Projekt CKZiU

W tym miejscu publikujemy wszelkie
informacje dotyczące projektów

w ramach
Andrychowskiego Centrum

Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego

Mentor ds. projektu mgr inż. Krzysztof Szczygieł

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1 im. prof. T. Kotarbińskiego w Andrychowie w CKZiU w Andrychowie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2019".

Rekrutacja 2018/2019

Opublikowano: czwartek, 01, marzec 2018

TERMINARZ dostępny jest >>>TUTAJ<<<

UWAGA! Warunkiem koniecznym przyjęcia do technikum jest dostarczenie zaświadczenia z poradni medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Skierowanie na badanie można otrzymać w sekretariacie uczniowskim w CKZiU.

Należy wypełnić zgłoszenie i wniosek o przyjęcie do szkoły poprzez stronę internetową: www.malopolska.edu.com.pl/Kandydat

Podanie należy:

 • wydrukować
 • podpisane przez kandydata oraz rodzica dostarczyć do sekretariatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie. Należy zapoznać się wcześniej z Poradnikiem dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie zamieszczonym na w/w stronie internetowej.

Baner

 

 


 

Planowany nabór do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na rok szkolny 2018/2019

 

Technikum; klasy kształcące w zawodach:

 • technik mechanik (matematyka, fizyka)
 • technik ekonomista (j.angielski, matematyka)
 • technik informatyk (j.angielski, matematyka)
 • technik organizacji reklamy (j. polski, informatyka)
 • technik obsługi turystycznej (j.angielski, geografia)
 • technik spedytor (j.angielski, geografia)
 • technik budownictwa (matematyka, fizyka)

Szkoła Branżowa I stopnia - klasa wielozawodowa kształcąca w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych;
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik;
 • elektryk;
 • operator obrabiarek skrawających;
 • monter sieci i urządzeń sanitarnych;
 • murarz - tynkarz;
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
 • stolarz;
 • sprzedawca;
 • fryzjer.

lub proponujemy kształcenie pracowników młodocianych w klasie wielozawodowej we wszystkich zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zgodnie z oczekiwaniami i zainteresowaniami młodzieży.  

(Zajęcia praktyczne u pracodawcy)

Kursy dokształcania teoretycznego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Uczymy się w godzinach 710 do 1555

Kandydaci do oddziałów klas pierwszych składają w szkołach podania - kwestionariusze, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów, a w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie w następujących terminach poprzedzających rekrutację:

Kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum.

W przypadku, gdy tylko wybrane szkoły ponadgimnazjalne objęte są tym systemem, a gimnazjum nie jest objęte, kandydaci składają podanie wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

Do podania o przyjęcie do Szkoły należy dołączyć:

a) poświadczoną kopię zaświadczenia ukończenia gimnazjum (rekrutacja tradycyjna),

b) poświadczona kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (rekrutacja tradycyjna),

c) w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły (klasy) prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (medycyna pracy),

d) w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządu ruchu innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

e) zaświadczenie / zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata finalisty konkursów

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w CKZiU w Andrychowie są:

a) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

b) karta zdrowia,

c) 2 zdjęcia (czytelnie podpisane Nazwisko i Imię),

d) w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły (klasy) prowadzącej kształcenie zawodowe (Technikum, Szkoła Branżowa) zaświadczenie lekarskie medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,

e) uzupełniające dane dla pielęgniarki szkolnej.

Niezbędne druki są do pobrania w sekretariacie uczniowskim w dni nauki szkolnej.

 

 • Szkolna Komisja Kwalifikacyjno – Rekrutacyjna ogłasza wyniki rekrutacji, uwzględniając zasadę umieszczania kandydata na liście w kolejności alfabetycznej oraz podając najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 • Klasy zostaną utworzone, gdy ilość uczniów przekroczy minimum ustalone przez organ prowadzący.
 • Powyższe warunki rekrutacji dotyczą zarówno Technikum jak i Szkoły Branżowej I stopnia - klas wielozawodowych kształcącej w zawodach
 • W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie wszelkie decyzje podejmuje Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna CKZiU w Andrychowie na podstawie „Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 25.01.2018r.” oraz przepisów odrębnych.

Pełna treść  Warunków i kryteriów rekrutacji uczniów w formacie PDF dostępna jest >>TUTAJ<<


 

Technikum Nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie

Cykl kształcenia trwa 4 lata. W trakcie cyklu uczniowie zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach przewidzianych dla danego zawodu. Po zakończeniu klasy czwartej abiturient może przystąpić do Egzaminu Maturalnego, który umożliwia podjęcie studiów wyższych.

Jeżeli ilość kandydatów przekroczy liczbę miejsc, o przyjęciu do szkoły decydować będą wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz oceny końcowe z: języka polskiego, języka obcego zdawanego na egzaminie gimnazjalnym, matematyki, informatyki oraz innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z warunkami i kryteriami rekrutacji uczniów.

Charakterystyka zawodu: Technik mechanik 311504

mech_ckziu

Technik mechanik jest zawodem kształconym od wielu lat. Zakresem swym obejmuje takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki.mech

Przemysł maszynowy należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy.

Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane i użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające i inne. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem uniwersalnym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

 

Charakterystyka zawodu: Technik informatyk 351203

informatyk_ckziu

Technik informatyk potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład zawodu uzyskuje wiedzę  i  umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach branży informatycznej.

