia 2021 r. 24 sierpnia 2021 r.
11 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 5 sierpnia 2021 r. 26 sierpnia 2021 r.
12 Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o
sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia
13 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania
odmowy przyjęcia
14 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do
dyrektora szkoły

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

Dodatkowe informacje:

  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemuoświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacjielektronicznej.
  2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.