I  Planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje  organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe  z  oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia  peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów  komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Odpowiada za konserwacje urządzeń techniki  komputerowej w czasie ich okresu użytkowania. Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje  w optymalnej wydajności systemy operacyjne. Wykonuje  zadania serwisowe polegające  na  diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera, urządzeń mobilnych i  peryferyjnych  oraz  systemu operacyjnego. Monitoruje pracę systemów komputerowych. Wycenia i  kosztorysuje  konfiguracje systemów komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy. Dba o  aspekty  ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpieczeństwo i higienę pracy. Potrafi  zorganizować i prowadzić sklep komputerowy  i serwis.inf

II  Dobiera urządzenia sieciowe,  serw ery , medium transmisyjne oraz oprogramowanie  systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej.  Montuje  okablowanie strukturalne  lokalnej sieci komputerowej według projektu.  Instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe  i sieciowe systemy operacyjne.  Odpowiada za  właściwe działanie lokalnej sieci  komputerowej.  Wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej. Administruje zasobami  i  użytkownikami lokalnej sieci komputerowej. Podłącza sieć lokalną do Internetu i  zabezpiecza przepływ danych w sieci. Nadzoruje politykę bezpieczeństwa danych  osobowych w postaci elektronicznej. Diagnozuje i naprawia awarie występujące w lokalnej  sieci komputerowej. Organizuje pracę podczas montażu sieci i jej naprawy przestrzegając  zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzoruje procesami montażu i naprawy lokalnej  sieci komputerowej. Jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej  lokalnej sieci komputerowej.

III  Program uje  proste  aplikacje desktopowe  i mobilne. Projektuje i wykonuje strony  internetowe, s klepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny  wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje,  skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serw era. Administruje aplikacjami  i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie  graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby  stron internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych. Monitoruje i  testuje  witryny i aplikacje internetowe. Konfiguruje i naprawia lokalne i  internetowe bazy danych.  Nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych.  Prowadzi działalność gospodarczą usługową w  zakresie baz danych i  aplikacji  desktopowych, internetowych oraz mobilnych.

 

 

Charakterystyka zawodu: Technik ekonomista 331403

ekonomistka

Technik ekonomista potrafi: stosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różne formy działań marketingowych; obliczać, interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać wyniki; sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw; posługiwać się technicznymi środkami biurowymi; ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze; prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi; prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych; sporządzać plany działania jednostki organizacyjnej; obliczać wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej; organizować procesy logistyczne w jednostce organizacyjnej; przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych; stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.ekonomistA

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.

Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Oczekiwania pracodawców nakierowane są na praktyczne umiejętności podczas wykonywania czynności zawodowych zgodnych z opisem stanowisk pracy zawartych w Standardach kwalifikacji zawodowych, związanych między innymi z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych. Istnieje konieczność posługiwania się nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.

 

Charakterystyka zawodu: Technik obsługi turystycznej 422103

turystyk_zs1

Technik obsługi turystycznej organizuje działalność turystyczną; przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne; udziela informacji turystycznej; obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych; obsługuje konferencje, kongresy; prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów; prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki. Zawód technik obsługi turystycznej wymaga umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii, obsługi programów komputerowych, realizowania zadań w systemach rezerwacyjnych oraz wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Technik obsługi turystycznej zatrudnienie może znaleźć w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji.

Znaczenie interdyscyplinarnej turystyki jako sektora gospodarki wciąż wzrasta. Prognozy Instytutu Turystyki dotyczące ruchu turystycznego na świecie wskazują na dynamiczny rozwój branży turystycznej jako sektora gospodarki oraz wzrost udziału turystyki w zatrudnieniu. W dynamicznym rozwoju turystyki zauważalne są trendy związane ze zmianami demograficznymi, ze wzrastającą świadomością i edukacją, trendy dotyczące zdrowia czy informacji. Turystyka stała się też nieodłącznym elementem życia społecznego. turystyk_CKZIUBranża ta jest specyficzna – wymaga od pracowników wysokiej kultury osobistej, wysokich społecznych kompetencji, stałego kontaktu z ludźmi, komunikatywności, samodzielności i konieczności stałego dokształcania się. Oczekiwania pracodawców, formułowane przede wszystkim w oparciu o opis stanowiska pracy, nakierowane są głównie na kwalifikacje i praktyczne umiejętności związane z obsługą klientów, przygotowaniem atrakcyjnego produktu turystycznego i posługiwaniem się językami obcymi. Kolejnymi istotnym wymogami są znajomość branży, umiejętność obsługiwania systemów rezerwacyjnych oraz sporządzania dokumentacji branżowej, a także duża samodzielność.

Realizacja kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej wymaga wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycieli posiadających kompetencje w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, nowoczesnych urządzeń stanowiących wyposażenie pracowni szkolnych oraz merytorycznej, uaktualnianej wiedzy dostosowanej do nowej podstawy programowej.

 

Charakterystyka zawodu: Technik organizacji reklamy 333906

t.reklamy_CKZIU

Technik organizacji reklamy przeprowadza analizy marketingowe, zbiera informacje na temat zleceniodawców i ich oczekiwań, przygotowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, opracowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, uczestniczy w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych.

Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w: agencjach reklamowych, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej. Reklama jest ściśle związana z gospodarką rynkową, w której problem stanowi nie tyle wytworzenie jakiegoś produktu lub usługi, ile jego sprzedanie.t.reklamy_CKZIU Nasilająca się konkurencja na rynku powoduje, że przedsiębiorcy potrzebują pracowników przygotowanych do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi. Technik organizacji reklamy powinien docierać do odbiorców różnymi środkami reklamy, skutecznie oddziaływać na ich pozytywne postawy, emocje, przekonania. Dlatego w procesie dydaktycznym powinniśmy położyć nacisk na kształtowanie rożnych cech i postaw, a w szczególności komunikatywność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu, umiejętność prowadzenia negocjacji, kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych, łatwość nawiązywania kontaktów, stosowanie się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej. Ważnym celem procesu kształcenia w tym zawodzie, jest również wyposażenie absolwenta w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ekonomicznym, który pozwoli na komunikowanie się i kształtowanie konsumpcji w skali makro- i mikroekonomicznej.

Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę na wybranej uczelni, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

 

Charakterystyka zawodu: Technik spedytor 333108

spedytor_CKZIU

Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą. Spedytorem może być tylko ten, kto zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie, na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny. Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu oraz importu towarów spedytor odpowiedzialny jest za wypełnianie dokumentów oraz organizację odpraw celnych. Spedytor w swojej pracy doradza w sprawach wyboru gestii transportowej, środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu. Planuje potrzeby spedycyjne placówki transportowej, co związane jest z określaniem i ustalaniem niezbędnej liczby środków transportu do wykonania zadania przewozowego.

Do zadań spedytora należy zaliczyć również ubezpieczenie towaru, opracowanie instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów, zawieranie umów z klientami krajowymi i zagranicznymi biorącymi udział w usłudze przemieszczania ładunku, sporządzanie i kompletowanie dokumentów przewozowych i innych wymaganych przepisami importera, eksportera oraz państw tranzytowych. spedytor_CKZIUSpedytor organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe. Na spedytorze spoczywa także obowiązek uzgodnienia każdorazowo sposobów i miejsca dostarczenia ładunku. W szczególnych sytuacjach na zlecenie klienta organizuje czasowe przechowywanie i magazynowanie ładunków. Z przewozami międzynarodowymi związane są zadania dotyczące organizowania odprawy celnej. W sytuacjach zakłóceń w realizacji dostawy towaru zadaniem spedytora jest natychmiastowe likwidowanie wynikłych przeszkód i zakłóceń.

Miejscem pracy spedytora są pomieszczenia biurowe oraz miejsca załadunku, rozładunku lub przeładunku towarów. W niektórych sytuacjach spedytor bierze również udział w przewozie. Podstawowymi narzędziami pracy spedytora są komputer, fax oraz telefon.

Spedytor powinien biegle posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym oraz umieć wykorzystywać zalety Internetu. Spedytor może pełnić funkcje kierownika i podwładnego. Czas pracy uzależniony jest od liczby i rodzaju spraw wymagających załatwienia. Do podstawowych cech, jakie powinien posiadać spedytor, należy zdolność organizacji i negocjacji, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi oraz samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji. Spedytora powinna także cechować aktywność przejawiająca się w samodzielnym podejmowaniu działań, bez czekania na wydanie polecenia.

Transport i spedycja należą do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Spedytor może pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary oraz w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.

Charakterystyka zawodu: Technik budownictwa 311204

budowlaniec_CKZIU

Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z: budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem budynkami.

Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, różne jest środowisko, w którym technik budownictwa pracuje. Praca w tym zawodzie wykonywana jest przede wszystkim na wolnym powietrzu (budowa obiektów budowlanych), ale także wewnątrz budynków. Technik budownictwa prawie zawsze pracuje w zespole ludzi. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych. Zdecydowana większość techników budownictwa pracuje w firmach wykonawczych.

Na terenie budowy zagrożenie stwarzają m.in. wykopy, rusztowania, części ruchome maszyn budowlanych. Występują również uciążliwości pracy związane z warunkami atmosferycznymi (opady deszczu, śniegu, niskie i wysokie temperatury, wiatr). Dla prowadzących roboty ważna jest umiejętność nawiązywania kontaktów i bezkonfliktowego współdziałania ze współpracownikami.

Technika budownictwa winna charakteryzować dobra pamięć (dotycząca ludzi, rzeczy, a szczególnie orientacji na terenie budowy). Praca przy zmiennych, niekorzystnych warunkach atmosferycznych i często nieprzewidzianych warunkach technicznych, wymaga cierpliwości i umiejętności szybkiego dostosowania do nowej sytuacji. Duże znaczenie w tym zawodzie ma dobra sprawność fizyczna oraz duża odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Ważną cechą jest dobry wzrok oraz brak lęku wysokości z uwagi na częstą pracę na wysokich rusztowaniach.budowlaniec_CKZIU

Technik budownictwa może być zatrudniony w: firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie, biurach projektowych projektujących obiekty budowlane, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach i składach materiałów budowlanych, administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.

W zawodzie technika budownictwa wyróżnia się grupy stanowisk pracy związanych z: wykonawstwem robót budowlanych: ziemnych, fundamentowych, betoniarskich, zbrojarskich, murarskich, ciesielskich, wykończeniowych oraz instalacyjnych, organizacją robót budowlanych, eksploatacją, utrzymaniem obiektów budowlanych oraz sporządzaniem kosztorysów i przygotowywaniem dokumentacji przetargowej.

Budownictwo należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w sekcji budownictwo w 2011 roku było zatrudnionych ok. 500 tys. osób. Osoby te są głównie zatrudniane w prywatnych firmach budowlanych. „Budowlańcy” należą do grupy poszukiwanych pracowników w kraju i za granicami naszego państwa. Pracodawcy w kraju oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów szkół branżowych i technikum kształcących dla potrzeb budownictwa. W ich ocenie poza kwalifikacjami zawodowymi, ważne są także kompetencje personalne i społeczne, choćby zaangażowanie w wykonywaną pracę. Pracodawcy zagraniczni cenią sobie polskich fachowców z branży budowlanej, jednak wymagają umiejętności posługiwania się językiem zawodowym.

Osoby przedsiębiorcze mogą otworzyć własne firmy budowlane, w których będą zatrudniali innych. Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o Centralną Bazę Ofert Pracy zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy wykazała, że zawody z obszar budownictwa należą do poszukiwanych na rynku pracy. Najwięcej ofert pracy w branży budowlanej skierowanych było do: murarzy-tynkarzy, betoniarzy-zbrojarzy.

Powyższe informacje pochodzą z programów nauczania w poszczególnych zawodach opracowanych i udostępnianych przez
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

 


Szczegóły oferty kształcenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie na rok szkolny 2018/2019

Technik mechanik (symbol 311504):

 • Przedmioty rozszerzone - matematyka, fizyka;
 • Przedmioty uzupełniające - historia i społeczeństwo;
 • Języki obce:
  • Do wyboru przez ucznia - j. niemiecki, j. angielski, j. rosyjski, j. francuski, j. włoski, j. hiszpański;
 • Kwalifikacje:
  • K1 - MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (egzamin - koniec kl. 3);
  • K2 - MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (egzamin - koniec I sem. kl. 4);
 • Praktyki zawodowe – 3 tyg./kl. 2 i 4 tyg./kl. 3.

Technik informatyk (symbol 351203):

 • Przedmioty rozszerzone - matematyka, j. angielski;
 • Przedmioty uzupełniające - historia i społeczeństwo;
 • Języki obce:
  • Do wyboru przez ucznia - j. niemiecki, j. angielski, j. rosyjski, j. francuski, j. włoski, j. hiszpański;
 • Kwalifikacje:
  • K1 – EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (egzamin - koniec kl. 3);
  • K2 – EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (egzamin - koniec I sem. kl. 4);
 • Praktyki zawodowe – 4 tyg./kl. 2 i 4 tyg./kl. 3.

Technik ekonomista (symbol 351203):

 • Przedmioty rozszerzone - matematyka, j. angielski;
 • Przedmioty uzupełniające - historia i społeczeństwo;
 • Języki obce:
  • Do wyboru przez ucznia - j. niemiecki, j. angielski, j. rosyjski, j. francuski, j. włoski, j. hiszpański;
 • Kwalifikacje:
  • K1 – AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (egzamin - koniec kl. 3);
  • K2 - AU.36 Prowadzenie rachunkowości (egzamin - koniec I sem. kl. 4);
 • Praktyki zawodowe – 2 tyg./klasa 2 i 4 tyg./klasa 3..

Technik organizacji reklamy (symbol 333906):

 • Przedmioty rozszerzone - j. polski, informatyka;
 • Przedmioty uzupełniające - historia i społeczeństwo;
 • Języki obce:
  • Do wyboru przez ucznia - j. niemiecki, j. angielski, j. rosyjski, j. francuski, j. włoski, j. hiszpański;
 • Kwalifikacje:
  • K1 - AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych;
  • K2 - AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
 • Praktyki zawodowe – 4 tyg./klasa 3.

Technik obsługi turystycznej (symbol 422103):

 • Przedmioty rozszerzone - geografia, j. angielski;
 • Przedmioty uzupełniające - historia i społeczeństwo;
 • Języki obce:
  • Do wyboru przez ucznia - j. niemiecki, j. angielski, j. rosyjski, j. francuski, j. włoski, j. hiszpański;
 • Kwalifikacje:
  • K1 – TG.14 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych (egzamin - koniec kl. 3);
  • K2 - TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych (egzamin - koniec I sem. kl. 4);
 • Praktyki zawodowe – 4 tyg./klasa 2; 4 tyg./klasa 3.

Technik spedytor (symbol 333108):

 • Przedmioty rozszerzone - geografia, j. angielski;
 • Przedmioty uzupełniające - historia i społeczeństwo;
 • Języki obce:
  • Do wyboru przez ucznia - j. niemiecki, j. angielski, j. rosyjski, j. francuski, j. włoski, j. hiszpański;
 • Kwalifikacje:
  • K1 - AU. 31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów. – (egzamin - koniec I sem. kl. 4)
 • Praktyki zawodowe – 4 tyg./klasa 3.

Technik budownictwa (symbol 311204):

 • Przedmioty rozszerzone - matematyka, fizyka;
 • Przedmioty uzupełniające - historia i społeczeństwo;
 • Języki obce:
  • Do wyboru przez ucznia - j. niemiecki, j. angielski, j. rosyjski, j. francuski, j. włoski, j. hiszpański;
 • Kwalifikacje:
  • K1BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych (egzamin - koniec kl. 3);
  • K2BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (egzamin - koniec I sem. kl. 4);
 • Praktyki zawodowe – 4 tyg./klasa 3

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie

 MONTER SIECI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH kod zawodu 742202

Kwalifikacje zawodowe

1. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych.
2. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych.

Główne zadania i wykonywane czynności

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych odpowiada za prawidłowy montaż i remonty sieci oraz instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

 • Wykonuje montaż instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 • Montuje przyłącza wodno-kanalizacyjne, urządzenia do pomiaru ciśnienia, przepływu wody, gazu, przewodów kanalizacyjnych itp.
 • Wykonuje roboty przygotowawcze związane z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych.
 • Wykonuje roboty związane z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych.
 • Wykonuje roboty związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.
 • Przeprowadza konserwacje instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych.
 • Usuwa awarie wodociągowe.

Kompetencje i kwalifikacje

Pracę w zawodzie montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych może wykonywać osoba, która ukończyła szkołę branżową I stopnia. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się również w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i nauki w rzemiośle. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych w dalszym procesie kształcenia można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń sanitarnych, uzupełniając wykształcenie ogólne do poziomu średniego.

ELEKTROMECHANIK kod zawodu 7111201

Kwalifikacje zawodowe

1. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

Główne zadania i wykonywane czynności

 • Elektromechanik zajmuje się montażem, kontrolą i naprawą oraz konserwacją układów, urządzeń i maszyn elektrycznych.
 • Dokonuje przeglądu technicznego urządzeń elektrycznych.
 • Montuje oraz demontuje podzespoły elektryczne i mechaniczne w urządzeniach i maszynach.
 • Naprawia oraz konserwuje dany sprzęt.
 • Instaluje urządzenia elektryczne oraz nadzoruje eksploatację maszyn i urządzeń elektrycznych w trakcie przeglądów okresowych.

Kompetencje i kwalifikacje

Pracę w zawodzie elektromechanika może wykonywać osoba, która ukończyła szkołę zawodową lub zawodowy kurs kwalifikacyjny.

Elektromechanik powinien mieć wiedzę w zakresie elektryki i mechaniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych, co najmniej podstawą wiedzę o technologii, materiałoznawstwie i pomiarach elektrycznych, powinien znać zasady i procedury postępowania z urządzeniami elektromechanicznymi. Powinien znać i rozumieć zależności pomiędzy montowaniem, naprawą a konserwacją urządzeń.

Elektromechanik powinien znać zasady i przepisy bhp oraz ochrony ppoż., a także radzić sobie z dobieraniem metod, sposobów i materiałów oraz narzędzi niezbędnych przy montowaniu, naprawianiu i konserwowaniu. Powinien umieć czytać dokumentację techniczną, schematy oraz ogólne instrukcje. Osoba na tym stanowisku powinna umiejętnie łączyć fakty w całość w celu podjęcia konkretnych czynności, a także wykonywać czytelną dokumentację po realizacji zadań.

Wykonywanie zwodu elektromechanika wymaga zdolności manualnych, umiejętności precyzyjnego posługiwania się narzędziami i sprzętem niezbędnym do montowania, naprawiania i konserwacji urządzeń i maszyn. Elektromechanika powinna cechować dokładność i precyzyjność oraz dbałość o porządek. Powinien łatwo adaptować się do zmieniającej się sytuacji oraz pracy w różnym tempie.

 

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH kod zawodu 722307

Kwalifikacje zawodowe

1. Użytkowanie obrabiarek skrawających.

Główne zadania i wykonywane czynności

 • Operator obrabiarek skrawających wykonuje obróbki na obrabiarkach skrawających oraz nadzoruje proces wytwarzania produktów na tokarkach lub frezarkach sterowanych numerycznie.
 • Ustawia parametry i nadzoruje pracę obrabiarek skrawających.
 • Mocuje obrabiane przedmioty.
 • Uruchamia, realizuje obróbkę i zatrzymuje obrabiarki skrawające.
 • Wykrywa nieprawidłowości w pracy obrabiarek.
 • Obsługuje przyrządy i narzędzia pomiarowe do sprawdzania jakości wykonanej obróbki.

Kompetencje i kwalifikacje

Pracę w zawodzie operatora obrabiarek skrawających może wykonywać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia szkoły branżowej I stopnia. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się również w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i nauki w rzemiośle. W toku dalszego kształcenia można uzupełnić wykształcenie ogólne do średniego, uzyskując tytuł technika mechanika.

Wykonywanie zawodu operatora obrabiarek skrawających wymaga uzdolnień technicznych i manualnych. Operatora powinna cechować odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, spostrzegawczość, podzielność uwagi oraz umiejętność koncentracji. Ponadto jest wymagany dobry wzrok (dopuszcza się korygowanie wad okularami) oraz dobra kondycja fizyczna.

Operator obrabiarek skrawających powinien mieć wiedzę na temat: części maszyn i urządzeń, rodzajów połączeń, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, środków transportu wewnętrznego, sposobów transportu i składowania materiałów, rodzajów korozji oraz sposobów ochrony przed korozją, technik i metod wytwarzania części maszyn i urządzeń, a także na temat maszyn i narzędzi do obróbki ręcznej i maszynowej, przyrządów pomiarowych stosowanych podczas obróbki ręcznej i maszynowej.

ELEKTRYK kod zawodu 741103

Kwalifikacje zawodowe

1. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.
2. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.

Główne zadania i wykonywane czynności

 • Elektryk zajmuje się montażem, instalacją i naprawą instalacji elektrycznych.
 • Montuje, kontroluje i naprawia oraz konserwuje urządzenia oraz instalacje elektryczne.
 • Zajmuje się montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną.
 • Instaluje i uruchamia maszyny i urządzenia elektryczne.
 • Dokonuje przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
 • Wykonuje pomiary, próby po montażu i naprawia instalacje, maszyny i urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych.

Kompetencje i kwalifikacje

Pracę w zawodzie elektryka może wykonywać osoba, która ukończyła szkołę zawodową, technikum elektryczne, elektroenergetyczne lub szkołę policealną. Do wykonywania pracy przy urządzeniach działających pod napięciem, niezależnie od stanowiska, konieczne jest uzyskanie kwalifikacji.

Elektryk powinien mieć wiedzę w zakresie elektryki, znać zasady i procedury postępowania z maszynami, urządzeniami i instalacjami elektrycznymi. Powinien mieć wiedzę na temat projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń elektrycznych i energoelektronicznych, informatyki technicznej, systemów pomiarowych itp.

Elektryk powinien znać zasady i przepisy bhp oraz ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii podczas wykonywania instalacji elektrycznych. Powinien umieć bezpiecznie uwolnić człowieka spod napięcia i udzielić pierwszej pomocy medycznej osobom porażonym prądem elektrycznym. Powinien rozumieć dokumentację techniczną, schematy oraz ogólne instrukcje elektryczne, a także znać aktualne normy i przepisy dotyczące instalacji.

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH kod zawodu 71905

Kwalifikacje zawodowe

1. Montaż systemów suchej zabudowy.
2. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich.
3. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych.

Główne zadania i wykonywane czynności

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje montaż systemów suchej zabudowy, roboty malarsko-tapeciarskie oraz posadzkarskie i okładzinowe.
 • Wykonuje prace wykończeniowe w gotowych budynkach.
 • Montuje ściany działowe, sufity podwieszane, obudowy konstrukcji dachowych, okładziny ścienne i płyty podłogowe w systemie suchej zabudowy.
 • Wykonuje zabudowy ciągów wszelkich instalacji budowlanych.
 • Wykonuje roboty malarskie, tapeciarskie, posadzkarskie i okładzinowe. Szacuje ilość materiałów potrzebnych do wykonywania zleconych robót.

Kompetencje i kwalifikacje

Pracę w zawodzie montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie można wykonywać po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się także w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kształcenia w rzemiośle.

Wykonywanie zawodu montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wymaga spostrzegawczości, umiejętności koncentracji uwagi i wyobraźni przestrzennej. Do odpowiedniego wypełniania obowiązków w tym zawodzie są przydatne: umiejętność komunikacji oraz odporność na stres.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien mieć wiedzę na temat: rodzajów i elementów obiektów budowlanych, elementów instalacji budowlanych, materiałów budowlanych i ich zastosowania.

MURARZ - TYNKARZ kod zawodu 711204

Kwalifikacje zawodowe

1. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

Główne zadania i wykonywane czynności:

 • Murarz-tynkarz wykonuje z kamienia, cegły, bloczków, pustaków itp. konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy budynków, a także prowadzi w tym zakresie prace remontowe i konserwatorskie. Wykonuje także tynki w budynkach i innych budowlach z różnych rodzajów zapraw za pomocą ręcznych narzędzi, sprzętu pomocniczego, maszyn i urządzeń do przygotowania zapraw.
 • Przygotowuje zaprawy murarskie.
 • Wykonuje z różnych materiałów mury pełne lub z otworami okiennymi i drzwiowymi, kanałami dymowymi i wentylacyjnymi, o różnej grubości.
 • Wykonuje łuki i sklepienia, mury zbrojone, nadproża płaskie i stropy Kleina, gzymsy, attyki, kominy itd.
 • Osadza stolarkę okienną i drzwiową oraz elementy ślusarki budowlanej.
 • Montuje i demontuje rusztowania do robót murarskich.
 • Wykonuje remonty i rozbiórki konstrukcji murowych.
 • Przygotowuje różne podłoża pod wykonanie tynku.
 • Przygotowuje zaprawy tynkarskie.
 • Osadza w tynku narożniki ścienne i kratki wentylacyjne.
 • Naprawia istniejące tynki.
 • Ocenia przydatność materiałów do wykonania robót murarskich.

Kompetencje i kwalifikacje

Pracę w zawodzie murarza-tynkarza może wykonywać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia szkoły branżowej I stopnia w zawodzie murarz-tynkarz. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się również w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i nauki w rzemiośle. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz w dalszym procesie kształcenia może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa, uzupełniając wykształcenie ogólne do poziomu średnie.

ŚLUSARZ kod zawodu 722204

Kwalifikacje zawodowe

1. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Główne zadania i wykonywane czynności

 • Ślusarz naprawia i konserwuje sprzęt gospodarstwa domowego (zamki, rowery, metalowe ogrodzenia), sprawdza stan techniczny naprawianego sprzętu, dorabia i wymienia uszkodzone części.
 • Przyjmuje do naprawy sprzęt gospodarstwa domowego, rowery, wózki, zamki, ogrodzenia metalowe.
 • Ustala przyczyny wad i niesprawności podstawowych podzespołów i części sprzętu gospodarstwa domowego.
 • Czyści i myje urządzenia przed wykonaniem napraw.
 • Demontuje urządzenia na zespoły i części z wykorzystaniem narzędzi oraz przyrządów ślusarskich.
 • Weryfikuje uszkodzone zespoły i części.
 • Dorabia, dopasowuje i wymienia uszkodzone części.
 • Dopasowuje oraz łączy elementy do spawania i nitowania.
 • Konserwuje i wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne.
 • Czyści oraz konserwuje maszyny, urządzenia i narzędzia ślusarskie.

Kompetencje i kwalifikacje

Pracę w zawodzie ślusarza może wykonywać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie ślusarz. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się również w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz nauki w rzemiośle. W dalszym procesie kształcenia można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik, uzupełniając wykształcenie ogólne do poziomu średniego.

Ślusarz powinien mieć dobry wzrok i odróżniać barwy, mieć sprawny słuch, co umożliwia mu ocenę zakresu naprawy lub diagnostyki. Bardzo ważna jest zdolność koncentracji, podzielność uwagi i sprawność manualna. Ślusarz powinien cechować się dokładnością, rzetelnością oraz dbałością o czystość i porządek. Ze względu na specyfikę zawodu od ślusarza wymaga się także uzdolnień technicznych i umiejętności komunikacyjnych.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH kod zawodu 723103

Kwalifikacje zawodowe

1. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Główne zadania i wykonywane czynności

 • Mechanik pojazdów samochodowych diagnozuje i naprawia podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych oraz obsługuje je zgodnie z wymaganiami producenta.
 • Przyjmuje pojazdy samochodowe do naprawy i diagnozuje je, posługując się specjalistycznym sprzętem.
 • Ustala i usuwa usterki w zespołach i układach pojazdów.
 • Wykonuje prace demontażowo-montażowe, naprawia i reguluje zespoły i podzespoły pojazdu, w tym: silnik, skrzynię biegów, sprzęgło, układ hamulcowy, kierowniczy, zawieszenie i inne.
 • Myje oraz czyści części i podzespoły.
 • Dorabia i dopasowuje części nieznormalizowane.
 • Sprawdza jakość wykonanych prac obsługowo-naprawczych za pomocą urządzeń diagnostycznych oraz wykonując jazdę próbną.
 • Wykonuje rozliczenia kosztów obsługi i napraw.

Kompetencje i kwalifikacje

Pracę w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych może wykonywać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia szkoły branżowej I stopnia. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się również w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz nauki w rzemiośle. W dalszym procesie kształcenia można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych, uzupełniając wykształcenie ogólne do poziomu średniego.

Mechanik pojazdów samochodowych powinien mieć dobry wzrok i umiejętność odróżniania barw, a także sprawny słuch, który umożliwia ocenę zakresu naprawy lub diagnostyki. Bardzo ważna jest zdolność koncentracji i podzielność uwagi. Mechanik pojazdów samochodowych powinien być dokładny, rzetelny oraz powinien dbać o czystość i porządek w miejscu pracy. Ze względu na specyfikę zawodu od mechanika pojazdów samochodowych wymaga się także uzdolnień technicznych, umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności komunikacyjnych. Mechanik pojazdów samochodowych powinien wykazywać gotowość dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji.

 

 

FRYZJER - kod zawodu 514101
Kwalifikacja zawodowa
•      Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Absolwent kształcenia w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
•    wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów
•    wykonywania zabiegów chemicznych włosów
•    wykonywania strzyżenia włosów
•    wykonywania stylizacji fryzur
Możliwość zatrudnienia:
•    pracownie i zakłady fryzjerskie;
•    własna działalności gospodarcza.
W pracy fryzjera potrzebne są: podzielność uwagi, zręczność ruchów, refleks, wytrzymałość na długotrwały wysiłek. Można kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik usług fryzjerskich. Wskazana jest umiejętność obsługi komputera oraz znajomość języków obcych. Przeciętnie fryzjer pracuje 8 godzin dziennie. Godziny pracy w zawodzie będą stałe. Natomiast czas pracy fryzjera teatralnego i filmowego nie będzie stały, ale zależny od terminów prób, przedstawień i zdjęć. Cały dzień fryzjer pracuje na stojąco, z uniesionymi  i zgiętymi rękoma. Praca odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, wśród zapachów środków kosmetycznych. Często na stanowisku ma się do czynienia kontakt z chemikaliami niezbędnymi do pielęgnacji włosów. Niezwykle ważne jest przestrzeganie procedur oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

SPRZEDAWCA - kod zawodu 522301
Kwalifikacja zawodowa
•    Prowadzenie sprzedaży
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
•    przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
•    wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.
Możliwości zatrudnienia:
•    sklepy,
•    hurtownie,
•    hipermarkety,
•    targowiska,
•    giełdy,
•    własna działalność.
Sprzedawca pracuje z ludźmi, doradzać im w wyborze towarów, informować o asortymencie, cechach i użytkowaniu towarów, warunkach sprzedaży. W krótkim czasie trzeba zapamiętać dużo informacji, np. nazwy produktów i ich ceny. Należy orientować się w  potrzebach klientów i  zabiegać o  zaopatrzenie w towary najbardziej przez nich poszukiwane. Można kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik handlowiec oraz technik księgarstwa. Podobne umiejętności mogą być przydatne także w  zawodach: technik handlowiec, technik księgarstwa, technik usług pocztowych i finansowych. Atutem w tej pracy może być posiadanie prawa jazdy, znajomość języków obcych oraz dyspozycyjność. Możesz awansować na akwizytora hurtowni lub przedstawiciela handlowego producenta w sieci detalicznej, a następnie w hurcie. Praca sprzedawcy odbywa się w stałych godzinach w systemie zmianowym w każdy dzień tygodnia. Sprzedawcy często pracują wieczorami i w weekendy. Przeciętny czas trwania pracy to 8 godzin dziennie. Zdarza się, że godziny pracy mogą ulec wydłużeniu (zwłaszcza dotyczy to okresów przedświątecznych, kiedy następuje wzmożony wykup towarów oraz w czasie inwentaryzacji towarów). Większość czasu sprzedawca pracuje na stojąc. Czynności związane z prezentacją towarów w większości przypadków odbywają się na stojąco, natomiast sporządzanie dokumentów z  zawartej transakcji odbywa się przy stanowisku komputerowym w pozycji siedzącej. Praca odbywa się w warunkach bezpiecznych, średnio uciążliwych fizycznie. Może okazać się, że będzie konieczność przenoszenia ciężkich towarów.

KUCHARZ - symbol cyfrowy zawodu 512001
Kwalifikacja zawodowa
•    Sporządzanie potraw i napojów
Absolwent kształcenia w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przechowywania żywności;
2) sporządzania potraw i napojów;
3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.
Możliwości zatrudnienia:
•    restauracje,
•    zakłady gastronomiczne,
•    bary szybkiej obsługi,
•    pensjonaty, domy wczasowe,
•    restauracje na statkach i promach,
•    szpitale, sanatoria, szkoły, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy,
•    przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją produktów i półproduktów spożywczych.
Na stanowisku kucharza niezbędna jest wrażliwość estetyczna i smakowa. Najczęściej kucharz pracuje w zespole. Niezwykle ważne jest przestrzeganie procedur oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego. Praca kucharza ma charakter zrutynizowany, lecz może zdarzyć się sytuacja, w której klient poprosi o przygotowanie nietypowego dania. Praca ta wiąże się z  odpowiedzialnością za zdrowie ludzi spożywających przygotowane przez ciebie potrawy. W pracy potrzebne są: podzielność uwagi, zręczność ruchów, refleks, wytrzymałość na długotrwały wysiłek. Początkujący kucharz może kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych. Przydatne są uzdolnienia plastyczne, które wykorzystuje się przy projektowaniu rozmieszczania potraw na półmiskach czy dekorowaniu różnorodnych wyrobów kulinarnych. Warto rozwijać swoją wiedzę z zakresu dietetyki i zdrowej żywności.

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - symbol cyfrowy zawodu 741203
 Kwalifikacja zawodowa
•    Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Absolwent kształcenia w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• sprawdzania stanu technicznego instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych,
• wykonywania montażu i demontażu instalacji elektrycznych samochodów,
• przeprowadzania konserwacji i przeglądu okresowego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych,
• lokalizacji i usuwania uszkodzeń w układach elektronicznych pojazdów samochodowych.
Możliwości zatrudnienia:
•    zakłady napraw pojazdów samochodowych,
•     stacje obsługi i stacje kontroli pojazdów samochodowych,
•     autoryzowane stacje obsługi samochodów,
•    zakłady, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części,
•    placówki handlowe.
Elektromechanik pojazdów samochodowych to osoba, która posiada oczywiście podstawowe wiadomości z budowy i obsługi pojazdów ale także wiadomości i umiejętności w zakresie diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, na bieżąco aktualizuje swoje wiadomości i zdobywa nowe umiejętności. Praca polega na kontrolowaniu stanu technicznego zespołów i układów elektrycznych i mechanicznych, przeprowadzaniu ich regulacji i konserwacji oraz diagnozowaniu usterek, miedzy innymi za pomocą zebrania danych z wielu kontrolnych czujników elektronicznych i z pamięci komputera pokładowego pojazdu. Ponadto elektromechanik demontuje i montuje instalacje, układy elektryczne i mechaniczne lub ich elementy, dokonuje napraw lub wymiany zużytych części.

STOLARZ  -  symbol cyfrowy zawodu 752205
Kwalifikacja zawodowa:
•    Wytwarzanie wyrobów stolarskich
 Absolwent kształcenia w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
•    wykonywania i konserwacja elementów drewnianych używanych w budownictwie (np. schodów, drzwi, okien, parkietów, szaf wnękowych),
•    wykonywania i konserwacji mebli zwykłych oraz ozdobnych,
•    wykonywania i konserwacji drewnianych przedmiotów codziennego użytku (np. ramy do obrazów, instrumenty muzyczne),
•    odnawiania i konserwacji drewnianych antyków.
Czynności, które stolarz wykonuje w trakcie pracy:
•    wycinanie elementów drewnianych
•    łączenie elementów za pomocą kleju, śrub, gwoździ lub zszywek
•    szlifowanie
•    heblowanie
•    frezowanie
•    oklejanie mebli
•    lakierowanie, bejcowanie lub malowanie powierzchni drewnianych
•    montowanie mebli i przymocowywanie ich do ścian
Możliwości zatrudnienia:
•    place budowy,
•    duże fabryki meblowe,
•    małe zakłady stolarskie,
•    własny warsztat.
Zawód stolarza wymaga przede wszystkim zdolności manualnych niezbędnych przy wykonywaniu niemal każdej z czynności w tym zawodzie. Ważna jest również wyobraźnia przestrzenna, zdolności matematyczne potrzebne przy wykonywaniu obliczeń(także dobra znajomość geometrii), umiejętność sporządzania i odczytywania rysunków technicznych, dokładność i cierpliwość. Jeśli chodzi o cechy fizyczne stolarz powinien być silnym, zdrowym człowiekiem z dobrym wzrokiem i umiejętnością rozróżniania barw. W czasie pracy stolarz musi koncentrować się na wykonywanej czynności ponieważ używa wielu niebezpiecznych urządzeń i preparatów chemicznych. Szczególnie niebezpieczeństwo stwarzają ręczne narzędzia i obrabiarki do drewna, które w wyniku nieostrożnego użytkowania mogą powodować urazy rąk, które w skrajnych przypadkach mogą zakończyć się amputacją koniczyn. Niebezpieczne są również opiłki i odpady drewna powodujące zwłaszcza podrażnienia błon śluzowych i oczu. Środki chemiczne mogą wywoływać uczulenia lub zatrucia oparami. Z kolei wysiłek fizyczny oraz wielogodzinna praca w niewygodnej pozycji może być powodem bólów kręgosłupa i choroby zwyrodnieniowej stawów. Dodatkowo szkodliwym czynnikiem jest hałas.
  Zdjęcia z dnia otwartego 28.03.2018


 

Zdjęcia z dnia otwartego 31 III 2017

W przypadku, gdyby ktoś z uwiecznionych nie życzył sobie publikacji wizerunku - proszę o kontakt z administratorem strony - chętnie i bez problemu spowoduję, że oblicze będzie nieczytelne.


Zdjęcia z dnia otwartego IV 2016:

W przypadku, gdyby ktoś z uwiecznionych nie życzył sobie publikacji wizerunku - proszę o kontakt z administratorem strony - chętnie i bez problemu spowoduję, że oblicze będzie nieczytelne.


Zdjęcia z dnia otwartego IV 2015:


Zdjęcia z dnia otwartego III 2014 i nagrywania filmu:


Zdjęcia z dnia otwartego III 2013:


 

Obowiązek RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych!

 

Miejsca naszych praktyk

Nasze profile

Jakość powietrza

Wyszukaj na stronie